Lagutskottets betänkande 2/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2008-2009

 

Datum

 

Lagutskottet

2008-12-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Bifall till förordningen om ikraftträdande av ändringar av bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

·      Republikens presidents framställning nr 3/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att förordningen om sättande i kraft av de ändringar av bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö träder i kraft i landskapet Åland till de delar förordningen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagtinget tidigare vid ett flertal tillfällen givit sitt bifall till ändringar av bilagor till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö. Ändringen avser denna gång förhindrande av förorening från jordbruket.

     Enligt vad utskottet fått erfara motsvarar bestämmelserna i den aktuella bilagan till stor del innehållet i rådets direktiv av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket (91/676/EEG), det s.k. nitratdirektivet. Direktivet har implementerats genom landskapsregeringens beslut om begränsning av utsläpp i vatten av nitrater från jordbruket (ÅFS 2000:79). Utskottet noterar att avtalet dock är av betydelse eftersom det i Helcom samarbetet ingår också andra Östersjöstater än de som är EU-medlemmar.

     Nämnda nitratdirektiv reglerar inte mängden fosfor. Enligt den aktuella bilagan till konventionen ska nationella riktlinjer med rekommendationer utarbetas med hänsyn till att mängden boskapsgödsel som årligen sprids i jorden i fråga om fosfor inte får överstiga 25 kg/ha. Utskottet noterar att landskapets krav i fråga om fosfor i miljöstödsprogrammet är sådant att boskapsgödsel inte alls får spridas på marker där markkarteringen visar att fosforhalten är hög medan mer gödsel än den rekommenderade mängden får spridas där fosforhalten är låg under förutsättning att växternas näringsupptagningsförmåga så medger. Utskottet finner anpassningen till behovet av gödsel ändamålsenlig och konstaterar att det i avtalet är fråga om en rekommendation. Utskottet konstaterar att avtalsparterna ska uppgöra program som beskriver hur åtgärderna som anges i bilagan ska genomföras och utvärderas.

     Utskottet konstaterar vidare att det är mycket angeläget att landskapsregeringen i tillräcklig utsträckning ges möjlighet att medverka vid beredningen av avtal som kräver lagtingets bifall till ikraftträdandet. Enligt vad utskottet fått erfara har landskapsregeringen varit representerad i den tjänstemannagrupp som beredde den nu aktuella ändringen och landskapsregeringen har avgett ett utlåtande i ärendet innan beslutet om ändringen fattades vid ministerrådsmötet i Krakow i november 2007. Begäran om utlåtande kom dock så sent att ärendet inte kunde beredas av miljöbyrån i samarbete med jordbruksbyrån vilket hade varit mer ändamålsenligt än den beredning som företogs av EU-enheten.

     Med beaktande av vad som anförs i propositionen tillstyrker utskottet att lagtinget enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 november 2008 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren, miljöjuristen Helena Blomqvist, landskapsagronomen Sölve Högman och vattenbiologen Michael Wennström.

     Utskottets beslut tillkom efter en omröstning som utföll 3-2. Ledamoten Sundback fogar en reservation till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, viceordföranden Barbro Sundback, ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen nämnda förordningen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 december 2008

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson


 

Reservation

 

 

till lagutskottets betänkande angående bifall till förordningen om ikraftträdande av ändringar av bilaga III till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Republikens presidents framställning nr 3/2008-2009).

 

Undertecknad föreslår att de 2 sista meningarna i tredje stydet under utskottets synpunkter ersätts med följande:

 

"Utskottet finner det oklart huruvida landskapet uppfyller den rekommenderade normen för boskapsgödsel om 25 kg/ha fosfor. I detta avseende är det således viktigt att landskapsregeringen klargör situationen och vid behov anpassar det åländska jordbruket till nämnda rekommendation om fosfor.

Utskottet anser dessutom att det finns skäl för landskapsregeringen att förbättra uppföljningssystemen av utsläppsmängder i vattendragen. Detta bland annat för att ett regionalt uppföljningsprogram i enlighet med förordningens regel skall kunna göras senast år 2010."

 

 

Mariehamn den 11 december 2008

 

 

 

Barbro Sundback