Lagutskottets betänkande 24/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 24/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-03-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av de reviderade bilagorna I och II till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och av 2001 års internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg och med förslag till lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagorna och konventionen som hör till området för lagstiftningen samt till miljöskyddslag för sjöfarten, lag om bekämpning av oljeskador och lagar om ändring av vissa lagar som har samband med dessa

·      Republikens presidents framställning nr 6/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagar om sättande i kraft av de bestämmelser i bilagorna och konventionen som hör till området för lagstiftningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar de i framställningen nämnda avtalen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att de avtal till vars ikraftträdande lagtingets bifall begärs till stora delar är riksbehörighet men att det även finns en hel del bestämmelser som hör till lagtingets behörighet.

     Bilaga I till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg innehåller bestämmelser om oljeskydd och berör både landskapets och rikets behörighet. Till landskapets behörighet hör bestämmelser om förbud mot och begränsningar av utsläpp av olja och oljehaltiga blandningar samt om mottagningsanordningar för avfall i hamn. Bilagan torde inte kräva ytterligare lagstiftningsåtgärder utan den genomförs genom bestämmelser i vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland, landskapslagen (1977:16) om bekämpande av oljeskador och landskapslagen (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester.

     Bilaga II till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention innehåller bestämmelser om skadliga flytande ämnen och även den berör både landskapets och rikets behörighet. Till landskapets behörighet hör bestämmelser om förbud mot och begränsningar av utsläpp av skadliga flytande ämnen samt om mottagningsanordningar för avfall i hamn. Inte heller här torde några omfattande lagändringar vara nödvändiga till följd av lagtingets bifall på grund av att frågorna regleras genom de allmänna bestämmelserna i vattenlagen (1996:91) för landskapet Åland och i landskapslagen (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester.

     Även 2001 års internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg innehåller både bestämmelser som faller både inom landskapets och rikets behörighet. Utgående från den genomgång av konventionen som görs i regeringens proposition kan det konstateras att Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 782/2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg (TBT-förordningen) också gäller i landskapet. Även statsrådets förordning om begränsning av utsläppande på marknaden och användning av organiska tennföreningar (FFS 871/2002) gäller på Åland enligt 1 § punkten 26 i landskapsförordningen (2007:99) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om kemikalier och säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor. Också rikets kemikalielag gäller på Åland som blankettlag. Krav på avfallshanteringen finns även i den åländska renhållningslagen.

     Enligt vad utskottet fått erfara torde den åländska lagstiftningen uppfylla de aktuella avtalens krav även om bestämmelserna i landskapslagstiftningen inte till alla delar är detaljerade.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 21 december 2009 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört miljöjuristen Helena Blomqvist, tidigare tekniske inspektören Göran Holmberg samt ombudsmannen för Rederierna i Finland r.f. Niklas Rönnberg.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagarna träder i kraft i landskapet Åland till de delar de i framställningen nämnda avtalen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 mars 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson