Lagutskottets betänkande 3/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2004-2005

 

Datum

 

Lagutskottet

2004-12-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

·       Republikens presidents framställning nr 1/2004-2005

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att a) förordningen om ikraftträdande av protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg jämte senare ändringar träder i kraft i landskapet Åland och b) lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg träder i kraft i landskapet Åland. Bifallen gäller till de delar protokollen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Av republikens presidents framställning framgår att lagtingets bifall inte tidigare begärts angående protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg, varför detta bifall nu begärs.

     Utgående från bestämmelserna i den i presidentens framställning avsedda konventionen från år 1973 till förhindrande av förorening från fartyg och protokollet från år 1978 (den s.k. Marpol-konventionen) har också i landskapet införts bestämmelser i syfte att förhindra vattenföroreningar från fartyg. Sådana bestämmelser återfinns dels i vattenlagen (61/1996), dels i landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester (58/2003).

     Syftet med 1997 års ändringsprotokoll är att i  Marpol-konventionen även inta bestämmelser om förhindrande av luftförorening från fartyg. Det gäller bl.a. utsläpp av ozonnedbrytande ämnen och kväveoxider samt uppställande av gränser för svavelhalten i brännoljor. Protokollet föreskriver också en skyldighet att anordna mottagningssystem för ozonnedbrytande ämnen och för avgasreningsavfall från fartyg.

     Enligt vad utskottet inhämtat innehåller landskapslagen om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) redan nu sådana bemyndiganden som behövs för att begränsa svavel- och kvävehalter i utsläpp från fartygsmotorer. Också skyddet mot ozonnedbrytande ämnen beaktas i dessa bestämmelser. I landskapet finns också en blankettförordning (38/2001) om tillämpning av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften. Genom denna blankettförordning har olika riksbestämmelser om luftkvalitet, om förebyggande av utsläpp och om produkters sammansättning bringats att gälla i landskapet. Ändringar i rikslagstiftningen blir gällande även i landskapet.

     Vad gäller skyldigheten att anordna mottagningssystem för ozonnedbrytande ämnen och för avgasreningsavfall från fartyg kan en översyn av den nya landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester behövas.

     Vissa av bestämmelserna i 1997 års ändringsprotokoll har avseende på fartygssäkerhet och sjörätt. Till den delen saknar landskapet lagstiftningsbehörighet. En ingående utredning av behörighetsfördelningen mellan riket och landskapet vad gäller hanteringen av fartygsgenererat avfall och kontrollen i anslutning härtill ingår i landskapsstyrelsens framställning nr 1/2002-2003.

     Utskottet konstaterar slutligen att landskapsregeringen hörts i ärendets beredningsskede och då inte haft något att invända mot utkastet till proposition.

     Med hänvisning till det sagda tillstyrker utskottet att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 1 december 2004 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört miljöjuristen Helena Blomqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Kalle Alm och Christian Beijar.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

a) att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen om ikraftträdande av protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (FördrS 51/1983) jämte senare ändringar träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet samt

 

b) att lagtinget ger sitt bifall till att den i presidentens framställning avsedda lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar 1997 års ändringsprotokoll faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 2 december 2004

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson