Lagutskottets betänkande 18/2010-2011

Tillhör ärendet: Ändringar i körkortslagen
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 18/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2011-03-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändringar i körkortslagen

·      Landskapsregeringens framställning nr 14/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I framställningen görs nödvändiga ändringar i den befintliga körkortslagen för att uppfylla EU:s tredje körkortsdirektiv 2006/126/EG. Reglerna ska, enligt direktivet, vara införda i lagstiftningen den 19 januari 2011 men kommer inte att träda ikraft förrän den 19 januari 2013.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar förslaget till ändringar av körkortslagen för landskapet Åland utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att det i framställningen ingår endast sådana ändringar som föranleds av EU:s tredje körkortsdirektiv och att landskapsregeringen avser att under våren till lagtinget överlämna en stor trafiksäkerhetsreform där bl.a. ett förslag till en ny körkortslag ingår. De nu föreslagna ändringarna är såldes av närmast teknisk natur och utskottet föreslår inga ändringar i det lagförslag som ingår i framställningen.

     Mot bakgrund av den förestående trafiksäkerhetsreformen med ny lagstiftning önskar utskottet dock ge landskapsregeringen följande vägkost. Med tanke på trafiksäkerheten och de egna trafikanternas säkerhet bör landskapsregeringen överväga en bredare och mer gedigen utbildning för förare av mopeder och mopedbilar. Mopeder och mopedbilar, eller s.k. lätta fyrhjulingar, kan framföras av 15-åringar som på grund av mognadsgraden har behov av en utbildning som syftar till att ge ett gott omdöme och en god hanteringsförmåga vid farliga situationer i trafiken. Det är därför viktigt att utbildningen inte är enbart teoretisk. I fråga om mopedbilar är det dessutom en fråga om övriga medtrafikanters säkerhet och bekvämlighet.

     Landskapsregeringen bör även överväga att se över konsekvenserna av ett ur trafiksäkerhetssynvinkel inte önskvärt beteende under körkortens prövotid. Ett trafikbeteende som inte uppfyller kraven på ett gott omdöme bör leda till konsekvenser t.ex. i form av en förlängning av prövotiden. Likaså bör det övervägas om ett trafikbeteende som visar på dåligt omdöme av den som innehar mopedkörkort, ska få konsekvenser i fråga om möjligheten att erhålla bilkörkort.

     Vad gäller polisens möjligheter att av den som ansöker om förnyat körkort kräva intyg över godkänt körprov i enlighet med den föreslagna 43 § 4 punkten, bör landskapsregeringen överväga om lagtexten av rättsäkerhetsskäl ska omformuleras så att polisen uttryckligen behöver skäl för att befara att sökanden saknar förmåga att framföra fordon. Utskottet konstaterar dock att ett beslut att kräva intyg redan idag alltid kräver en motivering.

     I fråga om trafiktraktorer bör det klargöras vilka krav som gäller för framförandet av fordonet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 9 mars 2011 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Veronica Thörnroos, lagberedaren Patrick Lönngren, trafikinspektören Bengt Karlsson och överkommissarien Lars-Ole Styrström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, viceordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget utan ändringar.

 

 

 

Mariehamn den 22 mars 2011

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson