Lagutskottets betänkande 28/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 28/2003-2004

 

Datum

 

Lagutskottet

2004-10-05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Republikens presidents förslag om godkännande av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

·      Republikens presidents framställning nr 27/2003-2004

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall till ikraftträdandet.

 

Utskottets synpunkter

 

Protokollet om vatten och hälsa godkändes i juni 1999 i London. Dess mål är att åstadkomma en för människors hälsa god status på vattnen och vattentjänsterna. Det avser att öka samarbetet mellan de instanser som ansvarar för vattenfrågor, främjande av hälsa, miljöskydd etcetera. Särskilt viktigt bedöms protokollet vara för länder i Östeuropa och Centralasien. Protokollet ligger i sin tur delvis till grund för Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område.

     Protokollet innehåller definitioner och målsättningar. Det förutsätter bland annat att målen bedöms kontinuerligt och att allmänheten skall ges råd i frågor i anslutning till vatten.

     Den till presidentens framställning fogade propositionen innehåller förutom förslag att sätta i  kraft protokollet också omfattande förslag till ändring av vatten- och miljölagstiftningen i riket. Utskottet har erfarit att landskapsregeringen för närvarande bereder förslag till ändringar av vattenlagen för landskapet Åland. Dessa åtgärder vidtas i syfte att implementera det ovan berörda ramdirektivet. En framställning i ärendet kommer att överlämnas till lagtinget. I fråga om bestämmelser om vattenkvalitet för dricksvatten krävs för närvarande inte några lagstiftningsåtgärder eftersom blankettlagstiftning gäller på området.

     Utskottet konstaterar att bifall enligt självstyrelselagens 59 § 2 mom. till en författning varigenom ett fördrag bringas i kraft inte innebär någon avvikelse från självstyrelselagen och därmed inte någon ändring av landskapets behörighet. Bifallet innebär däremot att lagtinget inte kan lagstifta i strid mot fördragets bestämmelser. De bestämmelser som finns i ikraftträdandelagens 2 och 3 §§ är av inomstatlig natur och avser ett område där lagtinget har behörighet, varför de inte kan anses bindande för landskapets del. Motsvarande bestämmelser kan vid behov införlivas i de planerade ändringarna av landskapslagstiftningen.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 20 september 2004 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört miljöjuristen Helena Blomqvist och lagberedaren Olle Ekström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar och Dennis Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 5 oktober 2004

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson