Lagutskottets betänkande 14/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 14/2006-2007

 

Datum

 

Lagutskottet

2007-09-06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändringar i landskapslagstiftningen om kommunala nämnder

·      Landskapsregeringens framställning nr 19/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

1. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. 2

2. Landskapslag om ändring av 16 § barnomsorgslagen för landskapet Åland. 2

3. Landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. 2

4. Landskapslag om ändring av landskapslagen angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland. 2

5. Landskapslag om ändring av 7 § grundskolelagen för landskapet Åland. 2

6. Landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om allmänna bibliotek 3

7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om kulturell verksamhet 3

8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om ungdomsarbete. 3

9. Landskapslag om ändring av idrottslagen för landskapet Åland. 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

Reservation. 7

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar i sammanlagt nio olika landskapslagar som skulle möjliggöra en friare organisation av kommunens skötsel av olika ärenden. Enligt förslagen skulle kommunfullmäktige kunna besluta om vilket organ som bereder och sköter ärenden inom kommunernas ansvarsområden. Alternativen är att frågorna handhas av en särskild nämnd i enlighet med gällande lagstiftning, att en nämnd kan handha uppgifter inom flera olika uppgiftsområden eller att nämnduppgifter påförs kommunstyrelsen. Enligt förslaget skulle det dock även framdeles vara obligatoriskt för kommunerna att inrätta byggnadsnämnder.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslagen antas med vissa ändringar av lagteknisk och språklig natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet konstaterar att kommunalförvaltningen i hög grad hittills har byggt på och fortfarande utgår från att uppgifter inom kommunernas ansvarsområde sköts av förtroendevalda. Nämndväsendet är en integrerad del av kommunalförvaltningen. Utskottet konstaterar dock samtidigt att en modern syn på kommunalförvaltningen och den kommunala självstyrelsen bör utgå från att kommunerna i största möjliga utsträckning bör få välja den organisationsmodell som är bäst lämpad för varje enskild kommun. En så flexibel förvaltningsmodell som möjligt främjar utvecklingen av den enskilda kommunens verksamhetsförutsättningar. Med den rådande kommunstrukturen i landskapet är det viktigt att varje kommun får möjlighet att utforma sådana verksamhetsmodeller som bäst lämpar sig för ärendenas skötsel och tar hänsyn till förhållandena i den enskilda kommunen. En flexibel förvaltning beaktar den dynamik som finns i den enskilda kommunen.

     Utskottet omfattar därför förslaget om att kommunerna ges möjlighet att så fritt som möjligt utforma skötseln av kommunens åligganden inom olika sektorer. Utskottet konstaterar samtidigt att lagstiftningen inom olika sektorer reglerar kommunernas ansvar på respektive område. Detta ansvar kvarstår oberoende av den organisationsmodell den enskilda kommunen väljer. Med hänvisning till det anförda och till de motiveringar som ingår i landskapsregeringens framställning tillstyrker därför utskottet att lagtinget antar lagförslagen i framställningen. Utskottet föreslår dock vissa ändringar av lagteknisk, förtydligande eller stilistisk natur i några av lagförslagen.

     Utskottets beslut att omfatta lagförslagen nr 1-5 har fattats efter omröstning (3-2), varvid beslutet biträddes av ledamöterna Christian Beijar och Dennis Jansson samt ersättaren Göte Winé.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

Utskottet föreslår två ändringar i lagtexten. Hänvisningen i den nya 6) punkten skall i konformitet med paragrafens inledningssats (som inte föreslås ändrad) avse socialvårdslagen och inte alla de fyra olika rikslagar som nämns i lagens 1 §. Lagtexten föreslås vidare förtydligad och utformad på samma sätt som föreslås också i fråga om det femte lagförslaget.

 

2. Landskapslag om ändring av 16 § barnomsorgslagen för landskapet Åland

 

3. Landskapslag om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

 

4. Landskapslag om ändring av landskapslagen angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland

 

Ändringsförslagen är av stilistisk natur.

 

5. Landskapslag om ändring av 7 § grundskolelagen för landskapet Åland

 

Landskapsregeringen föreslår att 7 § ändras i sin helhet och att nuvarande 2 och 3 mom. därmed utgår. Dessa moment reglerar de fall där en grundskola förvaltas av ett kommunalförbund respektive i stöd av avtal är gemensam för flera kommuner. Enligt utskottet är det nödvändigt att dessa regleringar bibehålls. Momenten bör därför förbli i kraft. Utskottet föreslår att detta beaktas genom en ändring av ingressen.

     Utskottet föreslår vissa omformuleringar i förtydligande syfte av lagtextens 1 mom.

 

6. Landskapslag om ändring av 5 § landskapslagen om allmänna bibliotek

 

Ändringsförslaget är av stilistisk natur.

 

7. Landskapslag om ändring av landskapslagen om kulturell verksamhet

 

8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om ungdomsarbete

 

9. Landskapslag om ändring av idrottslagen för landskapet Åland

 

Ändringsförslagen är av förtydligande natur och innebär att lagtexterna utformas på samma sätt som det första och det femte lagförslaget.

     Enligt lagförslaget upphävs de paragrafer i respektive landskapslagar som innehåller bestämmelser om respektive nämnds sammansättning. Om kommunen väljer att även framdeles bibehålla kultur-, ungdoms- eller idrottsnämnden kommer därigenom bestämmelser att saknas om nämndens sammansättning. Motsvarande bestämmelser kan dock enligt 8 § kommunallagen för landskapet Åland intas i en instruktion för respektive nämnd.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 23 april 2007 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Britt Lundberg, lagberedaren Mathias Lundqvist, förbundsdirektören Sigurd Lindvall från Ålands kommunförbund, socialchefen Margareta Nordberg samt skoldirektörerna Per-Olof Friberg och Inger Rosenberg-Mattsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, medlemmarna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm samt ersättaren Göte Winé.

     Ordföranden Roger Eriksson har fogat en reservation till betänkandet.

     Utskottet har utsett medlemmen Beijar att redogöra för betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i följande lydelse:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     6) De uppgifter som enligt lagen skall skötas av socialnämnden eller annat av kommunen särskilt utsett kollegialt organ skall i landskapet skötas av socialnämnden, en annan nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 16 § barnomsorgslagen för landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

16 §

Förvaltning inom kommunen

     De uppgifter som ankommer på kommunen enligt bestämmelserna i denna lag skall skötas av en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 8 § landskapslagen om tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De uppgifter som socialnämnden skall sköta enligt lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och enligt de författningar som utfärdats med stöd av den skall i landskapet skötas av en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen angående tillämpning av vissa författningar rörande barnskydd i landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

3 §

     De uppgifter som socialnämnden skall sköta enligt de i 1 § 1 mom. angivna riksförfattningarna skall i landskapet skötas av en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsen lika som i framställningen).

 

 

 

 

 

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 7 § grundskolelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 7 § 1 mom. grundskolelagen (1995:18) för landskapet Åland som följer:

 

7 §

Kommunstyrelses och nämnds uppgift

     Förvaltningen och övervakningen av verksamheten i grundskolan liksom de särskilda uppgifter som ankommer på skolnämnden enligt denna lag handhas av en skolnämnd, en annan nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. (Uteslutning).

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 5 § landskapslagen om allmänna bibliotek

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

5 §

Bibliotekens förvaltning

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     De uppgifter som ankommer på kommunen (uteslutning) enligt bestämmelserna i denna lag skall skötas av en nämnd eller kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om kulturell verksamhet

 

     (Ingressen lika som i framställningen)

 

3 §

     Frågor rörande kulturverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på kulturnämnden enligt denna lag  handhas av en kulturnämnd, en annan nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. (Uteslutning).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

8.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om ungdomsarbete

 

     (Ingressen lika som i framställningen)

 

3 §

     Frågor rörande ungdomsarbetet och ungdomsverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på ungdomsnämnden enligt denna lag handhas av en ungdomsnämnd, en annan nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. (Uteslutning).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

9.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av idrottslagen för landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i framställningen)

 

5 §

     Frågor rörande idrottsverksamheten i kommunen liksom de särskilda uppgifter som ankommer på ungdomsnämnden enligt denna lag handhas av en idrottsnämnd, en annan nämnd eller av kommunstyrelsen i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. (Uteslutning).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

 

Mariehamn den 6 september 2007

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson

 

 


 

 

Reservation

 

Härmed reserverar jag mig mot lagutskottets beslut att föreslå antagande av lagförslagen 1-5 i framställningen om ändringar i landskapslagstiftningen om kommunala nämnder.

     Jag anser inte att det är förenligt med demokratiutvecklingen och tanken på att så många människor som möjligt skall delta i samhällsbyggandet att göra det möjligt för en kommun att slopa socialnämnden och skolnämnden. Dessa nämnder handlägger viktiga lagstadgade ärenden som står medborgarna nära. Nämndernas sakkunskap och medlemmarnas engagemang får inte förbises.

     Det är inte förnuftigt och demokratiskt att föra över en mängd viktiga beslut på en kommunstyrelse. En kommunstyrelse skall i huvudsak verkställa beslut, inte agera som en nämnd.

     De i framställningen nämnda effektiveringsmöjligheterna kan redan nu genom gällande lagförslag uppnås, om kommunerna så vill.

     Med anledning av det anförda föreslår jag

 

att lagtinget förkastar de i framställningen ingående första, andra, tredje, fjärde och femte lagförslagen.

 

 

Mariehamn den 11 september 2007

 

 

 

Roger Eriksson

lagutskottets ordförande