Lagutskottets betänkande 16/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2005-2006

 

Datum

 

Lagutskottet

2006-10-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

·      Landskapsregeringens framställning nr 7/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Allmän motivering. 1

Ändrade besiktningsintervaller 1

Elektronisk registrering av ägarbyte. 2

Detaljmotivering. 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår en översyn av bestämmelserna för kontrollbesiktning av privatregistrerade person- och paketbilar. Enligt förslaget skulle dessa bilar kontrollbesiktigas första gången det fjärde året efter det år då fordonet togs i bruk och därefter vartannat år. Först när fordonet är tio år gammalt skall det besiktigas varje år. Förslaget görs i rationaliseringssyfte.

     Vidare föreslås en ny 25a § som närmare skulle reglera elektronisk registrering av ägarbyte av fordon för att rationalisera verksamheten och minska motorfordonsbyråns arbetsbörda.

     Ytterligare föreslås en ändring av besvärsbestämmelserna så att beslut av motorfordonsbyrån framdeles skulle överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol i enlighet med självstyrelselagens grundprincip.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att förslagen antas med undantag av 25a §. Eftersom fråga enligt lagutskottets uppfattning inte är om att överföra förvaltningsuppgifter till privata aktörer är den föreslagna lagstiftningsåtgärden inte nödvändig.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Ändrade besiktningsintervaller

 

Enligt gällande lag skall en personbil i privat bruk kontrollbesiktigas det tredje och det femte året efter det år då fordonet togs i bruk. Därefter kontrollbesiktigas bilen varje år. Enligt landskapsregeringens förslag skall den första kontrollbesiktningen ske först under det fjärde året efter det bilen togs i bruk och därefter vartannat år. Först när bilen varit i bruk i tio år skall den besiktigas varje år. På basis av vad som anförs i framställningen finner utskottet förslaget motiverat och ändamålsenligt.

     Utskottet konstaterar att förändringen av besiktningsintervallerna medför att kontrollbesiktningarna av bilar av vissa årsmodeller framskjuts något och att i vissa fall besiktning kommer att ske två år efter varandra. Enligt utskottets åsikt föranleder detta dock inte sådana olägenheter att särskilda övergångsbestämmelser skulle behövas. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen enligt 48 § beslutar om avgifterna i samband med besiktning. I den mån eventuella olägenheter i samband med övergången till ett nytt system föranleder en anpassning av besiktningsavgifterna har sålunda landskapsregeringen möjlighet att besluta om detta.

 

Elektronisk registrering av ägarbyte

 

Landskapsregeringen föreslår en ny paragraf i lagen som skulle reglera elektronisk överföring av uppgifter för registrering i fordonsregistret angående ägarbyte. Enligt förslaget skulle motorfordonsbyrån ingå avtal med olika försäkringsbolag och företag i bilbranschen om saken. Syftet är att höja servicen och sänka kostnaderna för motorfordonsbyrån.

     Utskottet har granskat förslaget i syfte att utreda huruvida fråga är om s.k. medelbar offentlig förvaltning. Registrering av motorfordon i ett offentligt lagstadgat register är en form av myndighetsutövning. Offentliga förvaltningsuppgifter skall som huvudregel skötas av myndigheter men kan enligt grundlagens 124 § anförtros andra än myndigheter genom lag eller med stöd av lag, "om det behövs för en ändamålsenlig skötsel av uppgifterna och det inte äventyrar de grundläggande fri- och rättigheterna, rättssäkerheten eller andra krav på god förvaltning". Om offentliga förvaltningsuppgifter överförs till en privat aktör måste enligt gängse tolkning av grundlagen och enligt avgöranden i anslutning till annan landskapslagstiftning vissa grundläggande bestämmelser intas i lagen, exempelvis om förvaltningsförfarandet och rätten att söka ändring.

     Utskottet har dock på basis av tillgänglig utredning funnit att avsikten i det aktuella fallet inte är att överlåta uppgifter med karaktär av myndighetsutövning till de ifrågavarande privata aktörerna. Det slutliga införandet av ändrade uppgifter i fordonsregistret skulle fortfarande göras vid motorfordonsbyrån, som också skulle utfärda och sända ut beslut i saken. De privata företagen skulle däremot genom en direkt dataförbindelse kunna översända alla de nödvändiga uppgifter som utgör grund för registreringsändringen. Detta är enligt utskottets bedömning närmast en fråga om anpassning till den tekniska utvecklingen och en åtgärd som berörda företag utför på uppdrag av fordonets nya eller tidigare ägare. Eftersom det enligt utskottets bedömning således inte är fråga om att överlåta uppgifter med karaktär av myndighetsutövning, föreslår utskottet att framställningens 25a § utgår.

     Utskottet understryker dock samtidigt att om landskapsregeringen senare har för avsikt att utvidga privata företags möjligheter att sköta uppgifter i anslutning till fordonsregistreringen så kräver detta att lagstiftningen beaktar bestämmelserna i grundlagens 124 § med regler om åtminstone förvaltningsförfarandet, handlingars offentlighet, möjlighet till rättelse och/eller ändringssökande samt straffbestämmelser. Utskottet har erfarit att man i riket givit s.k. avtalsregistrerare rätt att handha uppgifter i anslutning till registreringsverksamheten men att detta skett med stöd av en särskilt utfärdad lag om registrering av fordon (FFS 1100/1998). Den samverkan mellan motorfordonsbyrån och privata aktörer som berörs i framställningen är dock inte alls lika långt gående som i riket utan närmast ett tekniskt samarbete där ansvaret för registreringsändringarna kvarstår på motorfordonsbyrån.

 

Detaljmotivering

 

11 § Med hänvisning till vad som anförts under allmänna motiveringen tillstyrker utskottet förslaget om längre besiktningsintervaller med några ändringar av språklig och förtydligande natur.

 

25 och 25a §§  Som framgått av allmänna motiveringen har utskottet konstaterat att avsikten inte är att överföra uppgifter med karaktär av myndighetsutövning på privata aktörer i anslutning till registrering av ägarbyte av fordon. Utskottet föreslår därför att den föreslagna 25a § utgår ur framställningen.

     I förtydligande syfte föreslår utskottet att det i gällande 25 § införs ett nytt 4 mom. som klargör att anmälningar om ägarbyte kan göras även genom elektronisk överföring. De erforderliga uppgifterna kan på den nye eller den förre ägarens vägnar göras även av bilhandlare eller liknande privatföretag.

     Som utskottet framhåller i den allmänna motiveringen kvarstår det egentliga registreringsförfarandet och kontrollansvaret hos motorfordonsbyrån.

 

49 § Utskottet föreslår att paragrafen omarbetas i sin helhet. Eftersom motorfordonsbyråns avgöranden hädanefter skall överklagas hos förvaltningsdomstolen och därifrån till högsta förvaltningsdomstolen blir nuvarande 2 mom., som gäller överklagande av landskapsregeringens beslut, överflödigt. Bestämmelser om delgivning och verkställighet, som ingår i gällande 3 och 4 mom., föreslås överförda till den ändrade paragrafens enda moment.

 

Ikraftträdelsebestämmelsen Utskottet föreslår att lagändringen träder i kraft den 1 augusti 2007. Härigenom bereds motorfordonsbyrån möjlighet att anpassa sina datasystem till de nya intervallerna för kontrollbesiktningar.

     Utskottet bedömer att några övergångsbestämmelser med anledning av de förändrade besiktningsintervallerna inte erfordras (se allmänna motiveringen).

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 januari 2006 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, lagberedaren Patrick Lönngren och trafikinspektören Bengt Karlsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, viceordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 11 § 3 mom. landskapslagen (1993:19) om besiktning och registrering av fordon, sådant det lyder i landskapslagen 2000/48,

     ändras 11 § 2 mom., 20 § 6 mom., 47 § och 49 § (uteslutning), av dessa lagrum 11 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2000/48 och 20 § 6 mom. sådant det lyder i landskapslagen 2005/19 samt

     fogas till lagens 25 § ett nytt 4 mom. som följer:

 

 

11 §

Undantag från kontrollbesiktningsskyldigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Person- eller paketbil inregistrerad för privat bruk, med undantag för ambulans och polisens utryckningsfordon, kontrollbesiktigas första gången under det fjärde året efter det år fordonet för första gången togs i bruk och därefter vartannat år. Sedan fordonet varit i bruk i tio år kontrollbesiktigas det varje år.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

20 §

     (Lika som i framställningen).

 

25 §

-------------------------------------------------------------------------------------------

     Anmälan som avses i denna paragraf kan även ske genom elektronisk överföring på det sätt som motorfordonsbyrån närmare föreskriver. Sådan överföring kan på den nye eller den förre ägarens eller innehavarens vägnar även göras av ett företag som i sin yrkesmässiga verksamhet handhar fordon.

 

(25a § utesluts).

 

47 §

     (Lika som i framställningen).

 

49 §

Ändringssökande

     Ett beslut som på grund av denna lag fattats av polismyndigheten eller motorfordonsbyrån kan inom 30 dagar från att beslutet eller åtgärden delgivits överklagas hos Ålands förvaltningsdomstol. Beslutet får verkställas trots att ändring har sökts.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 oktober 2006

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson