Lagutskottets betänkande 2/2010-2011

Tillhör ärendet: Valfinansiering
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Landskapslag om valfinansiering

·      Landskapsregeringens framställning nr 29/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny lag om valfinansiering. I lagen finns bestämmelser som reglerar hur kandidaters, etablerade politiska föreningars och etablerade kommunala politiska föreningars valfinansiering ska redovisas och granskas.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget med vissa ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmänt om förslaget

 

Landskapsregeringen föreslår att bestämmelser om redovisning av de åländska kandidaternas samt de åländska etablerade politiska föreningarnas valfinansiering ska antas. Syftet med bestämmelserna är att öka öppenheten i fråga om kandidaters och politiska föreningars valfinansiering och de bindningar som finansieringen eventuellt ger upphov till. Landskapsregeringen konstaterar att alla kandidater har bindningar av olika slag och att bindningar i sig inte är negativa utan det viktiga är att väljarna har tillräcklig information om bindningarna.  Lagstiftningen får dock inte försvåra för kandidater och politiska föreningar att skaffa medel till sin valfinansiering eller hindra någon att kandidera i val.

     Utskottet konstaterar att redovisningen av valfinansieringen ytterst är en fråga om kandidaternas och de politiska föreningarnas hederlighet och trovärdighet. I den föreslagna lagen finns begränsningar för hur stora stöd som kandidater och sammanslutningar kan ta emot men några sanktioner är inte föreslagna eftersom ansvaret är av politisk och inte juridisk natur.

 

De redovisningsskyldiga

 

I framställningen föreslås att redovisningsskyldigheten ska omfatta både de som väljs in i lagtinget och de som väljs in i kommunfullmäktige samt dessas ersättare. Landskapsregeringen föreslår även att de registrerade politiska föreningarna ska omfattas av redovisningsskyldigheten.

     Enligt landskapsregeringens framställning föreslås de som valts till lagtingsledamöter och de som utsetts till första eller andra ersättare i lagtinget bli skyldiga att redovisa sin valfinansiering. Utskottet konstaterar att den föreslagna bestämmelsen innebär att alla ersättare som sitter i lagtinget inte nödvändigtvis blir redovisningsskyldiga medan andra ersättare som inte har säte i lagtinget kan bli skyldiga att redovisa sin valfinansiering. Utskottet föreslår därför en ändring i fråga om redovisningsskyldigheten så att de som innehar uppdrag som lagtingsledamöter ska vara skyldiga att redovisa sin valfinansiering.

     Övervakningen av att skyldigheten att redovisa sin valfinansiering fullgörs ankommer enligt förslaget på landskapsregeringens revisionsbyrå till vilken redovisningen ska lämnas in till inom tre månader efter det att valresultatet har fastställts. Mot bakgrund av att redovisningsskyldigheten nu föreslås omfatta alla som innehar uppdrag som lagtingsledamöter föreslår utskottet att den som under mandatperioden tillträder ett uppdrag som lagtingsledamot ska lämna in sin redovisning inom tre månader efter tillträdelsesdagen. För att revisionsbyrån ska ha kännedom om vem som innehar lagtingsuppdrag ska centralnämnden för lagtingsval utan dröjsmål skicka uppgifter om de personer för vilka fullmakt till lagtinget har utfärdats.

     I syfte att åstadkomma likabehandling av alla föreningar som nominerat kandidater som har invalts till lagtinget eller ett kommunfullmäktige föreslår utskottet vidare att det som i lagen sägs om etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningar även gäller sådana valmansföreningar vars kandidater invalts till lagtinget eller ett kommunfullmäktige.

 

Övrigt

 

Utskottet föreslår även att en definition av begreppen etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningar ska föras in i lagens 2 § i form av en hänvisning till landskapslagen (1970:39) om lagtingsval och kommunalval.

     Slutligen vill utskottet förtydliga att begränsningen i 4 § 4 mom., enligt vilket bidrag för valkampanjer inte får tas emot från landskapet, inte avser de medel som beviljas på basen av anslagen i budgeten för understödjande av politisk verksamhet samt av politisk information.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 september 2010 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört vicehäradshövdingen Lotta Wickström-Johansson och förvaltningsinspektören Veronica Johansson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om valfinansiering

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 §

     (Lika som i framställningen).

 

2 §

Redovisningsskyldiga

     Skyldiga att redovisa sin valfinansiering är

     1) de som valts till samt de som innehar uppdrag som lagtingsledamöter (uteslutning),    

     2) de som valts till fullmäktigeledamöter och de som utsetts till första eller andra ersättare i kommunfullmäktige samt

     3) etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningar som ställt upp kandidater i ett lagtingsval eller kommunalval.

     Med etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningar avses i denna lag etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningar enligt landskapslagen (1970:39) om lagtingsval och kommunalval. Vad som i denna lag sägs om etablerade politiska och etablerade kommunala politiska föreningar gäller även sådana valmansföreningar vars kandidater invalts till lagtinget eller ett kommunfullmäktige.

     Centralnämnden för lagtingsval ska utan dröjsmål skicka uppgifter om de personer för vilka fullmakt till lagtinget har utfärdats och de kommunala centralnämnderna ska så snart valresultatet fastställts skicka uppgifter om de invalda och ersättarna till landskapsregeringens revisionsbyrå.

 

3 - 7 §§

     (Lika som i framställningen).

 

8 §

Inlämnande av redovisning

     Redovisningen ska lämnas in till landskapsregeringens revisionsbyrå inom tre månader efter det att valresultatet har fastställts. Den som därefter under mandatperioden tillträder ett uppdrag som lagtingsledamot ska lämna in sin redovisning inom tre månader efter tillträdelsedagen.

     ( 2 - 3 mom. lika  som i framställningen.)

 

9 - 11 §§

     (Lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson