Lagutskottets betänkande 26/2009-2010

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 26/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-03-25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Införandet av elektronisk röstning via Internet och Lag om redovisning av valfinansiering

·      Hemställningsmotion nr 28/2007-2008

·      Hemställningsmotion nr 29/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärernas förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärernas förslag

 

I ltl Danne Sundmans hemställningsmotion nr 28/2007-2008 föreslås att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen kommer med förslag på hur elektronisk röstning i lagtings- och kommunalval över Internet kan införas.

     I vicetalman Gun-Mari Lindholms hemställningsmotion nr 29/2007-2008 föreslås att lagtinget hemställer om att landskapsregeringen kommer till lagtinget med en lag om redovisning av valfinansiering.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionerna förkastas men att betänkandets motivering bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att frågan om elektronisk röstning var uppe till diskussion i den parlamentariska kommittén för översyn av landskapslag om lagtingsval och kommunalval. I kommitténs betänkande konstateras att ett försök med elektronisk röstning i vallokal genomförts vid rikets kommunalval år 2008 i tre kommuner men att försöket trots att det krävt omfattande resurser för teknik och därtill hörande support, var behäftat med sådana brister att Högsta förvaltningsdomstolen ogiltigförklarade valen som måste förrättas på nytt.

     Statsrådet nyligen fattat ett ”Principbeslut om främjandet av demokratin i Finland”. Enligt principbeslutet strävar man efter att förstärka valdeltagandet och kommunerna uppmuntras att se till att det finns goda och mångsidiga möjligheter att rösta så att röstningen skulle ske så lätt som möjligt. Webbdemokratin ska utvecklas och kommunerna uppmuntras att införa nya elektroniska kanaler för deltagande och respons. Möjligheterna att pröva elektronisk distansröstning utreds.

     Även frågan om kandidaternas och partiernas valfinansiering berörs i betänkandet från den parlamentariska kommittén för översyn av landskapslag om lagtingsval och kommunalval. Kommittén föreslår att det i vallagen införs ett särskilt kapitel om skyldighet för kandidater som blir invalda i lagtinget och deras ersättare samt för de etablerade politiska organisationerna att avge redovisning över hur de finansierat sina valkampanjer. En skyldighet att anmäla enskilda donatorer som ger bidrag som överstiger 500 euro föreslås liksom en skyldighet för de politiska organisationerna att anmäla kostnaderna för valkampanjer samt att donatorer som givit bidrag som överstiger 1 000 euro uppges.

     Utskottet konstaterar att riksdagen i april 2009 antog en lag om kandidaters valfinansiering (FFS 273/2009). Syftet var att öka öppenheten kring valfinansieringen och kandidaters eventuella bindningar. Enligt lagen ska varje enskilt stöd och varje givare redovisas separat i sådana fall där stödets värde är över 800 euro vid kommunalval, över 1 500 euro vid riksdagsval och över 2 000 euro vid val till Europaparlamentet och vid presidentval. Om den rapporteringsskyldige har tagit upp lån för att täcka kostnaderna för valkampanjen, ska redovisningen innehålla en återbetalningsplan för lånet. För en kandidats stödgrupp gäller samma redovisningsskyldighet som för kandidaten. Detta gäller dock inte sedvanligt insamlingsarbete. Övervakningen av redovisningen ankommer på statens revisionsverk.

     Av statsrådets ovan nämnda principbeslut framhålls också att arbetet för att förnya valsystemet och valfinansieringen pågår. Regeringen har i mars 2010 till riksdagen överlämnat en proposition med förslag till lag om ändring av partilagen, lagen om kandidaters valfinansiering och lagen om penninginsamlingar. Enligt lagförslaget ska gränsen för bidrag som ska redovisas separat enligt lagen om kandidaters valfinansiering sänkas till 1 500 euro också i Europaparlamentsvalet och presidentvalet. Dessutom föreslås en skyldighet att till Statens revisionsverk i efterhand göra en redovisning av ett lån som tagits för att täcka kostnaderna för valkampanjen och om ett bidrag värt minst 1 500 euro som erhållits för betalningen av lånet. Denna redovisningsskyldighet ska gälla endast riksdagsvalet och Europaparlamentsvalet.

     Reglerna om redovisning av valfinansiering vid riksdags-, Europaparlaments- och presidentval gäller också i landskapet och därtill föreslår den parlamentariska valkommittén att det i vallagen införs ett särskilt kapitel om skyldighet för kandidater som blir invalda i lagtinget och deras ersättare samt för de etablerade politiska organisationerna att avge redovisning över hur de finansierat sina valkampanjer. Vid en sådan ändring av vallagen kan det övervägas att påföra den tilltänkta revisionsmyndigheten uppgiften att övervaka valfinansieringen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 15 september 2008 inbegärt lagutskottets yttrande över motionerna.

     Utskottet har i ärendet hört förvaltningsinspektören Veronica Johansson och lagstiftningsrådet Lisa Vanhala (per telefon).

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget med förkastande av hemställningsmotionerna nr 28 och 29/2007-2008 bringar betänkandets motivering till landskapsregeringens kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 25 mars 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson