Lagutskottets betänkande 19/2008-2009

Tillhör ärendet: Privata säkerhetstjänster
Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 19/2008-2009

 

Datum

 

Lagutskottet

2009-10-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Blankettlag om privata säkerhetstjänster

·      Landskapsregeringens framställning nr 17/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att rikets lag om privata säkerhetstjänster görs tillämplig i landskapet Åland genom blankettlagstiftning. I lagen om privata säkerhetstjänster finns bestämmelser om bevakningsrörelser, annan säkerhetsbefrämjande verksamhet, krav på utbildning och tillståndsförfarande. Detta rättsområde har i landskapet hittills varit oreglerat.

     Avsikten är att den föreslagna lagen ska träda i kraft så snart som möjligt.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med vissa ändringar av närmast teknisk eller språklig natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Lagen om privata säkerhetstjänster reglerar bland annat bevakningsrörelser, annan säkerhetsbefrämjande verksamhet, krav på utbildning och tillståndsförfarande. Lagen görs tillämplig i landskapet genom en blankettlag enligt vilken landskapsregeringen är den myndighet som på Åland motsvarar inrikesministeriet. Detta innebär bland annat att det i landskapet är landskapsregeringen som ska meddela auktorisation av bevakningsföretag samt godkänna ansvariga föreståndare.

     Godkännande som väktare ges enligt rikslagen av polisinrättningen i den sökandes hemkommun. I förtydligande syfte föreslår utskottet att blankettlagens 2 § kompletteras med en bestämmelse enligt vilken de förvaltningsuppgifter som enligt rikslagen ankommer på polismyndigheten i hemkommunen, i landskapet ska ankomma på Ålands polismyndighet. På så sätt framgår det tydligt att alla ansökningar om godkännande i landskapet ska inlämnas till polismyndigheten här.

     I blankettlagens 3 § finns bestämmelser om att hänvisningar i rikslagen till riksförfattningar i landskapet ska avse motsvarande landskapslagstiftning. Någon direkt hänvisning till en motsvarighet till lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet ingår inte vilket utskottet förutsätter beror på att rikslagen gjorts tillämplig i landskapet genom landskapslagen ( 1999:50) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om personuppgifter.

     I lagen om privata säkerhetstjänster ingår vissa utbildningskrav för godkännande av bl.a. ansvariga föreståndare och väktare. Utbildningskraven är fastställda av riksmyndigheterna men enligt rikslagens 58 § kan i vissa fall utländska behörighetsintyg godkännas. Landskapsregeringen bör enligt utskottets mening följa utvecklingen på området och om bestämmelsen i 58 § i praktiken inte visar sig vara tillräcklig för behoven i landskapet, inkomma med förslag till ändring av blankettlagen.

     Enligt rikslagens 51 § ska inrikesministeriet biträdas av en delegation för säkerhetsärenden. Även denna bestämmelse görs enligt förslaget i framställningen tillämplig i landskapet så att också landskapsregeringen måste biträdas av en delegation för säkerhetsärenden. Enligt utskottets mening bör landskapsregeringen överväga att utse den redan befintliga polisdelegation som biträder Ålands polismyndighet till delegation också för säkerhetsärenden.

     Utskottet föreslår i övrigt vissa ändringar av teknisk eller språklig natur.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 juni 2009 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Roger Eriksson och lagberedaren Mathias Lundqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback, ledamöterna Harry Jansson och Jan Salmén samt ersättaren Sirpa Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privata säkerhetstjänster

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Lagen om privata säkerhetstjänster ska tillämpas i landskapet sådan den lyder när denna lag träder ikraft. Ändras därefter författningen, ska den ändrade författningen gälla i landskapet från tidpunkten för dess ikraftträdande i riket, om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Förvaltningsmyndighet

     De förvaltningsuppgifter som enligt den i 1 § 1 mom. angivna lagen ankommer på inrikesministeriet ska i landskapet handhas av landskapsregeringen, till den del förvaltningen grundar sig på landskapets lagstiftningsbehörighet på området. På motsvarande sätt ska de förvaltningsuppgifter som enligt nämnda lag ankommer på polismyndigheten i hemkommunen, i landskapet ankomma på Ålands polismyndighet.

 

3 §

Hänvisningar

     Inom landskapets behörighet ska hänvisningen i 3 § 1 mom. samt 46 § 1 mom. 3 punkten lagen om privata säkerhetstjänster avse landskapslagen (1996:47) om rätt att utöva näring.

     (2 - 3 mom. lika som i framställningen).

 

4 §

Landskapsförordning

     Om inte ärendet hör till området för lag kan landskapsregeringen inom landskapets behörighet genom landskapsförordning besluta att författningar som utfärdats med stöd av lagen om privata säkerhetstjänster ska tillämpas i landskapet oförändrade eller med de ändringar landskapsregeringen föreskriver.

 

5 §

Sökande av ändring

     Förvaltningsbeslut som Ålands polismyndighet fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär till Ålands förvaltningsdomstol. Besvär över lagligheten av landskapsregeringens beslut enligt denna lag får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen.

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

6 §

Ikraftträdande

     (Lika som i framställningen).

 

 

 

Mariehamn den 27 oktober 2009

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson