Lagutskottets betänkande 15/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2002-2003

 

Datum

 

Lagutskottet

2003-08-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av protokollet om ändring av avtalet med Marocko för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 2/2002-2003

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om ändring av avtalet med Marocko för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Mellan Finland och Marocko ingicks år 1973 ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet. Ålands landsting lämnade sitt bifall till avtalet den 18 september 1980. Eftersom avtalet delvis blivit föråldrat har ett protokoll om ändring av skatteavtalet mellan Finland och Marocko ingåtts.

     Vid behandlingen av flera olika avtal med utländska stater som republikens president förelagt lagtinget för bifall har lagutskottet konstaterat att avtalstexterna inte alltid föreligger i svenskspråkig version med samma formella giltighet som texterna på andra språk. Den svenska texten i propositionerna är översättningar.Det föreliggande avtalet med Marocko har ingåtts på finska, arabiska och franska.

     Av landskapsstyrelsens redogörelse till självstyrelsepolitiska nämnden för tiden 1.11.1999 – 31.10.2000 framgår att landskapstyrelsen tagit upp frågan med utrikesministeriet. Ministeriet har dock på grunder som refereras i landskapsstyrelsens redogörelse konstaterat att ett förändrat förfarande hittills inte varit aktuellt och kunde enligt dess åsikt medföra olika problem.     Utskottet konstaterar att landskapsstyrelsen efter diskussioner med utskottet tagit upp frågan om avtalens språkversioner i den s.k. kontaktgruppen där representanter för landskapsstyrelsen och utrikesministeriet samverkar. Ministeriet har därefter gjort kompletterande utredningar och bland annat hört olika berörda ministerier och justitiekansler.

     Genomförande av avtalsförhandlingar och beredningen av hithörande propositioner ankommer numera på vederbörande ministerium, inte centralt på utrikesministeriet, vars roll därför närmast är koordinerande och rådgivande. Under utredningen av frågan har det framkommit att man från riksmyndigheternas sida inte anser det motiverat och möjligt att övergå till en praxis där avtal alltid skulle uppgöras i officiella versioner på de båda inhemska språken. Självstyrelselagens språkbestämmelser har av justitieministeriet tolkats så att ett fördrag som kräver landskapets samtycke skall tillställas lagtinget på ett officiellt språk och i svensk översättning. Därav kan inte dras slutsatsen att den svenska texten skall vara en s.k. giltig version. Från olika ministeriers sida har dock framförts beredskap att i flera fall än nu som underteckningsspråk använda också svenska. Justitiekansler har framhållit att landskapets språkliga särställning i större utsträckning än för närvarande kunde beaktas vid val av giltiga språkversioner. Enligt vad utskottet erfarit kommer utrikesministeriet att göra övriga ministerier uppmärksamma på de frågor som tagits upp i utredningen.

     Utskottet utgår från att de åtgärder som vidtagits medför att internationella avtal framledes kommer att ingås i en giltig version också på svenska och att landskapsstyrelsen i sina kontakter med utrikesministeriet nogaföljer frågans utveckling.Utskottet kommer också att bedöma sin framtida inställning till bifall av avtal av ifrågavarande slag utgående från hur fråganutvecklas. Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet .

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 november 2002 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund och kanslichefen Elisabeth Nauclér samt avdelningschefen Erkki Kourula och lagstiftningsråden Päivi Kaukoranta och Ronald Wrede från utrikesministeriet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lotta Wickström-Johansson, vice ordföranden Fredrik Lindqvist samt ledamöterna Christer Jansson, Mats Perämaa och Olof Salmén.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen nämnda protokollet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 augusti 2003

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson