Lagutskottets betänkande 2/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2000-12-05

LU0220002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lagutskottets betänkande om

Godkännande av avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet

·       Republikens presidents framställning nr 1/2000-2001

 

I N N E H Å L L

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Österrike för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Mellan Finland och Österrike ingicks år 1963 ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning av inkomst och förmögenhet. Avtalet har ändrats genom ett protokoll som undertecknades av parterna i september 1970. Ålands landsting lämnade sitt bifall till det ursprungliga avtalet den 25 november 1963 och till protokollet varigenom avtalet ändrades den 2 december 1971. Eftersom avtalet blivit föråldrat och i behov av översyn har ett nytt avtal mellan Finland och Österrike nu ingåtts.

     Utskottet hänvisar åter till sina tidigare påpekanden om att avtalstexter av föreliggande slag bör finnas också i en officiell svensk version med samma formella giltighet som övriga språkversioner och inte endast som en översättning. Utskottet har erfarit att landskapsstyrelsen hittills inte vidtagit några åtgärder med anledning av utskottets upprepade påpekanden. Utskottet förutsätter att landskapsstyrelsen utan dröjsmål uppmärksamgör riksmyndigheterna  på den brist det utgör att en svensk språkversion med officiell giltighet inte alltid finns i fråga om avtal som skall tillämpas även i landskapet.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 november 2000 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Roger Nordlund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice ordföranden K-G Eriksson samt ledamöterna Erland, Christer Jansson och Karlström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen nämnda avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

 

Mariehamn den 5 december 2000

 

 

 

Ordförande

Lotta Wickström-Johansson

 

 

 

Sekreterare

Lars Ingmar Johansson