Lagutskottets betänkande 2/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2007-2008

 

Datum

 

Lagutskottet

2007-11-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt samt med förslag till lag om ikraftträdande av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 2/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Australien för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förhindra kringgående av skatt träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Mellan Finland och Australien ingicks år 1984 ett avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst. Ålands landsting lämnade sitt bifall till avtalet den 29 november 1985. Avtalet har senare ändrats genom ett protokoll som lagtinget biföll den 25 september 1998. Eftersom den nationella skattelagstiftningen i de avtalsslutande länderna ändrats har ett nytt avtal ingåtts i november 2006. Avtalet följer med vissa avvikelser OECD:s modellavtal.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 19 november 2007 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, viceordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Roger Eriksson, Harry Jansson och Jan Salmén.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen avsedda avtalet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 22 november 2007

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson