Lagutskottets betänkande 3/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2003-2004

 

Datum

 

Lagutskottet

2003-12-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av stabiliserings- och associerings­avtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan, samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

·      Republikens presidents framställning nr 5/2003-2004

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna, å ena sidan, och republiken Kroatien, å andra sidan, träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets synpunkter

 

Det ifrågavarande avtalet är ett avtal som ingåtts enligt artikel 310 i EG-fördraget mellan EG och dess medlemsstater å ena sidan och Kroatien å andra sidan. Det är fråga om ett avtal med delad behörighet som berör bestämmelser vilka omfattas av såväl gemenskapens som medlemsstaternas kompetens.

     EG har redan tidigare ingått Europaavtal med ett flertal  central- och östeuropeiska länder. Ikraftträdandet av dessa avtal har vid olika tillfällen bifallits också av lagtinget.

     Det aktuella avtalet gäller frihandel och politisk dialog och innehåller dessutom bestämmelser om bl.a. regionalpolitik, arbetskraftens rörlighet, etablering av företag, tillhandahållande av tjänster samt betalningar och kapital. Inom flera av dessa områden har landskapet lagstiftningsbehörighet. Genom avtalet möjliggörs nära politiska och ekonomiska förbindelser  mellan parterna samtidigt som Kroatiens medlemskap i Europeiska unionen förbereds.

     Utskottet, som noterar att landskapstyrelsen hörts i ärendets beredning, konstaterar att avtalets artikel 126 innebär att de begränsningar som följer av det s.k. Ålandsprotokollet i Finlands anslutningsavtal med EU är tillämpliga också i fråga om det föreliggande avtalet med Kroatien.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 1 december 2003 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Kalle Alm, Christian Beijar och Dennis Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen avsedda avtalet  faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 2 december 2003

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson