Lagutskottets betänkande 18/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 18/2002-2003

 

Datum

 

Lagutskottet

2003-09-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändringar i körkorts- och vägtrafiklagstiftningen

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 22/2002-2003

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 3

1. Landskapslag om ändring av körkortslagen för landskapet Åland. 3

2. Landskapslag om ändring av 69 och 78 §§ vägtrafiklagen för landskapet Åland. 5

3. Landskapslag om ändring av 43 § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon  5

Ärendets behandling. 5

Utskottets förslag. 5

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

I framställningen ingår förslag som innebär att förarbevisen för mopeder slopas och ersätts med ett särskilt mopedkörkort. Bestämmelserna om körkort på prövotid föreslås reviderade. Landskapsstyrelsen föreslår också att polisen av särskilda skäl skall kunna bevilja körkort med begränsad giltighet.

     Bestämmelserna om regelbundna hälsokontroller föreslås något lindrade. Samtidigt föreslås att läkare skall ges rätt att anmäla till polisen om en körkortsinnehavares hälsotillstånd försämrats så att denne inte längre uppfyller kraven för beviljande av körkort.

     I förslaget ingår också bestämmelser föranledda av ändrade EG-regler.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker i huvudsak landskapsstyrelsens förslag men har omarbetat bestämmelserna om regelbundna hälsokontroller så att kontrollerna i huvudsak skulle koncentreras på dem som har körkort för lastbil eller buss eller innehar yrkeskörtillstånd. I övrigt föreslår utskottet vissa preciseringar av lagtexten samt språkliga och tekniska ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Utskottet har konstaterat att landskapsstyrelsen med den föreliggande framställningen syftar till att förbättra trafiksäkerheten och höja trafikmoralen. Många av ändringsförslagen är dessutom sådana som innebär en implementering av EG:s regelverk. Vissa ändringsförslag innebär förtydliganden av gällande bestämmelser och tillrättalägganden av tidigare oklarheter. Utskottet har konstaterat att beredningen av framställningen skett i nära samarbete med motorfordonsbyrån och polismyndigheten.

     Till följd av ändrade EG-bestämmelser införs en ny körkortstyp (M-körkort) som berättigar till att framföra moped och liknande fordon. Särskilda mopedkörkort har inte funnits tidigare men då den nuvarande körkortslagen stiftades år 1991 infördes en möjlighet att utfärda förarbevis för moped. Samtidigt påfördes grundskolorna uppgiften att ge trafikundervisning för sådana förarbevis. Denna undervisning kommer nu att falla bort. Något körprov kommer normalt inte att krävas för mopedkörkort, däremot ett teoriprov. Utskottet har konstaterat att grundskolorna i landskapet i vissa fall haft problem att ordna trafikundervisning för moped men att denna undervisning å andra sidan haft betydelse för att bibringa eleverna kännedom om gällande trafikregler och att bli medvetna om trafiksäkerhetens betydelse. Mopedundervisning kan framdeles ordnas i bilskolorna men blir då avgiftsbelagd. Det finns därför enligt utskottet orsak att överväga om grundskolornas trafikundervisning för blivande mopedförare på något sätt kunde fortsätta.

     Körkort kan redan idag beviljas på vissa villkor. Vanliga sådana villkor är att körkortsinnehavaren skall använda glasögon eller hörapparat eller att körkortet berättigar till att framföra endast en bil med automatväxel. Med hänvisning till att äldre fordonsförares prestationsförmåga ofta kan vara nedsatt föreslår landskapsstyrelsen en ny kategori av villkor som skulle medge att körkortsinnehavaren får framföra ett fordon under vissa betingelser men inte under andra. Som exempel anges möjligheten att köra endast dagtid, att begränsa körkortets giltighet geografiskt eller dylikt.

     Utskottet konstaterar att sociala och humanitära motiv talar till förmån för förslaget och tillstyrker det därför. Utskottet understryker dock vikten av att införandet av dessa specialkörkort föregås av tillräckliga förberedelser. Det torde bli nödvändigt att bereda någon form att tilläggsbestämmelser och anvisningar för i vilka fall dessa körkort kan utfärdas. Det bör också övervägas vilka slag av läkarutlåtanden som behöver inbegäras samt hur körkortens tekniska utformning beaktar dessa specialvillkor. Också övervakningen av körkortsinnehavarna bör ägnas uppmärksamhet.

     För närvarande gäller ett tämligen strikt system för hälsokontroller av körkortsinnehavare. Från och med det att körkortsinnehavaren fyllt 45 år skall denne vart femte år för polismyndigheten förete ett läkarintyg. Detta gäller innehavare av samtliga körkortstyper. Utskottet har konstaterat att kravet på läkarkontroller vart femte år ur medicinsk synvinkel ansetts vara ett tämligen grovt sållningsinstrument som inte alltid på ett relevant sätt fyller sitt syfte. Utfärdandet av dessa läkarintyg binder dessutom betydande resurser. I olika länder inom EU har man därför på olika andra sätt försökt beakta hur fordonsförares hälsotillstånd kan förändras under körkortets giltighetstid.

     Landskapsstyrelsen föreslår nu att kravet på att förete läkarintyg vart femte år från och med 45 års ålder skulle begränsas att gälla dem som innehar körkort för lastbil och buss samt yrkesförare. För övriga körkortsinnehavare skulle skyldigheten begränsas att gälla vid fyllda 60 och 65 år. Utskottet har efter övervägande beslutat föreslå en ytterligare lindring av kraven. Synförändringar är de mest allmänt förekommande upptäckterna som görs vid de nuvarande läkarkontrollerna. Utskottet föreslår att förfarandet med läkarintyg reformeras så att samtliga körkortsinnehavare vid 45 års ålder skulle åläggas att förete ett intyg från läkare eller optiker om att synförmågan fyller kraven. Kraven på att förete läkarintyg med fem års mellanrum skulle gälla från och med 50 års ålder och begränsas till dem som innehar körkort för lastbil eller buss eller innehar yrkeskörtillstånd.               Förslaget om förenklade hälsokontroller skall ses i samband med landskapsstyrelsens förslag till en ny 42a § som ger läkare en rätt att under vissa förutsättningar till polisen anmäla att en körkortsinnehavares hälsotillstånd försämrats så att denne inte längre uppfyller de hälsokrav som är förutsättningen för att bevilja körkort. Nu gällande bestämmelser anses vara oklara och utgöra ett problem, särskilt i fall där körkortsinnehavaren lider av en sjukdom eller skada som allvarligt påverkar körförmågan men inte beaktar läkarens uppmaning att sluta köra. Enligt utskottets bedömning är förslagen om de ändrade reglerna för hälsokontroller ägnade att höja trafiksäkerheten och gynna en mera ändamålsenlig resursanvändning.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av körkortslagen för landskapet Åland

 

2 § Ändringsförslagen är av förtydligande natur.

 

3 § Utskottet tillstyrker i enlighet med framställningen att en principiell skyldighet att medföra körkortet och på begäran uppvisa det skall intas i lagen. En sådan bestämmelse har även funnits i äldre körkortslagstiftning. Den föreslagna bestämmelsen skall ses i relation till vägtrafiklagens 69 § som ålägger fordonsförare skyldighet att på anfordran uppvisa körkort eller andra handlingar. I vägtrafiklagen finns dock en kompletterande bestämmelse som ger polisen rätt att tillåta att färden fortsätts, även om föraren inte medför sitt körkort, om förarens identitet kan fastställas och denne kan förmodas inneha körkort. Utskottet föreslår att 3 § kompletteras med motsvarande bestämmelser.

 

4, 5, 8 13, 14 och 25 §§ Ändringsförslagen är av förtydligande eller språklig natur.

 

30 § Utskottet föreslår att framställningens 4 mom. utesluts eftersom det inte innehåller någon ändring i förhållande till gällande lag. Förslagets 4 mom. motsvarar 3 mom. i gällande lag vilket markeras genom ett tillägg till lagförslagets ingress.

 

32 § Genom förslaget korrigeras en oriktig hänvisning.

 

38 § Utskottet föreslår att förslaget godkänns i enlighet med framställningen. Paragrafen innehåller bestämmelserna om att körkort av klass B, C eller C1 beviljas för en prövotid om två år. Systemet med prövotid infördes genom en lagändring år 1996. Utskottet finner det angeläget att landskapsstyrelsen utvärderar hur målsättningarna med att införa ett system med körkort på prövotid har uppfyllts och vilka fördelar respektive olägenheter som kan vara förknippade med systemet.

 

39 § Som framgår av den allmänna motiveringen tillstyrker utskottet landskapsstyrelsens förslag om att körkort skall kunna utfärdas med specialvill­kor i de fall detta är påkallat av medicinska skäl, ålder eller personliga förhållanden i övrigt. Eftersom körkort redan nu kan beviljas på vissa villkor av annan typ än de nu avsedda, föreslår utskottet att de nya bestämmelserna hänförs till ett särskilt moment. Utskottet understryker vikten av att införandet av det nya systemet med körkort med specialvillkor föregås av tillräckliga förberedelser.

     Utskottets beslut har fattats efter omröstning (3-2), varvid beslutet biträddes av ledamöterna Christer Jansson, Perämaa och Salmén.

 

41a § Förslaget reglerar möjligheterna att erhålla dubblettexemplar av körkort. Dubblettexemplar skall kunna erhållas även på grund av namnändring,

varvid som krav enligt lagförslaget ställs att ämbetsbetyg skall företes. Utskottet föreslår att kravet på ämbetsbetyg utgår i och med att polismyndigheten numera på tjänstens vägnar har tillgång till erforderliga personuppgifter.

 

42 § Som framgår av den allmänna motiveringen föreslår utskottet att bestämmelserna om skyldighet för körkortsinnehavare att uppvisa intyg över sitt hälsotillstånd ytterligare revideras. Utskottet föreslår att skyldigheten att förete läkarintyg helt slopas för andra körkortsinnehavare än dem som har lastbils- eller busskörkort eller innehar yrkeskörtillstånd. I stället införs en skyldighet att vid fyllda 45 år uppvisa ett utlåtande av läkare eller optiker om att de krav som gäller synförmågan uppfylls. Av ändringsförslaget följer att den skyldighet att förete läkarintyg som skulle kvarstå för vissa kategorier körkortsinnehavare första gången inträder vid 50 års ålder. Enligt utskottets åsikt innebär förslaget, tillsammans med den föreslagna nya 42a §, att körkortsinnehavares hälsotillstånd kontrolleras på ett ur trafiksäkerhetens synvinkel tillräckligt ändamålsenligt sätt samtidigt som belastningen på hälsovårdens resurser minskar.

 

42a § Enligt förslaget skall en läkare utan hinder av sin tystnadsplikt kunna anmäla till polisen om att en person som innehar körkort eller söker om körkort har ett så försämrat hälsotillstånd att personen inte längre fyller hälsokraven för körkort. Läkaren är dock skyldig att upplysa patienten om sin rätt att göra en anmälan och om hur patientens hälsotillstånd inverkar på körförmågan. I lagförslaget begränsas de uppgifter som får ingå i en sådan anmälan.

     Ett motsvarande förfarande tillämpas redan i flera europeiska länder, bland annat Sverige och Danmark. Samma förfarande föreslås infört i riket genom regeringens proposition nr 39/2003 som för närvarande behandlas i riksdagen.

     Som framgått ovan kan förslaget bedömas vara ett mera effektivt sätt än dagens rutinmässiga hälsokontroller att kunna upptäcka och ingripa i sådana fall då körförmågan nedsatts av hälsoskäl.

     Enligt 10 § grundlagen är varje medborgares privatliv tryggat. I lag utfärdas närmare bestämmelser om skydd för personuppgifter. Patientuppgifter betraktas enligt vedertagen tolkning som personuppgifter. I lagen om patientens ställning och rättigheter, som gäller i landskapet genom en blankettlag, finns bestämmelser om tystnadsplikt och undantag från den. För patientuppgifter gäller tystnadsplikt. Det finns möjlighet att avvika från tystnadsplikten om det i lag föreskrivs att en myndighet getts rätt att lämna ut eller få del av uppgifter. Utskottet konstaterar att den föreslagna bestämmelsen berör trafiksäkerhet och körkort men också patientens rättigheter. Inom dessa områden har landskapet lagstiftningsbehörighet. Lagstiftaren är bunden av grundlagens bestämmelser om de grundläggande fri- och rättigheterna men enligt utskottets bedömning ligger förslaget inom de ramar grundlagen och gängse tolkning av den medger till den del förslaget kan betraktas som en begränsning av skyddet för privatlivet.

     På grund av det anförda och med hänvisning till framställningens motiveringar tillstyrker utskottet förslaget med vissa ändringar av förtydligande och språklig natur.

 

46 § Utskottet föreslår att formuleringen om när körförbud kan tilldelas en körkortsinnehavare preciseras. Vidare föreslås en precisering av lagtexten med beaktande av den nya lag om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen (11/2003) som trädde i kraft efter det arbetet med framställningen avslutades.

 

2. Landskapslag om ändring av 69 och 78 §§ vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

3. Landskapslag om ändring av 43 § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

Ändringsförslagen är av språklig, lagteknisk och förtydligande natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 maj 2003 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Mathias Lundqvist, trafikinspektören Bengt Karlsson och överkommissarien Lars-Ole Styrström samt erhållit ett skriftligt utlåtande av landskapsläkaren Birger Ch. Sandell.

     I ärendets avgörande behandling har deltagit ordföranden Lotta Wickström-Johansson, vice ordföranden Fredrik Lindqvist, medlemmarna Christer Jansson (delvis), Mats Perämaa och Olof Salmén samt ersättaren Ragnar Erlandsson (delvis).

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av körkortslagen för landskapet Åland

    

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 7 §(uteslutning) 3 punkten, 17 § och 56 § 4 mom.körkortslagen den 19 december 1991 för landskapet Åland (79/1991), av dessa lagrum 7 § 3 punkten sådan den lyder i landskapslagen den 16 augusti 1996 (58/1996),

     ändras lagens 2 §, 4 § 1 och 3 mom., 5 § 1 mom., 7 § 4 och 5 punkten, 8 § 2 mom., 11 § 1 mom. c punkten, 13 § 2 mom. b och c punkterna samt 3 mom., 14 § 2 mom., 25 §, 26 § 2 mom. c punkten, 27 § 2 mom., 29 § 1 mom. 1 punkten, 30 § 2 mom., 31 och 32 §§, 33 § 2 mom., 34 § 2 mom., 36 § 1 och 4 mom., 38 § 1 och 3 mom., 39 § 2 mom., 42 § 1 mom., 46 § 1 mom. d punkten och 4 mom., 51 och 61 §§, av dessa lagrum 4 § 1 och 3 mom., 5 § 1 mom., 7 § 4 och 5 punkten, 11 § 1 mom. c punkten, 26 § 2 mom. c punkten, 27 § 2 mom., 29 § 1 mom. 1 punkten, 30 § 2 mom., 31 och 32 §§, 36 § 4 mom. och 38 § 1 mom. sådana de lyder i landskapslagen den 16 augusti 1996 (uteslutning), 13 § 2 mom. b och c punkterna samt 3 mom., 14 § 2 mom., 34 § 2 mom. samt 51 § sådana de lyder i landskapslagen den 17 juni 1993 (36/1993), 36 § 1 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 12 september 1995 (74/1995) och 46 § 1 mom. d punkten sådan den lyder i landskapslagen den 6 februari 2003 (12/2003), samt

     fogas till lagens 3 § ett nytt 2 mom., till 5 § sådan den lyder i landskapslagen den 16 augusti 1996 (uteslutning) ett nytt 3 mom., till 11 § sådan den lyder i landskapslagen den 16 augusti 1996 (uteslutning) en ny e punkt, till 13 § 2 mom. sådant det lyder i landskapslagen den 17 juni 1993 (36/1993) en ny d punkt, till 30 § sådan den lyder i landskapslagen den 16 april 1996 ett nytt 3 mom., varvid nuvarande 3 mom. blir 4 mom., till 37 § sådan den lyder i landskapslagarna den 12 september 1995 (uteslutning) och den 10 augusti 2000 (47/2000) nya 2 och 3 mom., till 39 §  nya 3 och 4  mom. samt till lagen (uteslutning) nya 41a och 42a §§ som följer:

 

2 §

     För att få framföra motordrivet fordon på väg i landskapet Åland fordras giltigt körkort som berättigar till framförande av fordonet. Med väg avses detsamma som i vägtrafiklagen för landskapet Åland (27/1983). Ett körkort är inte giltigt då giltighetstiden utgått eller då körkortsinnehavaren är tilldelad körförbud. Intyg över godkänd förarexamen (uteslutning) ger examinand rätt att under 30 dagar räknat från den dag godkänd förarexamen avlagts framföra fordon av den körkortsklass förarexamen avser.

     Den som fyllt 15 år och som har sin permanenta bosättningsort utanför landskapet men är på tillfälligt besök i landskapet får framföra moped utan körkort under förutsättning att det i hemlandet är tillåtet att framföra moped utan körkort eller annan därmed jämförlig handling.

     (3 mom. lika som i framställningen)

 

3 §

     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Körkort och andra i denna lag nämnda tillstånd skall medföras vid färd och på begäran uppvisas för polis- eller besiktningsman eller annan trafikövervakare. Färden kan dock tillåtas fortsätta om personens identitet kan konstateras och denne kan förmodas inneha körkort. I annat fall skall personen åläggas att inom särskilt utsatt tid uppvisa körkortet eller annan handling för polismyndigheten.

 

4 §

     (1 mom. lika som i framställningen).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     En fordonskombination i vilken hela kombinationens totalvikt överstiger 12 000 kg, släpfordonets totalvikt överstiger dragbilens egenvikt eller släpfordonet används för personaltransporter hör till klass CE i stället för klass C1E, om dragbilen är ett fordon i klass C1 och till klass DE i stället för klass D1E, om dragbilen är ett fordon i klass D1.

 

5 §

     (1 mom. lika som i framställningen).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ett körkort som utan beteckning för klass C utfärdats i någon av Europeiska unionens medlemsstater eller i en EES-stat och som ger rätt att framföra fordon av körkortsklass D eller D1 (bussar) får bytas ut mot motsvarande körkort utfärdade i landskapet, dock utan att någon beteckning för klass C (uteslutning) anges.

 

7 §

     (Lika som i framställningen).

 

8 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förarutbildningen består av en teoretisk och en praktisk del. Utbildningen skall uppfylla de i bilaga II till rådets direktiv 91/439/EEG ställda minimikraven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 §

     (Lika som i framställningen).


13 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Förutsättning för att få tillstånd att verka som lärare är att sökanden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     b) inte under den tid han innehaft körkort brutit mot bestämmelserna i vägtrafiklagen för landskapet Åland på ett sätt som tyder på oförmåga att följa dem,

     c) vid examen visat sig behärska det kunskapsområde han i egenskap av lärare förväntas lära ut samt att

     d) sökanden har sin permanenta bosättningsort i landskapet.

     (3 mom. lika som i framställningen).

 

14 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Polismyndigheten beviljar tillstånd för övningskörning i landskapet samt godkänner person som utövar överinseende vid övningskörning. Endast personer som har sin permanenta bosättningsort i landskapet eller personer som kan intyga att de studerat i landskapet minst sex månader i följd har rätt att övningsköra och utöva överinseende vid övningskörning. Den som skall utöva överinseende vid övningskörning skall även under minst tre år innehaft körkort för den aktuella fordonstypen och inte under denna tid brutit mot bestämmelserna i vägtrafiklagen för landskapet Åland på ett sätt som tyder på oförmåga att följa dem.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

25 §

     För att få avlägga förarexamen krävs att examinanden erhållit förarutbildning i landskapet eller, om förarutbildning inte erfordras, har sin permanenta bosättningsort i landskapet eller (uteslutning) kan intyga att han har studerat i landskapet (uteslutning) minst sex månader i följd.

     Med permanent bosättningsort avses i denna lag den plats där en person under minst 185 dagar per kalenderår bor till följd av

     1) personlig och yrkesmässig anknytning eller

     2) personlig anknytning som präglas av nära band mellan personen och (uteslutning) platsen i fråga.

     För en person som har sin yrkesmässiga anknytning till en annan plats än sin personliga anknytning och som därför omväxlande bor på olika platser i två eller flera medlemsstater skall dock den permanenta bosättningsorten anses vara platsen för den personliga anknytningen under förutsättning att personen återvänder dit regelbundet. Detta sista villkor behöver inte uppfyllas om personen bor i en medlemsstat för att genomföra en tidsmässigt begränsad uppgift.

     (4 och 5 mom. lika som i framställningen).

 

26, 27 och 29 §§

     (Lika som i framställningen).

 

30 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(2 och 3 mom. lika som i framställningen).

     (4 mom. utesluts).

 

31 §

 

     (Lika som i framställningen).

 


32 §

     ( 1 mom. lika som i framställningen).

     Bestämmelserna i c, e och f punkten skall inte inskränka bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 3820/85 av den 20 december 1985 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter.

 

 

33,34,36,37 och 38 §§

 

     (Lika som i framställningen).

 

39 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Körkort kan beviljas på vissa villkor.

     Polismyndigheten  kan även utfärda körkort som endast ger rätt att framföra fordon vissa bestämda vägsträckor, inom vissa områden, under vissa tider på dygnet eller under vissa månader av året (uteslutning). Sådana körkort med specialvillkor utfärdas om det av medicinska skäl, ålder eller personliga förhållanden i övrigt kan anses påkallat.

     Specialvillkor och övriga villkor kan ändras under körkortets giltighetstid. Körkort vars giltighetstid utgått kan förnyas enligt bestämmelserna i 43 §.

 

 

41a §

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Vid anhållan av dubblettexemplar av körkort skall körkortet, om det är i behåll, jämte två för körkortet lämpliga fotografier företes och överlämnas till polismyndigheten. (Uteslutning). Om körkortet inte längre finns i behåll skall skriftlig redogörelse avges för hur körkortet förkommit eller blivit förstört.

     (3 och 4 mom. lika som i framställningen)

 

42 §

     En körkortsinnehavare skall inom två månader efter det han fyllt 45 år för polismyndigheten uppvisa ett utlåtande av läkare eller optiker om att kraven gällande synförmågan uppfylls. Den som har körkort av klass C, C1, D eller D1 eller innehar yrkeskörtillstånd beviljat med stöd av bestämmelserna i 9 kap. denna lag skall inom två månader efter att ha fyllt 50, 55, 60 eller 65 år för polismyndigheten uppvisa ett läkarintyg om att hälsokraven uppfylls. I detta moment avsedd skyldighet gäller dock endast om mer än fem år förflutit sedan körkortet utfärdades.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

42a §

     Utan hinder av vad som stadgas om tystnadsplikt har en läkare då denne konstaterar att hälsotillståndet för den som ansöker om körkort eller som innehar körkort annat än tillfälligt försämrats så att han eller hon inte längre uppfyller de hälsokrav som är förutsättningen för beviljande av körkort, rätt att anmäla därom till polismyndigheten.

     Innan i 1 mom. avsedd anmälan görs skall patienten underrättas om läkarens rätt att göra sådan anmälan och om hur patientens hälsotillstånd inverkar på dennes körförmåga.

     I 1 mom. angiven anmälan kan endast ges uppgifter om

     1) att den person som anmälan gäller inte uppfyller de hälsokrav som är förutsättning för beviljande av körkort samt

     2) vilka tilläggsåtgärder läkaren föreslår.

46 §

     Körkortsinnehavare skall tilldelas körförbud av polismyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) om han (uteslutning) tre gånger inom ett år alternativt fyra gånger inom två år, eller som innehavare  av  körkort förenat med prövotid två gånger inom ett år, gjort sig skyldig till gärning som är straffbar enligt vägtrafiklagen för landskapet Åland, med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till detektorförseelse som avses i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen (11/2003).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     (4 mom. lika som i framställningen).

 

51och 61 §§

 

     (Lika som i framställningen).

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 69 och 78 §§ vägtrafiklagen för landskapet Åland

    

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 69 § 1 mom. vägtrafiklagen den 25 juli 1983 för landskapet Åland (27/1983) sådant det lyder i landskapslagen den 19 december 1991 (80/1991) samt

     fogas till lagens 78 §, sådan den lyder i landskapslagen den 19 december 1991, (uteslutning) nya 5 och 6 mom. som följer:

 

69 §

 

     (Lika som i framställningen).

 

78 §

Körförbud

     (5 mom. lika som i framställningen).

     Den som tilldelats körförbud enligt bestämmelserna i 1 mom. har under den tid körförbudet avser inte rätt att genomgå förarutbildning med stöd av 2 kap. körkortslagen för landskapet Åland (79/1991) eller att utbilda förare med stöd av 3 kap. samma lag eller på annat sätt framföra motordrivet fordon på väg.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen)

__________________


 

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 43 § landskapslagen om besiktning och registrering av fordon

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 43 § landskapslagen den 2 april 1993 om besiktning och registrering av fordon (19/1993) som följer:

 

43 §

Tillfälligt införande i landskapet av moped

     Om en person som fyllt 15 år och som har sin permanenta bosättningsort utanför landskapet till landskapet inför moped är han berättigad att använda mopeden i landskapet under högst ett år förutsatt att för mopeden tecknats trafikförsäkring som gäller i landskapet och att det i hemlandet är tillåtet att framföra moped utan körkort eller annan därmed jämförlig handling. Med permanent bosättningsort avses i denna lag detsamma som i 25 § 2 mom. körkortslagen för landskapet Åland (79/1991).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen)

__________________

 

 

 

 

Mariehamn den 11 september 2003

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson