Lagutskottets betänkande 16/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2002-2003

 

Datum

 

Lagutskottet

2003-08-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av avtalet med Vietnam för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 4/2002-2003

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Vietnam för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Något avtal mellan Finland och Vietnam har hittills inte funnits för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst.

     I betänkandet nr 15/2002-2003 över dubbelbeskattningsavtalet med Marocko behandlas frågan om språkversionerna för internationella avtal som Finland ingår och för vilka lagtingets bifall krävs. Utskottet hänvisar till vad som anförs där.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 november 2002 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund och kanslichefen Elisabeth Nauclér samt avdelningschefen Erkki Kourula och lagstiftningsråden Päivi Kaukoranta och Ronald Wrede från utrikesministeriet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lotta Wickström-Johansson, vice ordföranden Fredrik Lindqvist samt ledamöterna Christer Jansson, Mats Perämaa och Olof Salmén.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen nämnda avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 augusti 2003

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson