Lagutskottets betänkande 16/2009-2010

Tillhör ärendet: Självstyrelseambassadörer
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 16/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-03-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Självstyrelseambassadörer

·      Hemställningsmotion nr 18/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I lagtingsledamoten Danne Sundmans hemställningsmotion föreslås att landskapsregeringen tar fram ett program för att utse ett antal självstyrelseambassadörer runt om i världen.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att landskapet saknar möjlighet till utrikesrepresentation eftersom utrikesförvaltningen enligt självstyrelselagen hör till rikets behörighet. Några förutsättningar för att i formell mening utse ambassadörer för självstyrelsen eller Åland finns således inte.

     I motionen konstateras att det för självstyrelsen finns ett stort behov av att sprida information om och knyta kontakter och att det med tanke på turismen är viktigt att ständigt öka kännedomen om Åland runt om i världen. Utskottet delar denna uppfattning och finner det angeläget att på olika sätt främja möjligheterna till information om självstyrelsen, demilitariseringen och neutraliseringen bland annat genom att kontinuerligt upprätta och uppdatera informationsmaterial om Åland och dess status. Utskottet anser dock inte att det finns grund för att utse någon form av ”ambassadörer” eftersom deras status och uppgifter skulle vara oklara.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 25 april 2008 inbegärt lagutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, landshövdingen Peter Lindbäck, förvaltningschefen Arne Selander och lagberedningschefen Lars Karlsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback, ledamöterna Harry Jansson och Jan Salmén samt ersättaren Sirpa Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar hemställningsmotion nr 18/2007-2008.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 2 mars 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson