Lagutskottets betänkande 20/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 20/2003-2004

 

Datum

 

Lagutskottet

2004-04-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av överenskommelsen med Slovenien  om internationell landsvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

·      Republikens presidents framställning nr 20/2003-2004

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att  lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Slovenien om internationell landsvägstrafik träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Mellan Finland och Jugoslavien ingicks år 1977 ett avtal om internationell  landsvägstrafik. Ålands landsting lämnade sitt bifall till avtalet den 22 maj 1978. Sedan Jugoslavien nu upplösts har det blivit nödvändigt att ingå nya avtal med de stater som uppstått efter upplösningen.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 april 2004 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt Christian Beijar och Dennis Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen nämnda överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 april 2004

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson