Lagutskottets betänkande 3/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2006-2007

 

Datum

 

Lagutskottet

2006-11-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av den internationella konventionen mot dopning samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 2/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den internationella konventionen mot dopning träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Den internationella konventionen mot dopning inom idrotten har beretts inom ramen för UNESCO:s verksamhet. Syftet är att främja förebyggande och bekämpande av dopning inom idrotten med sikte på att eliminera all dopning.

     Bestämmelser  om dopningsbrott finns i strafflagens 44 kapitel. Lagstiftningen om narkotika och  läkemedel, vilka är områden av rikslagstiftningsnatur, har viss anknytning till konventionen och dess  syften. Landskapet har lagstiftningsbehörighet inom området för idrott och lagtinget har antagit en idrottslag för landskapet Åland (1983:42). Den föreliggande konventionen föranleder enligt utskottets bedömning inte behov av ändringar i idrottslagen. Landskapsregeringen kan, när den beslutar om ekonomiskt understöd till idrottsorganisationer och enskilda idrottsutövare, föreskriva villkor som stöder verksamheten mot dopning i enlighet med konventionens artikel 11.

     I motiveringen i den till presidentens framställning fogade propositionen noteras kravet på lagtingets bifall till den aktuella lagen. Landskapsmyndigheterna har  inte i övrigt medverkat i ärendets beredning.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 november 2006 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 28 november 2006

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson