Lagutskottets betänkande 25/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 25/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2011-09-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ny styrning av Ålands polismyndighet

·       Landskapsregeringens framställning nr 29/2010-2011

·       Lagmotion nr 4/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 2

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om Ålands polismyndighet ändras så att Ålands polismyndighet får en ny styrning av sin verksamhet. Enligt förslaget tillsätter landskapsregeringen en styrelse för polismyndigheten för en mandatperiod som överensstämmer med landskapsregeringens mandatperiod. Genom förslaget slopas den polisdelegation som biträtt polismyndigheten.

     I syfte att leda polismyndighetens verksamhet föreslås att styrelsen årligen ska tillställa landskapsregeringen polismyndighetens allmänna verksamhetsmål, budgetförslag och verksamhetsberättelse samt fatta beslut i andra ärenden som är av principiell betydelse för polismyndigheten. Dessutom föreslås styrelsen följa polisens verksamhet, aktivt ta del i arbetet med att utveckla polisens verksamhet och avge utlåtande i principiellt viktiga frågor som gäller polisen, uppgifter vilka ankommit på polisdelegationen. Styrelsen för polismyndigheten föreslås inte få fatta beslut i polisoperativa frågor.

 

Motionärernas förslag

 

I lagtingsledamoten Jörgen Strands m.fl. lagmotion framhålls att det inte bör lagfästas att en minister skall vara ordförande i styrelsen. Dessutom föreslås att styrelsens medlemmar ska ”ha sakkunskap och god förmåga att företräda landskapets och allmänhetens intressen i styrelsearbetet” istället för att ”ha god sakkunskap inom det polisiära området” som det förslås i framställningen.  

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att båda lagförslagen förkastas eftersom förslaget till en polisstyrelse förtjänar ytterligare beredning.

 

Utskottets synpunkter

 

Inom Ålands polismyndighet pågår ett utvecklings- och förändringsarbete som enligt framställningen har aktualiserat behovet av en tydligare styrning av polisverksamheten. Förslaget i framställningen är således inte avsett att utgöra en totalreform av Ålands polismyndighet utan enbart en delreform där huvudmannaskapet regleras.

     Polismyndigheten utgör i ett rättssamhälle en central och viktig myndighet. Eftersom polisens roll är att med maktmedel upprätthålla allmän ordning och säkerhet är det angeläget att organisatoriska förändringar tillkommer efter moget övervägande. Utskottet ställer sig inte negativt till förslaget om inrättande av en polisstyrelse som skulle ersätta den nuvarande polisdelegationen men konstaterar att ärendet beretts i skyndsam ordning. Förslaget har på grund av tidsbristen inte tillräckligt kunnat förankras i den berörda myndigheten och i förslaget finns ett antal oklarheter om den nya styrelsens roll och uppgifter. Utskottet föreslår därför att lagförslaget i framställningen förkastas och att landskapsregeringen vid ett senare tillfälle återkommer till lagtinget med ett nytt förslag där ett helhetsgrepp tas i fråga om polismyndighetens styrning och ledning.

     I samband med den fortsatta beredningen av ärendet bör frågan om behovet av en särskild tillsynsmyndighet tas i beaktande liksom frågan om behovet av resurser för såväl tillsyns- och ledningsverksamheten. Vidare bör rollfördelningen mellan landskapsregeringen, tillsynsmyndigheten, styrelsen och polismyndighetens operativa ledningen klargöras. Ytterligare bör behovet av sakkunskap i styrelsen övervägas liksom frågan om lämpligheten i att styrelsen leds av den ansvariga ministern. Dessutom bör frågan om det eventuella behovet av säkerhetskvalificering av styrelsemedlemmarna samt sekretessbestämmelser för ledningsorganet övervägas. Enligt vad utskottet fått erfara är den operativa verksamheten vid polismyndigheten i stort behov av tydliga tillämpningsanvisningar vilket delvis är en resursfråga som bör åtgärdas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 juni 2011 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Roger Eriksson, förvaltningschefen Arne Selander, juristen vid rättsservicenheten Björn Andersson, polismästaren Camilla Hägglund, polisbefälen Lars-Ole Styrström, Olof Lind-qvist och Henrik Hagelberg, arbetarskyddsfullmäktige Tommy Thörnroos, ordföranden för Ålands polisförening Marika Lindström samt viceordföranden för Ålands polisförening Erik Lundén.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, viceordföranden Barbro Sundback, ledamoten Harry Jansson samt ersättaren Danne Sundman.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar det i framställningen ingående lagförslaget i dess helhet samt

 

att lagtinget förkastar lagmotion nr 4/2010-2011.

 

 

 

Mariehamn den 1 september 2011

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson