Lagutskottets betänkande 22/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 22/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2011-04-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Posttjänster

·      Landskapsregeringens framställning nr 15/2010-2011

 

INNEHÅLL

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en landskapslag med ändringar i vissa bestämmelser i landskapslagen om posttjänster. I framställningen föreslås bl.a. att tillämpningsområdet för landskapslagen förtydligas. Vidare föreslås att viktgränserna för postpaket som ska omfattas av regleringen om samhällsomfattande tjänster ska ändras så att de överensstämmer med EU-lagstiftningen om postverksamhet, det s.k. postdirektivet. 

Vidare föreslås att bestämmelserna om kvalitetsnormerna för de samhällsomfattande tjänsterna ändras till att även omfatta brevförsändelser som är avsedda att nå adressaten den andra arbetsdagen räknat från inlämningsdagen,  dvs. så kallade andraklass brev. Ändringarna förandleds bl.a. av kommande ändringar i rikslagstiftningen om mervärdesbeskattningen och är därför brådskande.

    

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagförslaget antas med en teknisk ändring av ingressen samt en språklig ändring i 4 § 1 mom.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 april 2011 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Eriksson och lagberedaren Mathias Lundqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, viceordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson och Folke Sjölund samt ersättaren Sirpa Eriksson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget i följande lydelse:

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om posttjänster

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 2 § 2 mom. 3 och 4 punkterna, 4 § 1 mom. (uteslutning) samt 5 § 1 och 2 mom. landskapslagen (2007:60) om posttjänster samt

     fogas till lagens 2 § 2 mom. två nya 5 och 6 punkter som följer:

 

2 §

     (Lika som framställningen).

 

4 §

De samhällsomfattande tjänsternas innehåll

     De samhällsomfattande tjänsterna omfattar

     1) förmedling av för befordran lämnade och till mottagaren adresserade

     a) brevförsändelser som väger högst två kilo som betalas genom allmänt använda kontantbetalningssätt och som användaren har möjlighet att lämna till ett inlämningsställe för att transporteras av den som beviljats tillstånd att bedriva postverksamhet enligt denna lag samt i fråga om brevförsändelser inom landskapet samt brevförsändelser från landskapet till ort i riket ska åtminstone sådana brevprodukter tillhandahållas som är avsedda att delas ut den andra arbetsdagen räknat från inlämningsdagen och på vilka kvalitetsnormen enligt 5 § för samhällsomfattande tjänster tillämpas,

     b) postpaket som väger högst tio kilo som betalas genom allmänt använda kontantbetalningssätt och som användaren har möjlighet att lämna till ett verksamhetsställe för post eller något annat lämpligt ställe för att transporteras av den som beviljats tillstånd att bedriva postverksamhet enligt denna lag och hämta från ett sådant verksamhetsställe,

     c) postpaket från ort utanför landskapet och riket, som väger högst 20 kilo, samt

     2) sådana i 3 § 15 och 16 punkterna denna lag avsedda tjänster för de postförsändelser som avses i 1 punkten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

5 §

     (Lika som framställningen).

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som framställningen).

 

 

Mariehamn den 14 april 2011

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson