Lagutskottets betänkande 2/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2003-2004

 

Datum

 

Lagutskottet

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av avtalet med Slovenien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 3/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Slovenien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Mellan Finland och Jugoslavien ingicks år 1986 ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet. Ålands landsting lämnade sitt bifall till avtalet den 2 oktober 1987. Jugoslavien har härefter delats upp i flera stater, varav Slovenien sedan juni 1991 utgör en. Det gamla avtalet mellan Finland och Jugoslavien har hittills tillämpats mellan Finland och Slovenien men på grund av såväl den politiska utvecklingen som utvecklingen inom området för undvikande av dubbelbeskattning har det ansetts  nödvändigt att ingå ett nytt avtal med Slovenien. Avtalet följer gängse modellavtal och motsvarande avtal som ingåtts med andra stater i f.d. Jugoslavien.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 10 november 2003 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen nämnda avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson