Lagutskottets betänkande 3/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

1999-11-25

LU0319992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lagutskottets betänkande om

Ändring av landskapslagen om brand- och räddningsväsendet samt följdändring i 9 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna

·       Landskapsstyrelsens betänkande nr 3/1999-2000

 

I N N E H Å L L

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

UTSKOTTETS SYNPUNKTER. 1

Ärendets bakgrund. 1

Ändamålsenlighetssynpunkter2

Samordningen med andra alarmfunktioner3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 3

L A N D S K A P S L A G  om ändring av landskapslagen om brand- och räddningsväsendet4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att landskapsalarmcentralen från och med den 1 maj 2000 bemannas och administreras av landskapsstyrelsen. Som en följd härav föreslås samtidigt vissa ändringar i fråga om kostnadsfördelningen mellan landskapet och kommunerna vad gäller brand- och räddningsväsendet. Kommunerna befrias från skyldigheten att delta i alarmcentralens anläggnings- och driftskostnader. I syfte att bibehålla grunderna för kostnadsfördelningen för brand- och räddningsväsendet mellan landskapet och kommunerna föreslås samtidigt en justering av de koefficienter enligt vilka de allmänna landskapsandelarna till kommunerna uträknas.

 

Utskottets förslag

Utskottet tillstyrker att lagförslagen antas enligt landskapsstyrelsens förslag.

 

Utskottets synpunkter

 

Ärendets bakgrund

 

Enligt 5 § landskapslagen om brand- och räddningsväsendet (37/77) upprätthåller landskapet en alarmcentral för mottagande av brand- och andra olycksanmälningar. Eftersom brand- och räddningsväsendet är en kommunal angelägenhet innehåller paragrafen även bestämmelser om på vilket sätt kommunerna deltar i alarmcentralens anläggnings- och driftskostnader. Hälften av kostnaderna fördelas mellan kommunerna i förhållande till envar kommuns skattören under föregående år medan den andra hälften fördelas i förhållande till envar kommuns invånarantal det år verksamheten bedrivits. I praktiken har Mariehamns stads räddningsverk genom avtal med landskapsstyrelsen handhaft alarmcentralens verksamhet. Alarmcentralen är belägen i räddningsverkets utrymmen och bemannas av ordinarie brandmän vid stadens räddningsverk. Särskilda alarmoperatörer finns inte anställda.

     I budgetförslaget för år 2000 ingår i kapitelmotiveringen till kapitel 43.32 Landskapsalarmcentralen en redogörelse för en planerad omläggning av skötseln av alarmcentralen samt motiveringar för varför en reform ansetts nödvändig. Utskottet har inhämtat att reformen har planerats under ett flertal år genom olika utredningar och genom att kommunernas synpunkter inhämtats.

     Frågan om en omorganisation av landskapsalarmcentralens verksamhet och drift berördes i lagtinget redan i samband med behandlingen av budgeten för år 1999. Finansutskottet konstaterade i sitt betänkande nr 3/1998-99 “... att en långsiktig och hållbar lösning måste utarbetas i fråga om alarmcentralen ...” innan reformer genomförs. Utskottet framhöll vidare att detta förutsätter “... att alarmcentralens operativa verksamhet handhas antingen av kommunerna eller av landskapet.” Med anledning av behandlingen i lagtinget inbegärde landskapsstyrelsen i slutet av december 1998 utlåtanden från samtliga kommuner beträffande planerna på att förändra landskapsalarmcentralens driftsform.

 

Ändamålsenlighetssynpunkter

 

Med tanke på betydelsen av en säker och ändamålsenlig verksamhet och med beaktande av den utveckling alarmväsendet genomgått delar utskottet uppfattningen att alarmfunktionerna vid alarmcentralen framdeles bör handhas av särskild personal som erhållit ändamålsenlig utbildning för uppgifterna. Utskottet har även erfarit att den nuvarande förvaltningsmodellen med landskapsstyrelsen som formell huvudman och Mariehamns stad som ansvarig för verksamheten i vissa situationer lett till en oklar ansvarsfördelning såväl vad gäller ekonomi som förvaltning.

     Med hänvisning till de motiveringar som ingår i budgetförslaget för år 2000 finner utskottet det motiverat att landskapsalarmcentralen ombildas till en fristående enhet under landskapsstyrelsen som bemannas med särskild av landskapsstyrelsen anställd personal. Utskottet har konstaterat att landskapsstyrelsen och Mariehamns stad i ett avtal av den 19 oktober 1999 överenskommit om att avveckla det hittillsvarande samarbetet om upprätthållande av en alarmcentral som regleras i ett avtal från år 1990.

     Kostnadsfördelningen landskapet-kommunerna och mellan kommunerna

     En utgångspunkt under beredningen av reformen har varit att uppnå en s.k. ekonomisk nollösning. Med detta avses att den föreslagna reformen inte skall förändra kostnadsrelationerna vare sig mellan landskapet och kommunerna eller mellan kommunerna. I detta syfte har landskapsstyrelsen fört diskussioner med Ålands kommunförbund i dess egenskap av intressebevakare för de åländska kommunerna. De ekonomiska konsekvenserna av reformen beträffande alarmcentralen berördes även i den förfrågan av den 30 december 1998 som landskapsstyrelsen riktade till kommunerna. Utskottet har erfarit att den föreslagna ekonomiska lösningen uppfyller kommunernas önskemål och ur landskapets synvinkel inte torde medföra några merkostnader. Utskottet tillstyrker därför de föreslagna förändringarna i fråga om kostnadsfördelningen som innebär att  bestämmelserna i 5 § 3 mom. landskapslagen om brand- och räddningsväsendet om kommunernas deltagande i alarmcentralens anläggnings- och driftskostnader upphör att gälla samtidigt som 9 § landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna ändras. Den sistnämnda ändringen innebär att de koefficienter, enligt vilka de allmänna landskapsandelarna uträknas, sänks något i syfte att kvitta kommunernas minskade kostnader för alarmcentralen. Enligt vad utskottet inhämtat grundar sig de föreslagna koefficienterna på noggranna provberäkningar.

     Enligt gällande lydelse av 37 § landskapslagen om brand- och räddningsväsendet erhåller kommunerna landskapsandelar för sina kostnader för alarmcentralens anläggningskostnader samt för “betydande kostnader” vid anskaffande av materiel som erfordras av skötseln av alarmcentralen och kommunens övriga brand- och räddningsväsende i enlighet med kommunens bärkraftsklass. Med bärkraftsklass avses den genom rikslagstiftning senast fastställda bärkraftsklassen för kommunen. Genom den föreslagna lagändringen skulle s.k. betydande kostnader vid anskaffande av  materiel fortfarande berättiga till landskapsandelar enligt indelningen i bärkraftsklasser. Utskottet konstaterar att systemet med bärkraftsklasser inte längre torde tillämpas i några andra sammanhang än vad gäller vissa kostnader inom brand- och räddningsväsendet. Landskapets deltagande i kommunernas kostnader för olika uppgifter sköts i övrigt via lagstiftningen om landskapsandelar. Rikslagstiftningen om bärkraftsklassindelning upphävdes redan i mitten av 1990-talet, vilket innebär att de bärkraftsklasser som avses i 37 § 2 mom. landskapslagen om brand- och räddningsväsendet senast har fastställts i början av 1990-talet. Utskottet har erfarit att man i diskussionerna mellan landskapsstyrelsen och Ålands kommunförbund försökt finna ett ersättande system men hittills inte kunnat enas om ett sådant. Det vore enligt utskottets åsikt nödvändigt att man  snarast kunde återuppta diskussionerna om ett ersättande system eftersom bestämmelserna om indelning i bärkraftsklasser är uppenbart föråldrade och oändamålsenliga.

 

Samordningen med andra alarmfunktioner

 

I motiveringarna till budgetförslaget för år 2000 konstaterar landskapsstyrelsen att möjligheterna att i framtiden sammanföra alarmcentralens verksamhet med Ålands polisdistrikts alarmfunktion utreds ytterligare. Utskottet har erfarit att ett sådant samarbete berördes av en arbetsgrupp redan år 1998. Också i de utlåtanden som kommunerna lämnade till landskapsstyrelsen över planerna på att förändra landskapsalarmcentralens driftsform framhöll flera kommuner önskvärdheten av en samordning av olika myndigheters alarmfunktioner och särskilt då en samordning mellan  landskapsalarmcentralen och polisen. Utskottet har erfarit att en samordning av polisens och räddningsväsendets alarmfunktioner framför allt kräver nya utrymmen medan däremot personella resurser inte i någon större utsträckning behövs utöver vad som nu står till buds. Utskottet understryker därför behovet av att utredningarna fortskrider.

     På grund av utredningen i ärendet finner utskottet lagförslagen motiverade och ändamålsenliga och tillstyrker att de antas med vissa mindre ändringar av teknisk och språklig karaktär.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget inbegärde den 22 november 1999 lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsstyrelseledamoten Bengt Häger, finanschefen Dan E. Eriksson och räddningsinspektören Sven-Olof Boman samt förbundsdirektören Sigurd Lindvall från Ålands kommunförbund.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice ordföranden Lindqvist samt ledamöterna Erland, Häggblom och Christer Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående andra lagförslaget oförändrat samt

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående första lagförslaget i följande lydelse:

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om brand- och räddningsväsendet

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

5 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

     Närmare bestämmelser om alarmcentralens organisation och verksamhet kan ges i landskapsförordning.

 

37 §

Kommun kan enligt landskapsstyrelsens prövning beviljas landskapsandel, utöver vad i 38 § stadgas, för betydande kostnader vid anskaffande av materiel som erfordras för skötseln av kommunens brand- och räddningsväsende enligt följande procenttal:

 

Kommunens bärkraftsklass

Landskapsandel procent

1

75

2

60

3

50

4

40

5

35

6

30

7

25

8

20

9

15

10

10

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

38 §

     (Lika som i framställningen).

__________________

 

     (1 och 2 mom. lika som i framställningen).

     De vid denna lags ikraftträdande återstående betalningsförpliktelser som en kommun har för förnyelse av alarmcentralens tekniska utrustning skall erläggas i enlighet med tidigare gällande bestämmelser.

 

 

 

Mariehamn den  25 november 1999

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson