Lagutskottets betänkande 3/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2005-2006

 

Datum

 

Lagutskottet

2006-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av ändringarna i bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

·      Republikens presidents framställning nr 1/2005-2006

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg till de delar bilagan faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Bilaga IV i Marpol-avtalet medger att orenat toalettavfall får släppas ut från fartyg utanför ett avstånd som överstiger 12 sjömil från närmaste land. Om avfallet är finfördelat och desinficerat får det släppas ut utanför en gräns om tre sjömil (i gällande bilaga fyra sjömil). Enligt bilagan har kuststater rätt att tillåta utsläpp av toalettavfall enligt lindrigare krav. Detta är självfallet inte acceptabelt och därför har de länder som ingått den s.k. Helsingfors-konventionen avtalat att möjligheten att ställa lindrigare krav inte tillämpas i Östersjöområdet av parterna i Helsingfors-konventionen.

     Lagutskottet har i enlighet med 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt social- och miljöutskottets yttrande i ärendet, i vilket social- och miljöutskottet på ett förtjänstfullt sätt utrett de miljöpolitiska aspekterna av det aktuella ärendet.

     Lagutskottet anser i likhet med social- och miljöutskottet att det är nödvändigt att i fråga om Östersjön införa strängare krav vad gäller utsläpp av toalettavloppsvatten. Problemet kan dock inte lösas enligt nationell lagstiftning, eftersom i så fall endast finsk- och åländskflaggade fartyg är skyldiga att följa de nationella bestämmelserna. Frågan måste sålunda, för att framgångar skall uppnås, behandlas på internationell nivå.

     Förslaget till lag om godkännande av ändringarna i bilaga IV har ungefär samtidigt förelagts riksdagen och lagtinget. Riksdagen har slutbehandlat ärendet. Enligt vad utskottet inhämtat har riksdagen vid sin behandling av ärendet uppmanat regeringen att agera aktivt i denna fråga. Trots att de nu aktuella ändringarna av bilaga IV inte ur miljösynpunkt är önskvärda har riksdagen ändå gått in för att godkänna ändringarna och det tillhörande lagförslaget. Initiativ till skärpta regler kan tas först efter det. Riksdagen har anmodat regeringen att inför IMO (FN:s internationella sjöfartsorganisation) verka för ett totalförbud mot dumpning av toalettavfall i Östersjön (se närmare kommunikationsutskottets betänkande nr 30/2005 och miljöutskottets utlåtande nr 42/2005).

     I bilaga IV ingår bestämmelser som rör både rikets och landskapets behörighetsområden. Till den del bilagan gäller fartygs utrustning och skick, besiktning och utfärdande av certifikat samt regler som gäller framförande av fartyg tillkommer lagstiftningsbehörigheten riket ("handelssjöfart"). I bilagan ingår också bestämmelser om omhändertagande av avfall i land, vilket betraktas som miljölagstiftning där behörigheten tillkommer landskapets organ. Till sistnämnda del konstaterar social- och miljöutskottet i sitt utlåtande att en ändamålsenlig landskapslagstiftning och ett fungerande mottagningssystem finns men att den delade behörigheten mellan landskapet och riket vad bl.a. gäller tillsynen kan komplicera arbetet.

     Lagutskottet omfattar till alla delar social- och miljöutskottets miljöpolitiska synpunkter i ärendet. I landskapet har under många år bedrivits ett aktivt miljöarbete och landskapet har också medverkat i arbetet att tillförsäkra Östersjön status som ett s.k. PSSA-område. Utskottet noterar att det hade varit av vikt att landskapsregeringen i ärendets beredningsskede skulle ha getts tillfälle att yttra sig. Landskapsregeringen hade härvid kunnat framhålla miljöskyddets betydelse med tanke på Ålands situation som ett känsligt havsomflutet skärgårdsområde och det olämpliga i att till vissa delar lindra de miljökrav bilaga IV innehåller. Sådana åtgärder sänder felaktiga signaler vad gäller miljöskyddet där målet borde vara ett totalförbud mot utsläpp i haven. Utskottet har därför efter övervägande  beslutat avstyrka att lagtinget ger sitt bifall till lagförslaget till den del bilagan faller inom lagtingets lagstiftningsbehörighet.

     Utskottet vill i likhet med social- och miljöutskottet betona vikten av att landskapsregeringen aktivt arbetar för skärpta krav vad gäller utsläppen av avloppsvatten i Östersjön. Det finns orsak att samverka med riksmyndigheterna i frågan för att åstadkomma de beslut på internationell nivå som krävs när det gäller ändringar i fråga om utsläpp från fartyg.

     På basis av ovan anförda överväganden föreslår utskottet att lagtinget enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen meddelar att det inte ger sitt bifall till lagförslaget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 december 2005 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har enligt 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt social- och miljöutskottets utlåtande vilket fogas till betänkandet.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt medlemmarna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget inte ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen berörda bilagan faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

 

 

 

 

Mariehamn den 19 januari 2006

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson

 

 

 

 


Ålands lagting

UTLÅTANDE

 

Datum

 

Social- och miljöutskottet

2006-01-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagutskottet

 

 

 

 

 


Social- och miljöutskottets utlåtande

Republikens presidents framställning om godkännande av ändringarna av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg

·      Republikens presidents framställning nr 1/2005-2006

 

INNEHÅLL

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Lagutskottet har med hänvisning till 41 § 1 mom. lagtingsordningen anhållit om social- och miljöutskottets utlåtande angående republikens presidents framställning nr 1/2005-2006 om godkännande av ändringarna av ändringarna av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att den ändrade bilaga IV till viss del innebär försämringar av det internationella miljöskyddet. Bland annat ska det som undantag vara tillåtet att släppa ut finfördelat och desinficerat toalettvatten 3 istället för 4 sjömil från närmaste land. Utskottet noterar att den ändrade bilaga IV utarbetades då det ännu var oklart om den ursprungliga bilaga IV skulle träda ikraft. Utskottet framhåller att det är mycket viktigt att det internationella miljöskyddet förbättras och inte försämras. Utskottet anser att målsättningen måste vara att helt förbjuda utsläpp av avloppsvatten i hela Östersjön. Det ger fel signal att tillåta utsläpp av toalettvatten närmare land. Utskottet konstaterar samtidigt att det miljömässigt har en mindre betydelse om utsläppet sker en sjömil närmare land än tidigare. Det stora problemet är att avloppsvattenutsläpp får släppas ut utan rening av fosfor och kväve. Utskottet anser att det är viktigt att landskapsregeringen aktivt arbetar för att utsläpp av orenat avloppsvatten helt förbjuds i Östersjön.

     Utskottet noterar att enligt landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall är det obligatoriskt att lämna toalettavfallet när ett fartyg anlöper en hamn. Den hamnansvarige skall se till att fartyg som normalt använder hamnen får tillgång till mottagningsanordningar som tillgodoser deras behov utan att de orsakas onödigt dröjsmål. Kostnaderna för mottagningsanordningar för fartygsgenererat avfall skall täckas genom avgifter som tas ut av fartyg. När ett fartyg anlöper en hamn där det finns mottagningsanordningar skall en avgift tas ut av fartyget oavsett om det använder mottagningsanordningen eller inte. Undantag kan beviljas för reguljär trafik, vilket även gjorts. Dessa bestämmelser baserar sig både på Helcom-rekomendationer och på EG-direktiv, varför de skall gälla i princip hela Östersjön.

     Utskottet har fått information att Mariehamns hamn kan ta emot det avloppsvatten som fartygen önskat lämna. Utskottet har också erfarit att det idag inte är möjligt att lämna avloppsvatten från fartyg i alla hamnar i Östersjön som åländska rederier trafikerar. Utskottet anser att det är viktigt att systemet fungerar i hela Östersjön. Utskottet anser att en fungerande tillsyn enligt landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester är viktig. Utskottet noterar att den delade behörigheten mellan landskapet och riket kan komplicera arbetet.

     Utskottet har även erfarit att landskapsregeringen inte har hörts om förslaget till ändring av bilaga IV, vilket förvånar utskottet. Genom det har inte heller landskapet fått möjlighet att påverka utformningen av bestämmelserna på det för landskapet mycket viktiga området. Då den ändrade bilaga IV inte innebär någon förbättring, snarare försämring, för miljöskyddet uppmanas lagutskottet att inte föreslå ett godkännande av ändringarna i bilaga IV. Utskottet överlåtet till lagutskottet att utreda om ett sådant beslut skulle medföra allvariga juridiska komplikationer för landskapet.

    

Ärendets behandling

 

Lagutskottet har i en skrivelse den 8 december 2005 med stöd av 41 § 1 mom. lagtingsordningen inbegärt social- och miljöutskottets utlåtande i ärendet.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Harriet Lindeman, sjöfartschefen Bo-Gustav Donning, VA-chefen Jouni Huhtala, trafikchefen Stig Mattsson och hamndirektören Jan Sundström.

     Närvarande vid ärendets avgörande behandling var ordföranden Sune Mattsson, ledamöterna Åke Mattsson, Veronica Thörnroos och Göte Winé samt ersättaren Gun Carlson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda framför utskottet som sitt utlåtande

 

att lagutskottet vid uppgörandet av sitt betänkande beaktar vad som anförts i detta utlåtande.

 

 

Mariehamn den 10 januari 2006

 

 

Ordförande

 

 

Sune Mattsson

 

 

Sekreterare

 

 

Helena Blomqvist