Lagutskottets betänkande 24/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 24/2003-2004

 

Datum

 

Lagutskottet

2004-05-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Bifall till utkast om förordning om ikraftträdande av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar

·        Republikens presidents framställning nr 22/2003-2004

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att utkastet till republikens presidents förordning om ikraftträdande  av Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar träder i kraft  i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Lagutskottet har i sitt betänkande nr 7/2003-2004 behandlat protokollet till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föreningar. Lagtinget lämnade sitt bifall till den förordning varigenom protokollet träder i kraft den 22 december 2003. Enligt vad utskottet erfarit motsvarar innehållet i Stockholmskonventionen och det tidigare behandlade protokollet i stort sett varandra. Stockholmskonventionen avser samma ämnen men  är mera inriktad på hanteringen och användningen av dem. Stockholmskonventionen är dessutom global till sin tillämpning medan 1979 års konvention omfattar Europa.

     Stockholmskonventionen berör närmast kemikalielagstiftningen där rikets lagstiftning tillämpas i landskapet enligt en blankettlag. Användningen av de ämnen som konventionen omfattar är ytterst ringa i landskapet.

     Utskottet, som i övrigt hänvisar till nämnda betänkande, tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 maj 2004 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört miljöjuristen Helena Blomqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson, ledamoten Christian Beijar samt ersättaren Torbjörn Eliasson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen nämnda konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 maj 2004

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson