Lagutskottets betänkande 23/2003-2004

Tillhör ärendet: Kommunala tjänstemän
Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 23/2003-2004

 

Datum

 

Lagutskottet

2004-05-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Kommunala tjänstemän

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 10/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Allmän motivering. 1

Detaljmotivering. 2

2. Landskapslag om ändring av kommunallagen för landskapet Åland. 2

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

L A N D S K A P S L A G om ändring av kommunallagen för landskapet Åland. 3

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

I framställningen föreslår landskapsstyrelsen att rikets lag från år 2003 om kommunala tjänsteinnehavare skall antas som en blankettlag och ersätta den blankettlag från år 1998 som för närvarande gäller. Den nya rikslagen, som föreslås bli gällande i landskapet, innebär att många bestämmelser som tidigare funnits i kommunala tjänstestadgor överförs till lagnivå.

     Den nya blankettlagen förutsätter vissa mindre ändringar av kommunal-lagen för landskapet Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagförslagen antas oförändrade i sak.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Lagtinget antog år 1998 en blankettlag om tillämpning i landskapet Åland av rikets lag om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet. Den rikslag från år 1996 som då antogs att gälla i landskapet har upphävts och ersatts av en ny lag om kommunala tjänsteinnehavares anställningstrygghet som trädde i kraft i riket den 1 november 2003. När den nu gällande blankettlagen stiftades gjorde såväl landskapsstyrelsen som lagutskottet bedömningen att metoden att stifta en blankettlag är ändamålsenlig för ifrågavarande slag av lagstiftning.

     Den nya rikslagen har i förhållande till den tidigare lagen, som fortfarande gäller i landskapet, ändrats och kompletterats i flera avseenden. På grund av de krav den nya grundlagen ställer har det bland annat blivit nöd­vändigt att på lagnivå anta bestämmelser som hittills har ingått i kommunernas tjänstestadgor. Systemet med tjänstestadgor kommer att upphöra. De bestämmelser som inte intagits i lagen om kommunala tjänsteinnehavare är av den naturen att de kan intas i kommunernas förvaltningsstadgor. I fram­ställningens allmänna motiveringar finns en redogörelse för huvudpunkterna i den nya rikslagen.

     Utskottet har erfarit att beredningen av den föreliggande framställningen skett i nära samarbete med Ålands kommunala avtalsdelegation och Ålands kommunförbund, som vardera tillstyrkt att rikslagen måtte antas att gälla även i landskapet som en blankettlag. De kommunala tjänstemannaorganisationerna är av samma uppfattning. En blankettlag har i detta fall bedömts underlätta avtalsförhandlingarna och tolkningen av avtalen.

     På basis av framställningen och övriga utredningar har utskottet funnit förslaget behövligt och ändamålsenligt och tillstyrker det med endast några mindre ändringar av formell och språklig natur samt med nedanstående kommentarer.

 

Detaljmotivering

 

2. Landskapslag om ändring av kommunallagen för landskapet Åland

 

Termen ”tjänsteman”

Under behandlingen har utskottet berört en terminologisk fråga. I 57 § kommunallagen för landskapet Åland benämns den som är anställd hos kommunen i ett offentligrättsligt anställningsförhållande tjänsteman. Samma term återkommer på ett flertal ställen i lagtexten. Utskottet har övervägt om det skulle finnas orsak att övergå till termen tjänsteinnehavare som är ett könsneutralt uttryck och som med tanke på den terminologi som bland annat används i tjänstekollektivavtalen inom den kommunala sektorn av arbetsmarknadens parter bedömts som mera ändamålsenlig. Utskottet stöder i sak att man skulle övergå till att använda termen tjänsteinnehavare men konstaterar samtidigt att detta förutsätter en mera genomgripande granskning av hela kommunallagen än vad framställningen ger anledning till. Utskottet föreslår därför i en hemställningskläm att landskapsstyrelsen i samband med en kommande ändring av kommunallagen också överväger denna terminologiska fråga.

 

Utövande av offentlig makt

Landskapsstyrelsen föreslår en precisering av 57 § 2 mom. kommunallagen med innebörden att kommunala tjänster skall inrättas enbart i de fall att myndighetsuppgifter hör till tjänsten. I andra fall skall uppgifterna handhas av arbetstagare som står i privaträttsligt anställningsförhållande till kommunen. Om det i uppgifterna för en tjänst inte ingår att utöva offentlig makt, skall kommunen dra in tjänsten när den blir ledig. Utskottet instämmer i bedömningen att offentligrättsliga anställningsförhållanden bör förbehållas dem som utför myndighetsuppgifter. Utskottet konstaterar samtidigt att begreppet offentlig makt i vissa enskilda fall kan vara problematiskt att definiera.

     Strafflagens 40 kap. som behandlar tjänstebrott har nyligen reviderats (FFS 604/2002). I 40 kap. 11 § definieras en person som utövar offentlig makt som "den till vars uppgifter enligt lag eller förordning hör att meddela för andra bindande förordnanden eller att besluta om andras intressen, rättigheter eller skyldigheter eller som med stöd av lag eller förordning i sin uppgift reellt ingriper i någon annans intressen eller rättigheter." En person utövar även offentlig makt om han eller hon "enligt lag eller förordning eller enligt ett uppdrag som han eller hon med stöd av lag eller förordning fått av en myndighet skall delta i beredningen av sådana beslut (som avses i strafflagen) genom att göra framställningar eller förslag till beslut, utarbeta utredningar eller planer, ta prover eller utföra inspektioner eller på något annat motsvarande sätt." Utskottet konstaterar att framtida rättspraxis kommer att ge ytterligare innehåll åt begreppet offentlig makt. Utskottet hänvisar även till riksdagens förvaltningsutskotts betänkande nr 31/2002 i vilket begreppet offentlig makt inom den kommunala sektorn närmare berörs.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 mars 2004 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Sara Takamatsu, avtalschefen Laila S. Tuominen från Kommunala avtalsdelegationen, organisationssekreteraren Maria Hagman från Akava-Åland r.f., vikarierande organisationschefen Fredrik Pettersson från TCÅ r.f. samt organisationssekreteraren Ulla-Britt Dahl från FOA-Å r.f.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Kalle Alm och Christian Beijar.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående första lagförslaget oförändrat samt

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående andra lagförslaget i följande lydelse:

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av kommunallagen för landskapet Åland

    

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 10 och 63 §§ kommunallagen för landskapet Åland den 25 september 1997 (73/1997),

     ändras lagens 57 § och

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelse” i olika böjningsformer med ”landskapsregering” i motsvarande former som följer:

 

57 §

Anställningsförhållanden

 

     (1-3 mom. lika som i framställningen).

     Kommunen kan besluta att ett tjänsteförhållande skall ombildas till ett arbetsavtalsförhållande, om utövande av offentlig makt inte ingår i uppgifterna för tjänsten och ombildningen inte innebär att tjänstemannens anställningsvillkor försämras. Innan beslut fattas, skall kommunen ge tjänstemannen skriftlig information om villkoren i arbetsavtalsförhållandet i enlighet med 2 kap. 4 § arbetsavtalslagen (FFS 55/2001) och bereda tjänstemannen tillfälle att höras.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

Utskottet föreslår vidare

 

att lagtinget hemställer om att landskapsstyrelsen i nästkommande ändring av kommunallagen för landskapet Åland ersätter termen "tjänsteman" med termen "tjänsteinnehavare".

 

 

 

Mariehamn den 4 maj 2004

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson