Lagutskottets betänkande 15/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2001-09-13

LU1520002001

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande om

Godkännande av avtalet med Malta för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftning

·       Republikens presidents framställning nr 12/2000-2001

 

I N N E H Å L L

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftning i avtalet med Malta för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

Utskottets synpunkter

 

Mellan Finland och Malta ingicks år 1975 ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet. Ålands landsting lämnade sitt bifall till avtalet den 14 maj 1976. Eftersom avtalet blivit föråldrat och är i behov av översyn har ett nytt avtal mellan Finland och Malta nu ingåtts.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 september  2001 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice ordföranden Roger Jansson, ledamoten Perämaa samt ersättaren Sjöblom.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen nämnda avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den x 2001

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson