Lagutskottets betänkande 3/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2002-2003

 

Datum

 

Lagutskottet

2002-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ändring av blankettlagen om statens pensioner

·      Landskapsstyrelsens framställning nr 2/2002-2003

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsstyrelsens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Sammanfattning

 

Landskapsstyrelsens förslag

 

Landskapsstyrelsen föreslår att rikslagen om justering av vissa arbetspensioner till följd av samordningen av arbetspensionen och folkpensionen (FFS 635/2002) görs tillämplig i landskapet genom ett tillägg till blankettlagen om statens pensioner av år 1997. Förslaget innebär en justering av de arbetspensioner för vilkas del folkpensionens basdel har inverkat sänkande på arbetspensionen. Lagen berör i praktiken pensioner som börjat efter den 30 juni 1975 men före den 1 januari 1996. Justeringen av arbetspensionerna sker från och med oktober 2003.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att landskapsstyrelsens förslag antas utan ändringar.

 

Utskottets synpunkter

 

På basis av de motiveringar som ingår i landskapsstyrelsens framställning konstaterar utskottet att det i framställningen ingående lagförslaget är motiverat och ändamålsenligt. Utskottet tillstyrker därför att förslaget antas utan ändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 6 november 2002 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört pensionshandläggaren Monica Clemes.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Lotta Wickström-Johansson, vice ordföranden Roger Jansson, ledamöterna Christer Jansson och Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar det i framställningen ingående lagförslaget utan ändringar.

__________________

 

 

Mariehamn den 12 november 2002

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson