Lagutskottets betänkande 2/2004-2005

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2004-2005

 

Datum

 

Lagutskottet

2004-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 24/2003-2004

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll som hör till området för lagstiftningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll antogs enhälligt vid WHO:s generalförsamling i Genéve den 21 maj 2003. EG meddelade vid generalförsamlingen att gemenskapen avser att snarast möjligt börja förbereda en ratificering av konventionen. Bekämpningen av tobakens skadliga hälsoeffekter grundar sig till stora delar på nationell lagstiftning men det finns också gemenskapslagstiftning på området. Enligt 18 § 12 punkten självstyrelselagen har lagtinget, med vissa undantag, lagstiftningsbehörighet i fråga om hälso- och sjukvård. Med stöd härav gäller i landskapet tobakslagen för landskapet Åland (52/1978). Lagen har vid ett par tillfällen ändrats för att anpassas till EG:s direktiv.

     I konventionen ingår artiklar om bl.a. tobaksreklam, tobaksförsäljning, märkning av förpackningar, exponering för tobaksrök och beskattning. Bestämmelserna i konventionen är dels rekommendationer, dels minimikrav som de länder som ratificerat konventionen bör iaktta.

     Utskottet konstaterar att landskapsregeringen (landskapsstyrelsen) två gånger hörts av social- och hälsovårdsministeriet under ärendets beredningsskede. Landskapsregeringen har i sina utlåtanden bl.a. framhållit att det s.k. Ålandsprotokollet är en del av EU:s primärrätt och att Finland och EG därför inte kan ingå internationella fördrag som är oförenliga med Ålandsprotokollet. Landskapsregeringen har framhållit att den planerade konventionen inte får leda till inskränkningar i den skattefria försäljningen av tobaksprodukter i trafiken till och från Åland. Denna hantering är redan  begränsad och kontrollerad.

     Med hänvisning till social- och miljöutskottets utlåtande konstaterar lagutskottet att tobakslagen för landskapet Åland i sin nuvarande lydelse uppfyller de krav WHO:s ramkonvention ställer. Några ändringar i lagen erfordras sålunda inte av ett bifall till konventionen.

     Vad gäller den skattefria försäljningen av tobaksprodukter konstaterar utskottet att konventionens artikel 6, vars innehåll gäller beskattning och som därmed hör till gemenskapsrättens behörighet, inte kräver några ändringar i nuvarande praxis vad gäller den skattefria försäljningen ombord på fartyg i trafiken på Åland. Artikeln slår i texten fast konventionsparternas suveräna rätt att bestämma om och slå fast sin egen skattepolitik. Artikelns formuleringar angående förbud mot eller begränsningar i  handeln med skattefria tobaksvaror är därmed till sin karaktär en rekommendation. Gällande lagstiftning, bl.a. lagen om undantag för landskapet Åland i fråga om mervärdesskatte- och accislagstiftningen (FFS 1266/1996), innehåller olika begränsningar av mängden skattefria tobaksvaror som får säljas.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 september 2004 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt utlåtanden från näringsutskottet och social- och miljöutskottet. Utlåtandena fogas till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Kalle Alm och Christian Beijar.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 16 november 2004

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson

 


Ålands lagting

UTLÅTANDE 2003-2004

 

Datum

 

Näringsutskottet

2004-09-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagutskottet

 

 

 

 

 


 

Näringsutskottets utlåtande

Godkännande av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 24/2003-2004

 

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 3

Framställningen. 3

Utskottets förslag. 3

Utskottets synpunkter3

Ärendets behandling. 4

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Framställningen

 

I framställningen föreslås att lagtinget ger sitt bifall till ikraftträdande av ramkonventionen om tobakskontroll. Konventionens syfte är att skydda nu levande och kommande generationer för de förödande konsekvenser som tobakskonsumtion och exponering för tobaksrök förorsakar människors hälsa, samhället, ekonomin och miljön.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet framför vissa aspekter på konventionen vilka lagutskottet bör fästa uppmärksamheten vid.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att ramkonventionens syfte är att långsiktigt minska tobaksrökningen och att skydda människor mot exponering av tobaksrök. Konventionen, som avser att främja folkhälsan globalt, tar upp ett brett spektrum av frågor kring tobakskontroll. Bland annat innehåller konventionen vissa vägledande principer och allmänna förpliktelser samt bestämmelser om åtgärder för att minska efterfrågan på och utbudet av tobaksprodukter. Konventionen är en ramkonvention vilket betyder att protokoll med närmare bestämmelser kan upprättas senare.

     I sin proposition till riksdagen konstaterar regeringen att Finlands lagstiftning harmonierar med konventionen och att det därmed inte krävs några ändringar av nationell lagstiftning. Vidare konstaterar regeringen att några ändringar inte heller krävs beträffande praxisen i den skattefria försäljningen ombord på fartyg som besöker Åland.

     I landskapet regleras försäljning, marknadsföring och märkning av tobaksprodukter i tobakslagen för landskapet Åland (64/1997). Eftersom framställningen inte varit föremål för beredning i landskapsregeringen finns det inte i ärendet något ställningstagande från landskapsregeringens sida som skulle motsvara regeringens ställningstaganden i nämnda proposition. Landskapsstyrelsen lämnade dock i samband med regeringens beredning två utlåtanden till social- och hälsovårdsministeriet. Av utlåtandena framgår att landskapsstyrelsen för sin del inte kan omfatta ett förslag som skulle innebära att konventionsparterna förbinder sig att förbjuda skattefri försäljning av tobaksprodukter och att konventionen inte på något sätt får leda till att den nuvarande begränsade och kontrollerade skattefria försäljningen av tobaksprodukter i trafiken till och från Åland inskränks. Vidare framhöll landskapsstyrelsen att det i konventionen också måste införas sådana nödvändiga juridiska lösningar som garanterar att den nuvarande skattefria försäljningen inte inskränks.

     I ramkonventionen finns åtminstone två för den skattefria ombordförsäljningen intressanta artiklar. Enligt artikel 6 skall parterna i förekommande fall förbjuda eller begränsa skattefri och tullfri försäljning av tobaksprodukter och enligt artikel 13 skall de parter som på grund av sin konstitution inte kan införa ett allsidigt förbud mot reklam av tobak, begränsa denna reklam.  Utskottet konstaterar här att tobaksförsäljningen både på land och ombord på fartygen redan nu är föremål för begränsningar exempelvis i form av åldersgränser för inköp, begränsningar av reklamen  samt kvantitativa begränsningar ombord på färjorna. Det är inte heller tillåtet att ombord på fartygen sälja cigaretter ur automater och all tobaksförsäljning sker under kontroll från såväl försäljare som myndigheter.

     Utskottet, som granskat ärendet ur en näringspolitisk synvinkel, konstaterar att den skattefria försäljningen av tobak i trafiken till och från Åland inte saknar ekonomisk betydelse för rederierna samtidigt som den åländska samhällsekonomin till stor del är beroende av sjöfartens utveckling. Enligt utskottets mening är det därför ur näringspolitisk synvinkel angeläget att lagtingets godkännande av konventionen inte medför ett behov av ytterligare restriktioner i den redan starkt reglerade skattefria försäljningen av tobaksprodukter.

 

Ärendets behandling

 

Lagutskottet har i brev av den 15 september 2004 inbegärt näringsutskottets utlåtande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Kerstin Alm, VD för Ålands redarförening Hans Ahlström, köpmannen Max Sirén och VD för Ålands handelskammare Johan Eriksson.

Närvarande vid ärendets avgörande behandling: ordförande Anders Englund, vice ordföranden Brage Eklund samt medlemmarna Carina Aaltonen och Raija-Liisa Eklöw.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagutskottet vid utformandet av sitt betänkande beaktar vad som anförs i utlåtandet.

__________________

 

 

Mariehamn den 29 september 2004

 

 

Ordförande

 

 

Anders Englund

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson

 


Ålands lagting

UTLÅTANDE

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2004-11-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagutskottet

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets utlåtande

Republikens presidents framställning angående godkännande av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 24/2003-2004

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter6

Ärendets behandling. 7

Utskottets förslag. 7

 

 

Lagtinget har den 13 september 2004 remitterat republikens presidents framställning angående godkännande av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll, med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen, till lagutskottet. Lagutskottet har med hänvisning till 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om social- och miljöutskottets utlåtande vad avser hur den åländska tobakslagstiftningen förhåller sig till de krav som konventionen ställer samt till den del ärendet eventuellt ger anledning till ytterligare kommentarer från utskottets sida.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagstiftningsbehörigheten när det gäller tobaksrelaterade frågor är delad mellan riket och landskapet. Arbetsskyddsfrågor, införselregler och beskattning är t.ex. rikets behörighet medan hälso- och sjukvård är landskapets.

     Syftet med Värlsdhälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobak överensstämmer enligt utskottet väl med målparagrafen i tobakslagen för landskapet Åland. Målsättningen med konventionen är att skydda nu levande och kommande generationer från de skador som förorsakas av tobakskonsumtion och tobaksrök. Vidare uppställer den ramar för nationella, regionala och internationella åtgärder för tobakskontroll i avsikt att minska utbredningen av tobakskonsumtionen och exponeringen av tobaksrök.

     I likhet med konventionen tar tobakslagen sikte på att begränsa och minska skadeverkningar som nyttjandet orsakar samt att öka trivseln och välbefinnandet för dem som inte nyttjar tobaksprodukter.

     När det gäller konventionens bestämmelser om åtgärder och förbud, t.ex. reklam, skydd från exponering, åtgärder för att minska efterfrågan och om försäljning till minderåriga så finns motsvarande regleringar redan intagna i tobakslagen.

     Utskottet har vidare erfarit att ett bifall till konventionen inte kommer att föranleda några nya anslag i landskapets budget. De uppgifter som enligt konventionen skall skötas och som ligger inom landskapets behörighet utförs av befintliga myndigheter. Enligt tobakslagen skall t.ex. organ som är ansvariga för den förebyggande hälsovården genom upplysningsverksamhet verka för minskad användning av tobaksprodukter.

     Sammanfattningsvis föranleder en anslutning till konventionen inte enligt utskottet några ändringar i tobakslagen. Däremot kan det vara förenligt med konventionens syfte att med jämna mellanrum uppdatera lagens formuleringar och avgränsningar på samma sätt som man gjort i riket, Sverige, Norge och Irland för att säkerställa rökfria miljöer. 

     När det gäller rikets bestämmelser om införselregler konstaterar utskottet att konventionen rekommenderar att skattefri försäljning av tobaksvaror förbjuds eller begränsas för utlandsresenärer. Utskottet konstaterar att införseln av tobak är begränsad. Taxfree-försäljningen påverkas därför inte av konventionen.

     Under beredningen har utskottet diskuterat frågan om överlåtelse av tobaksproduketer till minderåriga och minderårigas innehav av tobaksprodukter. Utskottet finner att motsvarande lagstiftning om minderåriga när det gäller alkohol är betydligt strängare. Enligt utskottet bör åtgärder för att minska tobaksbruket bland minderåriga prioriteras. Utskottet föreslår därför att de aktuella reglerna ses över.  

    

Ärendets behandling

 

Lagutskottet har i en skrivelse den 15 september 2004 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt social- och miljöutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet inhämtat ett utlåtande från landskapsläkaren Birger Sandell.

     Närvarande vid ärendets avgörande behandling var ordföranden Sune Mattsson samt ledamöterna Harriet Lindeman, Åke Mattsson, Veronica Thörnroos och Göte Winé.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda framför utskottet som sitt utlåtande

 

att lagutskottet vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

 

 

Mariehamn den 9 november 2004

 

 

Ordförande

 

 

Sune Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson