Lagutskottets betänkande 25/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 25/2003-2004

 

Datum

 

Lagutskottet

2004-05-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Bifall till utkast till förordning om ikraftträdande av ändringar i bilaga IV till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö

·      Republikens presidents framställning nr 23/2003-2004

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att utkastet till republikens presidents förordning om ikraftträdande  av ändringar av bilaga IV till 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö träder i kraft  i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Ändringarna i den aktuella bilagan till konventionen om Östersjöområdets marina miljö gäller vissa preciseringar av de s.k. MARPOL-reglerna samt av reglerna om utsläpp av avloppsvatten från fartyg.  Enligt vad utskottet erfarit har bestämmelserna genomförts dels genom vattenlagens bestämmelser, dels genom att lagtinget antagit en landskapslag om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester (58/2003). Lagen kompletteras av en landskapsförordning (67/2003). Social- och miljöutskottet behandlade saken ingående i betänkandet nr 2/2002-2003.

     Men hänvisning till det sagda tillstyrker utskottet att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 24 maj 2004 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört miljöjuristen Helena Blomqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden  Ragnar Erlandsson, ledamoten Christian Beijar samt ersättaren Torbjörn Eliasson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen nämnda bilagan till konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 maj 2004

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson