Lagutskottets betänkande 18/2008-2009

Tillhör ärendet: Ny lag om ordningsvakter
Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 18/2008-2009

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-10-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ny lag om ordningsvakter

·      Landskapsregeringens framställning nr 16/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny lag om ordningsvakter. Genom förslaget kommer de viktigaste bestämmelserna om personer som upprätthåller ordningen vid offentliga nöjestillställningar, i inkvarterings- och trakteringsrörelser samt ombord på passagerarfartyg, som är registrerade på Åland att samlas i en lag. Samtidigt upphävs bestämmelserna om ordningsmän i annan lagstiftning.

     Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget med vissa ändringar av språklig eller teknisk natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet föreslår inga materiella ändringar i lagtexten. Däremot föreslås ett antal tekniska och språkliga förändringar. Som exempel kan nämnas att utskottet genomgående föreslår könsneutrala benämningar eller skrivningar på de ställen där det i framställningen talas om "han". Vidare föreslår utskottet att begreppet "Ålands polismyndighet" i 3 § ska efterföljas av en parentes med ordet "polismyndigheten" med tanke på den efterföljande lagtexten där begreppet "polismyndigheten i ordningsvaktens hemkommun" genomgående ändras till "polismyndigheten". Vidare föreslås att begreppet "landskapsregeringen" genomgående ska användas och att begreppet "inrikesministeriet" på ett flertal ställen ändras till "landskapsregeringen" såsom avsikten varit från landskapsregeringens sida. Slutligen föreslås ett antal rättelser av paragrafhänvisningar samt ÅFS och FFS nummer.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 juni 2009 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson, lagberedaren Mattias Lundqvist samt enhetschefen för polisärenden Björn Andersson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ordningsvakter

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 §

Tillämpningsområde

     I denna lag bestäms om de skyldigheter och befogenheter som den som med stöd av landskapslagen (  :  ) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om sammankomster, ordningslagen (  :  ) för landskapet Åland eller landskapsförordningen (1996:49) om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet har utsetts att övervaka ordning och säkerhet (ordningsvakt) har i sitt uppdrag samt om hur en sådan person ska godkännas för uppdraget, till den del något annat inte bestäms i nämnda lagar eller i någon annan lag.

     (2 -3 mom. lika som i framställningen).

 

2 §

En ordningsvakts uppgift och tjänstgöringsområde

     (Lika som i framställningen).

 

3 §

Utseende till ordningsvakt och tjänstgöring som ordningsvakt

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Med beaktande av en tillställnings omfattning och natur samt av andra särskilda skäl kan Ålands polismyndighet (polismyndigheten) som ordningsvakt vid en enskild tillställning enligt lagen om sammankomster eller vid likartade tillställningar som ordnas av samma arrangör på samma plats för högst fyra månader under ett år godkänna också en person som endast uppfyller kraven i 13 § 1 mom. 1 och 2 punkten. En sådan ordningsvakt har inte de befogenheter som anges i 8 § 2 och 3 mom. Vid tillställningar för vilka utses en i detta moment avsedd ordningsvakt ska alltid också finnas ett tillräckligt antal ordningsvakter som uppfyller villkoren i 13 § 2 eller 3 mom.

     (3 - 4 mom. lika som i framställningen).

 

4 §

Principer för verksamheten

     (Lika som i framställningen).

 

5 §

Tryggande av säkerheten inom tjänstgöringsområdet

     En ordningsvakt ska inom sitt tjänstgöringsområde särskilt övervaka att säkerheten inte äventyras för någon (uteslutning). Om ordningsvakten fått kännedom om sådana omständigheter som uppenbarligen äventyrar säkerheten ska den som ordnar tillställningen eller innehavaren av området utan dröjsmål underrättas. Ordningsvakten ska då också omedelbart vidta brådskande åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla säkerheten, såsom att varna allmänheten och dirigera allmänheten bort från det farliga området samt avlägsna orsaken till faran.

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

6 §

Skyddande av utomstående och av miljön

     (1 - 2 mom. lika som i framställningen).

     Ordningsvakt som fått kännedom om sådana omständigheter som avses i 1 och 2 mom. ska utan dröjsmål underrätta den som ordnar tillställningen eller innehavaren av området och omedelbart vidta åtgärder för att avvärja fara, skada eller störning.

     (4 mom. lika som i framställningen).

 

7 §

Vägrande av tillträde

     En ordningsvakt ska vägra en person tillträde till tjänstgöringsområdet, om det finns grundad anledning att misstänka att personen kan äventyra ordningen eller säkerheten där på grund av berusning eller på grund av sitt uppförande eller föremål som medförts, eller om personen inte har uppnått den ålder som krävs för tillträde till området.

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

8 §

Avlägsnande, gripande och hållande i förvar

     (1 - 2 mom. lika som i framställningen).

     Kan den som gripits inte utan dröjsmål överlämnas till polisen, har ordningsvakten rätt att med polisens samtycke hålla den som gripits i förvar i högst 4 timmar från gripandet, dock högst till dess att tillställningen är slut och allmänheten avlägsnat sig eller tills grunden för gripandet annars har upphört.

     (4 mom. lika som i framställningen).

     I fråga om behandlingen av personer som hålls i förvar med stöd av denna lag iakttas vad som föreskrivs i 1 kap. 3 och 4 §§, 2 kap. 2 § 1 mom. och 3 § 1 mom., 3 kap. 1 §, 5 kap. 1 och 2 §§, 8 kap. 2 §, 9 kap. 1 § samt 12 kap. 1 och 2 i lagen om behandlingen av personer i förvar hos polisen (FFS 841/2006).

     (6 mom. lika som i framställningen).

 

9 §

Förbjudna föremål och ämnen

     En ordningsvakt har rätt att med hjälp av metalldetektor eller någon annan sådan teknisk anordning visitera en person som söker tillträde till eller befinner sig inom vaktens tjänstgöringsområde för att förvissa sig om att personen inte bär på sig eller medför sådana föremål eller ämnen som kan äventyra ordningen eller säkerheten eller vilkas innehav på tjänstgöringsområdet är förbjudet enligt lag eller bestämmelse som meddelats med stöd av lag. Med stöd av order enligt 23 § 4 mom. lagen om sammankomster från arrangören eller polisen eller om det av någon annan orsak finns grundad anledning att misstänka att personen medför sådana föremål eller ämnen, får personen och medförda saker granskas även på annat lämpligt sätt.

     En ordningsvakt har i samband med gripande som avses i 8 § 2 mom. rätt att kroppsvisitera den som gripits för att förvissa sig om att denne inte medför föremål eller ämnen som kan äventyra förvaringen eller med vilka personen kan utsätta sig själv eller andra för fara.

     (3 mom. lika som i framställningen).

     Ordningsvakten har också rätt att frånta en person som befinner sig inom vaktens tjänstgöringsområde föremål eller ämnen som påträffats vid visitationen eller annars och som kan användas vid brott mot eller hot om brott mot liv eller hälsa eller som det annars enligt lag eller bestämmelse som meddelats med stöd av lag är förbjudet att medföra till området.

     De föremål och ämnen som fråntagits någon ska utan dröjsmål överlämnas till polisen eller, om inga hinder enligt lag finns, återlämnas till ägaren eller innehavaren när han eller hon avlägsnar sig från platsen.

 

10 §

Användning av maktmedel

     En ordningsvakt som i sitt uppdrag vägrar en person tillträde till eller avlägsnar någon från en plats, griper en person, visiterar en gripen person, hindrar att någon som gripits flyr, fråntar någon ett föremål eller ämne eller avlägsnar ett hinder, har rätt att använda maktmedel i den mån det behövs och kan anses försvarligt.

     (2 - 4 mom. lika som i framställningen).

 

11 §

Maktmedelsredskap och hur de bärs

     (1 mom. lika som i framställningen).

     I ordningsövervakningsuppgifter får en ordningsvakt inte i onödan bära på sig maktmedelsredskap. Gasspray får endast bäras av en ordningsvakt som har fullgjort sådan utbildning för bärande av gasspray i bevakningsuppgifter som avses i 29 § 2 mom. i lagen om privata säkerhetstjänster (FFS 282/2002). Den som godkänts som ordningsvakt med stöd av 2a § 2 mom. i denna lag får inte bära maktmedelsredskap i sina uppgifter.

 

12 §

Medförande av hund

     Med tillstånd som beviljats av polismyndigheten får en ordningsvakt i ordningsövervakningsuppgifter medföra en hund som

     1) på godkänt sätt har genomgått lydnadskontroll motsvarande de krav som landskapsregeringen fastställt,

     2) han eller hon har varit förare för vid lydnadskontrollen,

     3) är minst två men högst tio år gammal,

     4) är registrerad och identifikationsmärkt så att den på ett tillförlitligt sätt kan individualiseras,

     5) han eller hon kan behärska samt

     6) inte till sina egenskaper har visat sig vara olämplig för att medföras i ordningsövervakningsuppgifter.

     (2 mom. lika som i framställningen).

     Det tillstånd som avses i 1 mom. kan beviljas om tillställningens omfattning, art eller den plats där tillställningen arrangeras av grundad anledning som hänför sig till upprätthållandet av ordningen förutsätter att hund medförs. Vid tillställningen ska hunden bära munkorg som på polisens order kan avlägsnas, om man på grund av någons uppförande eller av annan motsvarande anledning kan dra den slutsatsen att säkerheten för dem som deltar i tillställningen är hotad.

 

13 §

Godkännande som ordningsvakt

     Som ordningsvakt kan godkännas en person som

     1) har fyllt 18 år,

     2) är känd för tillförlitlighet och redbarhet och som till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften,

     3) på godkänt sätt har fullgjort en utbildning som uppfyller de krav som landskapsregeringen fastställt och i vilken åtminstone ingår ämnen med anknytning till ordningsvaktsverksamhet, ordningsvakters uppgifter samt ordningsvakters rättigheter och skyldigheter (grundutbildning för ordningsvakter) samt

     4) på godkänt sätt tidigast sex månader före ansökan om ett nytt godkännande har fullgjort en repetitionsutbildning som uppfyller de krav som landskapsregeringen fastställt (repetitionsutbildning för ordningsvakter), om den som ansöker om godkännande som ordningsvakt redan tidigare har godkänts som ordningsvakt med stöd av 3 punkten.

     (2 - 4 mom. lika som i framställningen).

 

14 §

Ändring av villkor och begränsningar som förenats med ett godkännande som ordningsvakt

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Villkor och begränsningar som förenats med ett godkännande som ordningsvakt ändras av polismyndigheten (uteslutning).

 

15 §

Ansökan och beslut om godkännande som ordningsvakt

     En ansökan om att bli godkänd som ordningsvakt ska lämnas in personligen. (Uteslutning).

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

16 §

Ordningsvaktskort och intyg över godkännande

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Om en ordningsvakts personuppgifter har ändrats eller ordningsvakten på godkänt sätt har fullgjort tilläggsutbildning för ordningsvakter i användningen av maktmedel eller sådan utbildning för bärande av gasspray som avses i 29 § 2 mom. (uteslutning) lagen om privata säkerhetstjänster och dessa uppgifter inte har antecknats på ordningsvaktskortet eller om kortet har förkommit eller förstörts, ska ordningsvakten utan dröjsmål ansöka om en dubblett av ordningsvaktskortet hos polismyndigheten.

     (3 - 4 mom. lika som i framställningen).

 

17 - 18 §§

     (Lika som i framställningen).

 

19 §

Godkännande som utbildare av ordningsvakter

     Som utbildare av ordningsvakter kan godkännas en person som

     1) har fyllt 18 år,

     2) är känd för tillförlitlighet och redbarhet och som till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften samt

     3) på godkänt sätt har fullgjort en (uteslutning) utbildning som uppfyller de krav som landskapsregeringen fastställt (utbildning för utbildare av ordningsvakter) och som åtminstone omfattar ämnen med anknytning till lagstiftningen om ordningsvaktsverksamhet, ordningsvakters rättigheter och skyldigheter, användningen av maktmedel samt tjänstgöring som utbildare.

     (2 - 3 mom. lika som i framställningen)

     Landskapsregeringen godkänner en person som utbildare av ordningsvakter och ändrar också de villkor och begränsningar som förenats med godkännandet. Godkännandet som utbildare av ordningsvakter samt de ändringar som gjorts i fråga om villkoren och begränsningarna ska anmälas till polismyndigheten (uteslutning).

 

20 §

Tillsyn och erhållande av information

     Landskapsregeringen svarar inom landskapet Åland för den allmänna tillsynen över och styrningen i fråga om ordningsvakter, anordnare av utbildning för ordningsvakter samt utbildare av ordningsvakter.

     Polismyndigheten svarar inom landskapet för tillsynen över den verksamhet ordningsvakter, anordnare av utbildning för ordningsvakter samt utbildare av ordningsvakter utövar.

     Utan hinder av att en sammanslutnings medlemmar, revisorer, verkställande direktör, styrelsemedlemmar eller arbetstagare är bundna av företagshemlighet, har landskapsregeringen och polismyndigheten för utövande av tillsyn rätt att av ordningsvakter, den som utser ordningsvakter, anordnare av utbildning för ordningsvakter samt godkända utbildare av ordningsvakter få behövlig information om utförandet av ordningsövervakningsuppgifter, anordnandet av ordningsövervakningsutbildning och andra liknande omständigheter.

 

21 §

Återkallande av godkännande som ordningsvakt

     Polismyndigheten (uteslutning) ska återkalla ett godkännande som ordningsvakt om ordningsvakten begär det.

     (2 - 3 mom. lika som i framställningen).

 

22 §

Tillfälligt återkallande av godkännande som ordningsvakt

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Om ett godkännande som ordningsvakt har återkallats eller om det finns förutsättningar att tillfälligt återkalla ett godkännande, kan en polisman omhänderta ordningsvaktskortet för att överlämna det till en polisman som hör till befälet. Den polisman som hör till befälet ska inom 14 dagar besluta om godkännandet ska återkallas tillfälligt. En polisman kan omhänderta ett ordningsvaktskort även då godkännandet som ordningsvakt har återkallats. Utan hinder av vad som bestäms i 5 kap. 10 § i tvångsmedelslagen (FFS 450/1987) kan kroppsvisitation förrättas för omhändertagande av ett ordningsvaktskort.

     Ett tillfälligt återkallande av godkännande som ordningsvakt ska genast anmälas till den polismyndighet som godkänt ordningsvakten. Ett beslut att tillfälligt återkalla ett godkännande som ordningsvakt är i kraft högst tre månader. Polismyndigheten (uteslutning) kan förlänga beslutets giltighetstid med högst sex månader åt gången, om ordningsvakten misstänks för ett brott som sannolikt leder till att godkännandet som ordningsvakt återkallas.

 

23 §

Återkallande av godkännande som utbildare av ordningsvakter

     Landskapsregeringen återkallar godkännanden som utbildare av ordningsvakter. Ett godkännande ska återkallas om utbildaren begär det.

     (2 - 3 mom. lika som i framställningen).

     Landskapsregeringen ska anmäla ett återkallande av godkännandet som utbildare av ordningsvakter eller tilldelande av varning till polismyndigheten (uteslutning).

 

24 §

Tillfälligt återkallande av godkännande som utbildare av ordningsvakter

     (1 - 2 mom. lika som i framställningen).

     Landskapsregeringen ska anmäla ett tillfälligt återkallande av godkännande som utbildare av ordningsvakter till polismyndigheten (uteslutning).

 

25 §

Polisundersökning

     I ett ärende som gäller återkallande av ett godkännande som meddelats med stöd av denna lag kan vid behov verkställas sådan polisundersökning som avses i 4 kap. i polislagen (2000:49) för landskapet Åland.

 

26 §

Utlåtanden

     När en person ansöker om att bli antagen till utbildning för ordningsvakter eller utbildning för utbildare av ordningsvakter, har utbildningsanordnaren rätt att av polismyndigheten (uteslutning) få ett utlåtande om sökandens lämplighet som ordningsvakt eller utbildare av ordningsvakter.

 

27 §

Straff

     En ordningsvakt som uppsåtligen eller av oaktsamhet

     1) försummar sin handlingsplikt enligt 2 § 2 mom., 5 eller 6 §§ eller 7 § 1 mom. eller underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt 8 § 6 mom.,

     2) bryter mot bestämmelserna i 11 § om bärande av maktmedelsredskap och om hur maktmedelsredskap ska bäras eller mot bestämmelserna i 12 § om medförande av hund,

     3) försummar sin skyldighet enligt 16 § att bära med sig ordningsvaktskort eller intyg, att visa upp dem eller att överlämna dem till polisen eller

     4) underlåter att i ordningsövervakningsuppgifter använda i 17 § avsett kännetecken för ordningsvakter eller använder kännetecknet för ordningsvakter i strid med den nämnda paragrafen,

     ska för ordningsövervakningsförseelse dömas till böter, om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag.

     (2 - 3 mom. lika som i framställningen).

 

28 §

Ändringssökande

     Beslut som meddelats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos Ålands förvaltningsdomstol.

     Ett beslut (uteslutning) om återkallande av (uteslutning) godkännande enligt 21, 23 eller 24 §§ verkställs oberoende av besvär, om inte besvärsmyndigheten förbjuder verkställighet av beslutet.

 

29 §

Närmare bestämmelser

     Genom landskapsförordning (uteslutning) kan närmare bestämmelser utfärdas om

     1) förfarandet vid ansökan om (uteslutning) godkännande, ansökningarnas innehåll, vilka utredningar som behövs för avgörande av ärenden samt om innehållet i beslut (uteslutning) och godkännande,

     2) visitation enligt 9 § samt om förvaring och överlämnande av föremål och ämnen som fråntagits någon,

     3) ordnande av utbildning för ordningsvakter och utbildning för utbildare av ordningsvakter samt om innehållet i utbildningen, genomförandet av den och tillgodoräknande av ämnen som ingår i den,

     4) det kännetecken för ordningsvakter som avses i 17 § och om användningen av det samt

     5) ordnande av lydnadskontroll för hundar som används i ordningsövervakningsuppgifter och om de krav som ska uppfyllas vid kontrollen samt om registrering och identifikationsmärkning av hundarna.

     (2 mom. lika som i framställningen)

 

30 §

Ikraftträdande

     Denna lag träder i kraft den        (uteslutning).

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 22 oktober 2009

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson