Lagutskottets betänkande 23/2009-2010

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 23/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-03-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Införandet av AX-koden för biltrafik

·      Hemställningsmotion nr 14/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

I lagtingsledamoten Danne Sundmans hemställningsmotion föreslås att en framställning görs till riksmyndigheterna om att införa AX-koden för biltrafik.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen ska godkännas.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att det finns olika standarder för koder. De mest betydelsefulla är ISO-standarder som fastställs av Internationella standardiseringsorganisationen (ISO). ISO är ett internationellt standardiseringsorgan i vilket nationella standardiseringsinstitutioner är representerade. ISO definierar sig själv som en icke-statlig organisation men ISO-standarderna har blivit allmänt accepterade på det internationella planet och de används i så gott som alla länder.

     En av ISO-koderna är ISO 3166 som är en internationell standard för landskoder, alltså korta bokstavskombinationer som används för att beteckna länder i till exempel domännamn på Internet, framför allt toppdomäner. Åland finns numera med i förteckningen ISO 3166 och förkortas AX. Detta är betydelsefullt eftersom ISO 3166 ofta används som vägledning för annan standardisering.

     Landskoder för biltrafik regleras i en konvention om vägtrafik från år 1968. Finland har anslutit sig till konventionen och lagtinget har gett sitt bifall till lagen om dess ikraftträdande. Enligt konventionen ska ett motorfordon i internationell trafik, för att vara berättigat till förmåner enligt konventionen, registreras av en avtalsslutande stat eller del därav på det sätt som föreskrivs i dess lagstiftning. Varje motorfordon ska förutom registreringsnumret ha en nationalitetsbeteckning. This sign shall indicate either a State or a territory which constitutes a distinct unit from the point of view of registration. Beteckningen ska enligt konventionen ange antingen en stat eller ett territorium som utgör en avgränsad enhet. I konventionen ingår ingen lista på landskoder utan listan upprätthålls av FN- organet United Nations Economic Commission For Europe (UNECE). Listan sammanfaller inte helt med listan på landskoder enligt standarden ISO 3166 och Åland är inte med på UNECE-listan.

     Utskottet konstaterar att behörigheten i fråga om vägtrafik tillkommer landskapet enligt självstyrelselagens 18 § 21 punkten medan standardisering tillkommer rikets behörighet enligt samma lags 27 § 19 punkt. Enligt självstyrelselagens 58 § kan landskapsregeringen ta initiativ till ändringar av internationella avtal. Denna bestämmelse torde inte vara aktuell i det här fallet eftersom det inte krävs någon ändring av konventionen om vägtrafik som talar om en "avtalsslutande stat eller del därav". Enligt självstyrelselagens 31 § har riksmyndigheterna en skyldighet att bistå landskapsmyndigheterna vid skötseln av uppgifter som hör till självstyrelsen.

     Utskottet noterar att det även på de internationellt gångbara körkorten anges en landskod och att landskoden för de körkort som utfärdas i landskapet är FIN.

     Utskottet finner det följdriktigt att AX-koden för biltrafik införs med tanke på att Åland redan finns med i förteckningen ISO 3166 för postförsändelser och toppdomäner för internetadresser. En egen landskod för biltrafiken förbättrar dessutom möjligheten för åländska bilar att bli identifierade i internationell trafik. Slutligen skulle införandet av en landskod för biltrafiken vara ett sätt att ytterligare profilera Åland som ett självstyrt område.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 september 2008 inbegärt lagutskottets yttrande över motionen.

     Utskottet har i ärendet hört lantrådet Viveka Eriksson, landshövding Peter Lindbäck, lagtingsledamoten Danne Sundman, förvaltningschefen Arne Selander, lagberedningschefen Lars Karlsson, IT-chefen Ronny Lundström samt riksdagsledamoten Elisabeth Nauclér.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

     Beslutet tillkom efter en omröstning som utföll 3-2. Beslutet biträddes av vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson och Jan Salmén.

     Utskottet utsåg vice ordföranden Barbro Sundback att presentera betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget hos landskapsregeringen hemställer om att en framställning görs till riksmyndigheterna om att införa AX-koden för biltrafik.

 

 

 

Mariehamn den 16 mars 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson