Lagutskottets betänkande 27/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 27/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-04-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av avtalet med Andorra om upplysningar i fråga om skatteärenden och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 16/2009-2010

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen i avtalet om upplysningar i fråga om skatteärenden med Andorra träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet, som konstaterar att avtalet bygger på OECD:s modellavtal, tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 april 2010 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback, ledamöterna Harry Jansson och Folke Sjölund samt ersättaren Henry Lindström    .

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen nämnda avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 13 april 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson