Lagutskottets betänkande 15/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 15/2006-2007

 

Datum

 

Lagutskottet

2007-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan

·      Republikens presidents framställning nr 8/2006-2007

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Det ifrågavarande avtalet är ett avtal som ingåtts enligt artikel 310 i EG-fördraget mellan EG och dess medlemsstater å ena sidan och Albanien å andra sidan. Det är fråga om ett avtal med delad behörighet som berör bestämmelser vilka omfattas av såväl gemenskapens som medlemsstaternas kompetens.

     Avtalet motsvarar de avtal som ingåtts med Kroatien och Makedonien. Dessa avtal har bifallits också av lagtinget.

     Det aktuella avtalet gäller frihandel och politisk dialog och innehåller dessutom bestämmelser om rörlighet för varor, arbetskraft, tjänster och  kapital samt en tillnärmning av Albaniens lagstiftning till EG-lagstiftningen. Inom flera av dessa områden har landskapet lagstiftningsbehörighet.

     Utskottet, som noterar att landskapsregeringen hörts i ärendets beredning, tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 september 2007 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar och Dennis Jansson

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Albanien, å andra sidan, träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 september 2007

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson