Lagutskottets betänkande 15/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2003-2004

 

Datum

 

Lagutskottet

2004-03-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av Europa- Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan

·      Republikens presidents framställning nr 15/2003-2004

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Europa-Medelhavsavtalet om upprättande av en associering med Libanon träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Det föreliggande avtalet är ett associeringsavtal som EG och dess medlemsstater ingått med Libanon inom ramen för EG:s Medelhavspolitik. Motsvarande avtal har ingåtts med Tunisien, vilket bifölls av lagtinget den 23 september 1996, med Israel, vilket bifölls den 20 januari 1997, med Marocko, vilket bifölls den 22 september 1997, med Jordanien, vilket bifölls den 22 mars 1999 och med Egypten, vilket bifölls den 17 september 2003.

     Avtalet är baserat på s.k. delad kompetens, varvid avtalets bestämmelser faller inom dels medlemsstaternas, dels gemenskapens kompetens. Vissa delar av avtalet rör områden inom EG:s exklusiva kompetens. Många av samarbetsområdena gäller dock frågor som åtminstone delvis hör till medlemsstaternas kompetens. Inom flera av dessa områden, exempelvis i fråga om bestämmelser gällande etableringsrätt, sociala frågor, utbildning och kultur, har landskapet lagstiftningsbehörighet, varför lagtingets bifall erfordras.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 29 mars 2004 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

    

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Kalle Alm, Christian Beijar och Dennis Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen avsedda avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 30 mars 2004

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson