Lagutskottets betänkande 21/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 21/2003-2004

 

Datum

 

Lagutskottet

2004-04-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av överenskommelsen med Litauen om internationell landsvägstrafik och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen

·      Republikens presidents framställning nr 21/2003-2004

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att  lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Litauen om internationell landsvägstrafik träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Mellan Finland och Sovjetunionen ingicks år 1968 ett avtal om reglering av internationell biltrafik. Ålands landsting lämnade sitt bifall till avtalet den 2 december 1968. Sedan Sovjetunionen upplöstes har det visat sig nödvändigt att ingå överenskommelser om landsvägstrafik med flera av de stater som uppstått efter upplösningen.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 april 2004 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar och Dennis Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen nämnda överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 8 april 2004

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson