Lagutskottets betänkande 26/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 26/2003-2004

 

Datum

 

Lagutskottet

2004-09-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet och lag om ändring av 48 kap. 1 § strafflagen

·      Republikens presidents framställning nr 26/2003-2004

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen om biologisk mångfald träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Målet med Cartagenaprotokollet är att i enlighet med försiktighetsprincipen bidra till att levande modifierade organismer som framställs med hjälp av modern bioteknik överförs, hanteras och används på ett sätt som inte får skadliga effekter vare sig på naturens mångfald eller på hållbart utnyttjande av biologisk mångfald. Protokollet beaktar också riskerna för människors hälsa och uppmärksamhet fästs vid gränsöverskridande förflyttningar av organismer.

     Utskottet konstaterar att Cartagenaprotokollet huvudsakligen har avseende på genteknik och genetiskt modifierade organismer. Republikens president förordnade den 12 april 1996 att ett lagtingsbeslut om antagande av en blankettlag inom området för genteknik skulle förfalla. Presidenten konstaterade i sitt beslut att lagstiftningen om genteknik enligt 27 § 42 punkten självstyrelselagen är att hänföra till rikets behörighet.

     Cartagenaprotokollet kommer att innebära vissa förändringar i gentekniklagen som enligt presidentens avgörande tillhör rikslagstiftningens område och således gäller även i landskapet. I fråga om detaljer berör protokollet frågor som är reglerade i lagstiftningen om transport av farliga ämnen samt livsmedels- och hälsovårdslagstiftningen, där landskapet har lagstiftningsbehörigheten. Inom områdena för transport av farliga ämnen och livsmedel tillämpas i landskapet blankettlagstiftning. Utskottet, som noterat att landskapsstyrelsen hörts i ärendets beredning, bedömer att protokollet inte föranleder några lagstiftningsåtgärder i landskapet.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 13 september 2004 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson, ledamoten Christian Beijar och ersättaren Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 14 september 2004

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson