Lagutskottets betänkande 24/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 24/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2011-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Alkolås som kvalitetssäkring av person- och godstransporter

·       Landskapsregeringens framställning nr 24/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I framställningen föreslår landskapsregeringen att det införs krav på alkolås för dem som söker trafiktillstånd enligt lagen om yrkesmässig trafik.

     Sedan tidigare finns krav på alkolås vid skolskjutsning. Nu föreslås kravet utvidgas till att gälla all trafiktillståndspliktig verksamhet. Bestämmelsen gäller både dem som söker nytt trafiktillstånd och dem som ändrar eller förnyar ett gällande trafiktillstånd. Vidare föreslår landskapsregeringen att de alkolås som används i trafiken ska uppfylla vissa tekniska krav och vara installerade av en auktoriserad verkstad.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att framställningen förkastas eftersom kravet på alkolås bör gälla lika för all yrkesmässig gods- och persontrafik.

 

Utskottets synpunkter

 

I framställningen framhåller landskapsregeringen att en minskning av alkoholanvändningen i trafiken hör till ett av de viktigaste områdena inom trafiksäkerhetsarbetet. Som ett led i detta arbete föreslås att det ska införas krav på alkolås för all trafiktillståndspliktig verksamhet för person- och godstransporter. Sedan tidigare finns ett krav på alkolås för skolskjutsar och avsikten är att krav på alkolås för alla fordon på sikt ska införas.

     Landskapsregeringens lagförslag bygger på att ett krav på alkolås i detta skede ska införas för sådana yrkesfordon som är tillståndspliktiga. Utskottet konstaterar att tillståndsplikten enligt landskapslagen om yrkesmässig trafik gäller enbart fordon som transporterar någon annans gods. Det innebär att entreprenörfirmor som har privatregistrerade bilar inte skulle omfattas av kravet trots att de till antalet vida överstiger de fordon för vilka det fordras tillstånd. Enligt vad utskottet fått erfara finns det nämligen idag nästan 500 privatregistrerade lastbilar medan det finns ca 200 lastbilar som omfattas av kravet på tillståndsplikt.

     Utskottet välkomnar åtgärder som syftar till att öka trafiksäkerheten men konstaterar samtidigt att åtgärderna bör gälla lika för alla lastfordon i yrkesmässig trafik. Utskottet föreslår därför att lagförslaget förkastas och anser att landskapsregeringen bör pröva hur kravet på alkolås ska införas på ett sätt som innebär likabehandling.

     Under behandlingen av ärendet har utskottet också fört en diskussion om ändamålsenligheten av att i lagförslaget införa en begränsning så att kravet på alkolås endast skulle gälla för de fordon för personbefordran. Utskottet anser dock att en sådan ändring kan få konsekvenser för lagstiftningen i övrigt varför ärendet bör genomgå sedvanlig beredning från landskapsregeringens sida.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 30 maj 2011 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Veronica Thörnroos, lagberedaren Patrik Lönngren, ordföranden för Ålands yrkesbilägarförening Johannes Kuhlman samt ordföranden för lastbilssektionen inom Ålands yrkesbilägarförening Christoffer Mattsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, viceordföranden Barbro Sundback, ledamoten Harry Jansson och ersättaren Danne Sundman.

     Beslutet tillkom efter en omröstning som utföll (2-2) varvid ordförandens röst avgjorde. Beslutet biträddes av ordföranden Olof Erland och viceordföranden Barbro Sundback.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar det i framställningen ingående lagförslaget i dess helhet.

 

 

 

Mariehamn den 1 september 2011

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson