Lagutskottets betänkande 2/2005-2006

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2005-2006

 

Datum

 

Lagutskottet

2005-12-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Landskapsregeringens berättelse för år 2004

·      Landskapsregeringens berättelse för år 2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen har till lagtinget överlämnat den i 25 § landskapslagen om Ålands landskapsstyrelse förutsatta förvaltningsberättelsen för år 2004.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget meddelar landskapsregeringen till kännedom de synpunkter som framförs i betänkandet och i det utlåtande som fogats till betänkandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Lagutskottet konstaterar, liksom i tidigare motsvarande sammanhang, att landskapsregeringens förvaltningsberättelse har dubbla funktioner. Dels utgör den en grund för lagtingets kontrollmakt och dels är den en årsbok för landskapet Åland med en omfattande dokumentation av fakta och verksamheter.

     I betänkandena nr 8/2002-2003 och 6/2004-2005 har utskottet efterlyst en mera politiskt inriktad, sammanfattande redogörelse över de viktigaste händelserna under det år berättelsen omfattar. Utskottet konstaterar med tillfredsställelse att landskapsregeringen i 2004 års berättelse intagit en kortfattad politisk översikt som inledning till berättelsen. I redogörelsen ingår omnämnanden av viktigare beslut och tilldragelser samt redogörelser för betydelsefulla kontakter med riksmyndigheterna. Bland annat hänvisar landskapsregeringen till de diskussioner som förts om de ekonomiska relationerna mellan landskapet och riket. I texten berörs också de sjöfartspolitiska lösningar som uppnåddes under år 2004. Landskapsregeringen noterar vidare de nya krav rambudgeteringen och utvecklingen inom EU innebär både för den politiska landskapsregeringen och förvaltningen. Utskottet noterar att redogörelsen, särskilt om den utvecklas vidare, ger ett utvidgat underlag för lagtingets behandling av politiskt viktiga frågor och därmed för utövningen av lagtingets politiska kontrollfunktion.

     I det utlåtande som inbegärts av finansutskottet konstateras att en detaljerad redogörelse för de åtgärder landskapsregeringen vidtagit med anledning av landskapsrevisorernas berättelse numera ingår i förvaltningsberättelsen. Lagutskottet noterar att detta förfarande möjliggör en ändamålsenlig uppföljning av landskapsrevisorernas påpekanden. Utskottet noterar vidare att finansutskottet inte har något ytterligare att påpeka till denna del.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 12 september 2005 inbegärt lagutskottets yttrande över berättelsen.

     Utskottet har i ärendet inbegärt ett utlåtande av finansutskottet. Utlåtandet fogas till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, viceordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar och Dennis Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget meddelar landskapsregeringen till kännedom vad utskottet anfört i betänkandets motivering samt vad som anförs i finansutskottets till betänkandet fogade utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 1 december 2005

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson

 


Ålands lagting

UTLÅTANDE

 

Datum

 

Finansutskottet

2005-11-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Lagutskottet

 

 

 

 

 


Finansutskottets utlåtande

Landskapsregeringens berättelse för år 2004

·      Landskapsregeringens berättelse nr 1/2004-2005

 

 

 

 

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

 

 

 

Lagutskottet har med hänvisning till 41 § 1 mom. lagtingsordningen beslutat bereda finansutskottet möjlighet att avge utlåtande över förvaltningsberättelsen till de delar ärendet eventuellt ger anledning till kommentarer från utskottets sida.

 

Utskottets synpunkter

 

Finansutskottet konstaterar att landskapsregeringen i bilaga 10 i detalj redogör för de vidtagna åtgärderna med anledning av revisorernas berättelse.

 

Ärendets behandling

 

Lagutskottet har i en skrivelse den 13 september 2005 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen begärt finansutskottets utlåtande i ärendet.

     Närvarande vid ärendets avgörande behandling var ordföranden Gun Carlson, vice ordförande Mats Perämaa, ledamöterna Torbjörn Eliasson och Anne-Helena Sjöblom samt ersättaren Carina Aaltonen.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet som sitt utlåtande

 

att lagutskottet vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 november 2005

 

 

Ordförande

 

 

Gun Carlson

 

 

Sekreterare

 

 

Helena Blomqvist