Lagutskottets betänkande 3/2007-2008

Tillhör ärendet: Ny yrkeskompetenslagstiftning
Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2007-2008

 

Datum

 

Lagutskottet

2008-01-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Ny yrkeskompetenslagstiftning

·      Landskapsregeringens framställning nr 6/2007-2008

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Förslaget till lagstiftning om yrkeskompetens för förare. 2

Ändring av körkortslagen för landskapet Åland. 3

Detaljmotivering. 4

1. Landskapslag om grundläggande yrkeskompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon avsedda för gods- eller persontransporter 4

2. Landskapslag om ändring av körkortslagen för landskapet Åland. 4

Ärendets behandling. 5

Utskottets förslag. 5

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

I framställningen ingår ett förslag till en ny landskapslag om grundläggande yrkeskompetens och fortbildning för lastbils- och bussförare. Förslaget bygger på EG-direktivet 2003/59/EG om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport.

     Kravet på yrkeskompetens  gäller dem som yrkesmässigt kör lastbilar och bussar. Icke-kommersiella körningar undantas från kravet på yrkeskompetens.

     Den föreskrivna yrkeskompetensen består av en grundläggande yrkeskompetens för förarna samt en periodisk fortbildning med fem års intervaller. Den grundläggande yrkeskompetensen kan förvärvas antingen som en del av en mera omfattande utbildning eller i kursform.

     I förslaget ingår bestämmelser om minimiåldern för yrkesförare. Den lägsta tillåtna åldern för lastbilsförare föreslås vara 18 respektive 21 år beroende på längden av yrkeskompetensutbildningen och körkortskategorin. För bussförare föreslås  motsvarande åldersgränser vara 21 respektive 23 år, dock så att en 18 års åldersgräns kan tillämpas under vissa förutsättningar.

     Kravet på yrkeskompetens gäller förare som från och med den 10 september 2008 tar busskörkort och från och med den 10 september 2009 tar lastbilskörkort och som tar anställning inom transportsektorn. De som tagit körkort tidigare behöver inte genomgå den grundläggande yrkeskompetensutbildningen men däremot den föreskrivna fortbildningen.

     I framställningen ingår även förslag till ändringar i körkortslagen för landskapet Åland. En del av dessa ändringar följer av förslaget till ny yrkeskompetenslagstiftning medan andra ändringar utgör kompletteringar och förtydliganden av gällande lagstiftning.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker lagförslagen med vissa mindre ändringsförslag som närmast är av stilistisk eller förtydligande natur. Vidare föreslår utskottet vissa ändringar som innebär att frågor om  hur prov anordnas och intyg utfärdas koncentreras till utbildningssektorn. Utskottet har infört kompletterande detaljmotiveringar till förslaget till ändringar i körkortslagen

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Förslaget till lagstiftning om yrkeskompetens för förare

 

Allmänt

 

Kraven på särskild yrkeskompetens och fortbildning för lastbils- och bussförare är med beaktande av framför allt trafiksäkerheten men också arbetsskydd och miljöhänsyn enligt utskottet motiverade. De innebär att förarna skall tillgodogöra sig färdigheter som höjer yrkesskickligheten och främjar förutsättningarna att utöva chaufförsyrket. Ålderskrav uppställs som sätts i relation till utbildning och de krav fordonstypen ställer. Särskild vikt läggs vid säkerhetstänkande och riskmedvetenhet, fysisk och psykisk prestationsförmåga, miljömedvetenhet, serviceinriktning och ekonomi. Idag krävs endast körkort av föreskriven klass för att yrkesmässigt arbeta som lastbils- eller bussförare. Kraven på utbildning och kompetens medverkar till att chaufförsyrkets status höjs. Transportbranschen har idag utvecklats till en servicenäring där kunskaper och färdigheter av flera olika slag är nödvändiga. Enligt vad utskottet erfarit råder i landskapet en viss brist på både lastbils- och busschaufförer. Om yrkets status höjs genom kraven på högre kompetens kan detta medverka till att underlätta rekryteringen till branschen.

     Mot bakgrund av de krav som ställs i EG-direktivet och med hänvisning till den grundliga utredning som ingår i framställningens motivering konstaterar utskottet att lagförslaget är motiverat och nödvändigt. Utskottet tillstyrker därför att det antas med några mindre ändringar.

 

Utbildning och examination

 

Som framgår av framställningens motivering föreskriver en bilaga till det aktuella EG-direktivet att längden på utbildningen för den grundläggande kompetensen skall uppgå till 280 timmar vilket motsvarar ca 10 studieveckor. Den obligatoriska fortbildningen som skall genomgås vart femte år skall omfatta 35 timmar. Lagförslaget möjliggör att den grundläggande utbildningen och fortbildningen ges vid en gymnasialstadieskola, som läroavtalsutbildning eller vid en bilskola med giltigt undervisningstillstånd. Företag och stiftelser eller andra sammanslutningar kan dessutom arrangera fortbildning inom branschen. Enligt vad utskottet inhämtat ligger det närmast till hands att utbildningen för den grundläggande kompetensen ges vid Ålands yrkesskola. Utbildningen kan där integreras som en del av utbildningen inom den fordonstekniska linjen men det skall även vara möjligt att delta endast i den kompetensgivande utbildningen utan att vara inskriven som studerande vid yrkesskolan. De studerande vid den fordonstekniska linjen får härmed sin chaufförskompetens som en del av utbildningen medan andra kan förvärva den särskilt. Den återkommande fortbildningen kan enligt vad utskottet erfarit komma att ges också av i landskapet verksamma bilskolor.

     Utskottet understryker vikten av att förberedelser för utbildningen vidtar utan dröjsmål. För att arrangera den kompetensgivande utbildningen vid yrkesskolan eller på något annat sätt krävs både ekonomiska och personella resurser. En läroplan behöver uppgöras och lärarkrafter rekryteras. För utbildningen krävs också fordon av lämpligt slag samt ett ändamålsenligt område för övningskörning. Enligt utskottets mening bör det vara möjligt för utbildningsarrangören att samarbeta med företag inom lastbils- och bussbranschen vad avser fordon och erfarna instruktörer.

     Utskottet föreslår att hanteringen av frågor rörande examination och utfärdande av intyg skulle koncentreras till utbildningssektorn. Åtminstone i ett inledande skede skulle Ålands yrkesskola få en central roll. Förslaget om att motorfordonsbyrån skulle sköta vissa uppgifter av detta slag föreslås utgå. Ändringsförslaget berörs närmare i detaljmotiveringen.

 

Ålderskrav

De föreslagna ålderskraven för att få framföra lastbilar respektive bussar varierar beroende på dels utbildningens längd, dels de fordonstyper som kompetensen avser. Ålderskraven bygger på direktivets bestämmelser inom ramen för de prövningsmöjligheter medlemsländerna har. En person som genomgått en grundläggande yrkeskompetensutbildning enligt den längre varianten (280 timmar) får framföra också tyngre lastfordon från och med 18 års ålder. Den som genomgått den kortare utbildningsvarianten (140 timmar) får från och med 18 års ålder framföra lättare lastfordon (körkortsklasserna C1 och C1E) och från och med 21 års ålder också tyngre lastfordon. Den lägsta åldersgränsen för att framföra buss är 21 år för alla slag av bussar om föraren genomgått den längre utbildningen. En förare som genomgått den kortare utbildningsvarianten får framföra mindre bussar efter fyllda 21 år och samtliga slag av bussar efter fyllda 23 år. Om transporterna gäller lokaltrafik på kortare rutter (högst 50 km) gäller dock åldersgränsen om 21 år. I vissa fall som särskilt anges i 12 § är det möjligt att sänka åldersgränsen för bussförare till 18 år. I så fall skall föraren ha genomgått en särskild yrkesutbildning omfattande 120 studieveckor i vilken yrkeskompetensutbildningen finns inbakad.

     Utskottet finner de föreslagna åldersgränserna motiverade. Framförande av tunga fordon inom såväl person- som lasttrafik ställer särskilda krav på ansvar, mogenhet och erfarenhet. En differentierad åldersskala baserad på erfarenhet, utbildningens art och fordonens typ är därför enligt utskottet ändamålsenlig.

 

Jämställdhetskonsekvenser

Utskottet konstaterar att den föreslagna lagstiftningen framdeles kommer att förutsätta en mera mångsidig kompetens hos lastbils- och bussförare. Den tekniska utvecklingen har medfört att chaufförsyrket lämpar sig både för kvinnor och män även om gängse attityder fortfarande påverkar rekryteringen till yrket. Utskottet bedömer att bestämmelser om höjda utbildningskrav och krav på särskild yrkeskompetens  kan bidra till att främja jämställdheten inom denna sektor.

 

Ändring av körkortslagen för landskapet Åland

 

I framställningen ingår förslag till ändringar av körkortslagen för landskapet Åland. Vissa av dessa är följdändringar till förslaget om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare. De övriga ändringsförslagen saknar direkt samband med den föreslagna yrkeskompetenslagstiftningen. Deras syfte är enligt vad utskottet inhämtat i stället att på basis  av erfarenheter  komplettera eller förtydliga gällande lagstiftning. De senare ändringarna saknar detaljmotiveringar vilket enligt utskottets åsikt utgör en brist i förslaget. Utskottet har därför i betänkandet intagit detaljmotiveringar till vissa av paragraferna.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om grundläggande yrkeskompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon avsedda för gods- eller persontransporter

 

Lagens rubrik. I framställningen har lagförslaget getts en rubrik som härrör från direktivets rubrik. Enligt utskottets åsikt kan lagförslaget ges en kortare och enklare rubrik som ändå anger lagens syfte och innehåll.

 

1 §. Ändringsförslagen är av språklig och terminologisk natur. Uttrycket "motordrivna fordon" motsvarar terminologin i vägtrafiklagen.

 

2 §. I lagtexten anges lagens tillämpningsområde till transporter "på väg". Begreppet "väg" finns definierat i vägtrafiklagens 2 §.

      

4 §. I direktivet undantas också förare av fordon som används för militära ändamål från kraven på yrkeskompetens. Utskottet konstaterar att motsvarande undantag på grund av Ålands demilitariserade status inte erfordras i landskapets implementering av direktivet.

 

5 §. I förslagets 1 mom. anges att den som deltar i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens skall benämnas studerande. Utskottet föreslår att förslaget utgår ur lagtexten. Begreppet studerande bör enligt utskottet i första hand reserveras för dem som genomgår regelrätta utbildningar i läroinrättningar. I lagförslagets 7 § återfinns begreppet studerande men avser då den som genomgår gymnasialstadieutbildning.

 

6, 9, 12, 13 och 14 §§. Ändringsförslagen är av språklig och förtydligande natur.

 

15 §. Utskottet föreslår att paragrafen ges en allmännare och mera flexibel utformning. Bestämmelserna behöver delvis dessutom preciseras.

     Utskottet föreslår även ett nytt 4 mom. som möjliggör att kompletterande bestämmelser om lärarkompetens vid behov utfärdas genom landskapsförordning.

 

16 och 18 §§. Ändringsförslagen är av språklig och förtydligande natur.

 

19 §. Då undervisningen ges av en gymnasialstadieskola eller som läroavtalsutbildning skulle enligt framställningen bedömningen och godkännande av proven samt utfärdande av intyg över grundläggande yrkeskompetens och fortbildning göras av lärarna och vederbörande förvaltningsorgan (direktion respektive lärlingsnämnd). Om en bilskola är utbildningsarrangör skulle enligt förslaget provet ordnas och övervakas av motorfordonsbyrån som även utfärdar föreskrivna intyg. Förslaget bygger till denna del på att motorfordonsbyrån även handhar examinationen för körkort och för s.k. ADR-kompetens (transport av farligt gods).

     Utskottet föreslår att all  examinering och utfärdande av intyg, med undantag av de fall då utbildningen och fortbildningen sköts av en arrangör som verkar enligt lärovtalslagen, ska handhas av en gymnasialstadieskola. I praktiken torde närmast Ålands yrkesskola komma i fråga för uppgiften. Utskottet anser det mest ändamålsenligt att uppgifter av denna natur sköts inom ramen för utbildningssystemet. Om motorfordonsbyrån framdeles utvecklas till en fackmyndighet med ett övergripande ansvar och särskilda resurser för trafiksäkerhet och förarutbildning kan förändringar av systemet övervägas.

 

 

27 §. Ändringsförslagen föranleds av de ändringar utskottet föreslår i 19 §.

 

31 §. Ändringsförslagen är av språklig och förtydligande natur.

 

 

2. Landskapslag om ändring av körkortslagen för landskapet Åland

 

7 §. Utskottet har erfarit att ändringsförslaget motiveras av att besiktningsmän i vissa fall deltar vid trafikkontroller.

 

11 §. I paragrafen och vissa efterföljande paragrafer har beaktats att utskottet föreslår en ändring av det första lagförslagets rubrik.

 

46 §. Utskottet har erfarit att förslaget innebär en precisering av gällande lagstiftning för att undvika framtida tolkningsproblem. Möjligheten för polisen att tilldela körförbud vid upprepade förseelser avses uttryckligen gälla vid äventyrande av trafiksäkerheten, smitning och trafikförseelse.

 

46a §. Utskottet har erfarit att ett körkort för närvarande inte kan återkallas på körkortsinnehavarens egen begäran, vilket skulle vara motiverat bl.a. med beaktande av att äldre förare ibland frivilligt önskar avstå från sitt körkort. Motsvarande bestämmelser finns i annan körkortslagstiftning.

 

47 §. Utskottet har erfarit att den föreslagna nya 4 punkten ger polisen möjlighet att reagera om den observerar att en körkortsinnehavares körförmåga allvarligt försämrats. I detta fall skulle polisen kunna utfärda temporärt körförbud och omhänderta körkortet. Motsvarande bestämmelser finns i riket och Sverige.

 

50 §. Utskottet har erfarit att förslaget medger en möjlighet för polisen att kräva förnyelse av körkortet i vissa situationer där det är uppenbart att en förare inte tillräckligt väl behärskar framförande av fordonet.

 

54 §. Utskottet har erfarit att förslaget syftar till att korrigera ett förbiseende som skett vid en tidigare ändring av körkortslagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 3 december 2007 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, lagberedaren Mathias Lundqvist, jämställdhetsinspektören Vivan Nikula, trafikinspektören Bengt Karlsson, överkommissarien Lars-Ole Styrström, rektorn Lars Selander och f.d. rektorn Sture Skogberg från Ålands yrkesskola, ordföranden Johan Karlsson från Ålands yrkesbilägareförenings r.f. lastbilssektion, ordföranden Ulf Gustafsson från Ålands transportarbetare r.f. samt VD Kjell Clemes, t.f. VD Henrik Olofsson och trafikläraren Yana Jahrén.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Folke Sjölund, Jan Salmén och Harry Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående lagförslagen i följande lydelser:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om yrkeskompetens
för lastbils- och bussförare

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

1 kap.

Inledande bestämmelser

 

1 §

Lagens innehåll och syfte

     Denna lag gäller grundläggande yrkeskompetens och fortbildning för förare av vissa motordrivna fordon avsedda för gods- eller persontransporter. Syftet med lagen är att förbättra den allmänna trafiksäkerheten och säkerheten vid transporterna samt förarnas förutsättningar att sköta sina uppgifter (uteslutning).

     Bestämmelser om behörighet att framföra motordrivna fordon finns i körkortslagen (1991:79) för landskapet Åland, nedan kallad körkortslagen. Bestämmelser om yrkesmässig trafik finns i landskapslagen (1976:33) om yrkesmässig trafik. Bestämmelser om transport av farliga ämnen finns i landskapslagen (1976:34) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om transport av farliga ämnen.

 

2 §

Lagens tillämpningsområde

     (Lika som i framställningen).

 

2 kap.

Grundläggande yrkeskompetens och fortbildning

 

3 §

Allmänna förarkrav

     Förare ska ha grundläggande yrkeskompetens och genomgå fortbildning enligt denna landskapslag.

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

4 §

Undantag från de allmänna förarkraven

     (Lika som i framställningen).

 

5 §

Grundläggande yrkeskompetens

     Den som genomgått den i 6 § avsedda utbildningen erhåller grundläggande yrkeskompetens. (Uteslutning).

     (2 och 3 mom. lika som i framställningen).

 

6 §

Innehållet i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens

     I utbildningen för grundläggande yrkeskompetens ingår undervisning om de krav som gods- och persontransporter ställer på förare och om de omständigheter som inverkar på trafiksäkerheten samt förarens och transporternas säkerhet. Likaså ingår undervisning om vad som ska iakttas vid god yrkesutövning vid skötseln av förarens uppgifter (uteslutning).

     (2 mom. lika som i framställningen).

     Till den som godkänts i provet utfärdas ett intyg som styrker att innehavaren genomgått utbildningen för grundläggande yrkeskompetens och besitter de kunskaper som den grundläggande yrkeskompetensen förutsätter. Om utbildningen ges inom ramen för en yrkesinriktad utbildning på gymnasialstadienivå kan intyget utfärdas på basis av ett avgångsbetyg över avlagd examen på gymnasialstadienivå inom ett yrkesområde eller avlagd annan examen med angiven yrkesinriktning. Om utbildningen genomförs inom ramen för ett läroavtal utfärdas intyget på basis av ett slutbetyg över fullgjord utbildning.

     Landskapsregeringen utfärdar i landskapsförordning närmare bestämmelser om utbildningens innehåll, undervisningens omfattning, innehållet i utbildningen och undervisningens omfattning vid utvidgning av yrkeskompetensen, tillgodoräknande i utbildningen av det yrkeskunnande som krävs för erhållande av trafiktillstånd samt hur provet (uteslutning) genomförs.

 

7 och 8 §§

     (Lika som i framställningen).

 

9 §

Innehållet i fortbildningen

     Fortbildningen innehåller de viktigaste undervisningsämnena i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens. I fortbildningen ska (uteslutning) alltid ingå sådana ämnen som befrämjar ett tryggt, ekonomiskt och miljövänligt körsätt.

     Landskapsregeringen utfärdar i landskapsförordning närmare bestämmelser om fortbildningens innehåll och omfattning samt hur den (uteslutning) genomförs.

 

3 kap.

Ålderskrav för förare

 

10 och 11 §§

     (Lika som i framställningen).

 

12 §

Särskilda undantag från ålderskraven

     Med avvikelse från vad som föreskrivs i 11 § får förare som fyllt 18 år framföra fordon av klass D1 och D i lokaltrafik om de avlagt grundexamen för bussförare eller annan motsvarande examen och även har körkort av klass D1 och D.

     (2 mom. lika som i framställningen).

 

4 kap.

Utbildningsorganisation och förvaltningsuppgifter

 

13 §

Utbildningsarrangör

     Den som arrangerar utbildning för erhållande av grundläggande yrkeskompetens och fortbildning (utbildningsarrangör) ska (uteslutning) godkännas av landskapsregeringen.

     (2 och 3 mom. lika som i framställningen).

 

14 §

Ansökan

     Till ansökan, som görs skriftligen, bifogas (uteslutning) en plan över utbildningens uppläggning och genomförande. Av ansökan ska vidare framgå uppgifter om antagningsgrunder, allmänna antagningskriterier och antalet utbildningsplatser. Ansökan ska även innehålla uppgifter om vilka krav som gäller för lärarna samt vilka undervisningsfordon och annat undervisningsmaterial som används i utbildningen.

     Sökande som (uteslutning)  upprätthåller en bilskola ska även bifoga en kopia av tillståndet att hålla bilskola. Ett företag, en stiftelse eller en annan sammanslutning ska (uteslutning) även bifoga en kopia ur handels- eller föreningsregistret eller bolagsordningen eller motsvarande bolagsavtal eller en annan sammanslutnings stadgar.

     (3 mom. lika som i framställningen).

 

15 §

U t b i l d n i n g , lärarkrav och undervisningsmaterial

     En utbildningsarrangör ska med beaktande av undervisningens omfattning förfoga över tillräcklig undervisningspersonal, ändamålsenliga utrymmen och  läromedel samt nödvändigt undervisningsmaterial. Utbildningsarrangören utser en person som styr, övervakar och utvecklar utbildningen.

     Lärarna ska ha de pedagogiska och didaktiska kvalifikationer som undervisningen förutsätter samt kännedom om verksamheten. Den som verkar som körlärare ska vid utbildning för grundläggande yrkeskompetens dessutom ha trafiklärarkort och körkort för de fordon som används i körundervisningen samt minst ett års dokumenterad erfarenhet av körundervisning och av arbete som heltidsanställd förare av fordon tillhörande klass C, CE eller D.

     (3 mom. lika som i framställningen).

     Landskapsregeringen kan i landskapsförordning utfärda närmare bestämmelser om undervisningspersonalens  kvalifikationer.

 

16 §

Godkännande

     Landskapsregeringen godkänner sökande som kan arrangera en utbildning som uppfyller de krav som anges i 15 §. Avgörande för om sökande  kan godkännas som utbildningsarrangör är att det av ansökan och de bifogade handlingarna framgår att sökanden avser att arrangera en utbildning som uppfyller kraven. Godkännandet får förenas med villkor.

 

17 §

Tillsynen över utbildningsverksamheten

     (Lika som i framställningen).

 

18 §

Utbildningsarrangörens ansvar samt återkallande av godkännande

     Utbildningsarrangören ansvarar för att utbildningsverksamheten bedrivs i överensstämmelse med uppgifterna i ansökan och andra uppgifter som lämnats utöver ansökan samt med villkoren för godkännandet. Om utbildningsverksamheten ändras så att den inte längre bedrivs i enlighet med vad som förutsatts vid godkännandet ska utbildningsarrangören utan onödigt dröjsmål skriftligen underrätta landskapsregeringen om detta. Landskapsregeringen tar vid behov ställning till om utbildningen får fortsätta under de ändrade förutsättningarna.

     (2-4 mom. lika som i framställningen).

 

19 §

Prov och intyg

     (1 mom. lika som i framställningen)

     Om en utbildningsarrangör som avses i 13 § 2 mom. 1, 3 och 4 punkten ansvarar för utbildningen eller fortbildningen ska provet ordnas och övervakas i enlighet med vad som med stöd av gymnasialstadielagen gäller vid ordnande och övervakning av prov som hänför sig till yrkesinriktad utbildning.

     (3 mom. lika som i framställningen)

     (4 mom. utesluts)

     I de fall som avses i 2 mom. utfärdas intygen över grundläggande yrkeskompetens och fortbildning av det förvaltningsorgan som med stöd av gymnasialstadielagen ansvarar för planeringen och genomförandet av den yrkesinriktade utbildningen. I de fall som avses i 3 mom. utfärdas intygen av det förvaltningsorgan som med stöd av läroavtalslagen ansvarar för förvaltningen av läroavtalsutbildningen. (Uteslutning)

 

 20 §

     (Lika som i framställningen).

 

5 kap.

Yrkeskompetensbevis

 

21 - 26 §§

     (Lika som i framställningen).

 

6 kap.

Ändringssökande, tvångsmedel och straff

 

27 §

Ändringssökande

     (1 och 2 mom. lika som i framställningen).

     (3 mom. utesluts).

     Beslut som Ålands polismyndighet (uteslutning) fattat med stöd av denna lag överklagas genom besvär till Ålands förvaltningsdomstol.

     (4 mom. lika som framställningens 5 mom.)

 

28 - 29 §§

     (Lika som i framställningen).

 

7 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

 

30 §

Ikraftträdande

     (Lika som i framställningen).

 

31 §

Allmänna övergångsbestämmelser

     (1 mom. lika som i framställningen).

     Oberoende av bestämmelserna i 1 mom. ska de i momentet avsedda förarna genomgå fortbildning enligt denna lag. Fortbildningen ska genomgås inom fem år räknat från (uteslutning) de tidpunkter som nämns i momentet. (Uteslutning). Därefter ska fortbildningen genomgås i enlighet med vad som föreskrivs i 8 § 1 mom.

     (3 och 4 mom. lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av körkortslagen för landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

4 och  7 §§

     (Lika som i framställningen).

 

11 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålderskravet i 2 mom. d punkten gäller inte i de fall undervisningen ges i anslutning till att eleven genomgår en sådan yrkesinriktad utbildning som avses i 7 § landskapslagen (2008:xx) om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare.

 

30 §

     (Lika som i framställningen)

 

32 §

     Den som vill avlägga examen ska ha uppnått en ålder av

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) 18 år för körkortsklass B, C, C1, CE, C1E, D eller D1, för körkortsklass CE och C1E endast under förutsättning att examinanden erhållit den minimimängd förarundervisning som krävs enligt landskapsregeringens beslut och för körkortsklass D och D1 endast under förutsättning att examinanden genomgått en sådan yrkesinriktad utbildning som avses i 7 § landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

46 §

     Körkortsinnehavare ska tilldelas körförbud av polismyndigheten

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     d) om han eller hon tre gånger inom ett år alternativt fyra gånger inom två år, eller som innehavare av körkort förenat med prövotid två gånger inom ett år, gjort sig skyldig till gärning som är straffbar enligt 2, 7 och 11 §§ trafikbrottslagen (2004:28) för landskapet Åland, med undantag för andra gärningar som bestraffas med ordningsbot än fortkörningsförseelser, eller till detektorförseelse som avses i landskapslagen (2003:11) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen eller till brott mot landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare,

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

46a och 47 §§

     (Lika som i framställningen)

 

50 §

     Polismyndigheten kan förordna att körkortsinnehavare ska förnya sitt körkort om han eller hon upprepade gånger gjort sig skyldig till överträdelse av vägtrafiklagen för landskapet Åland om det med anledning av detta eller annars finns sannolika skäl att befara att han inte upprätthållit sin körskicklighet.

     (2 mom. lika som i framställningen).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

54  §

     (Lika som i framställningen).

 

56 §

     Motorfordonsbyrån ska föra körkortsregister. I körkortsregistret ska intas följande uppgifter om körkortsinnehavare:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     c) uppgifter om beviljande av körkort, yrkeskompetensbevis, yrkeskörtillstånd och trafiklärarkort samt om tilldelande av körförbud,

     d) straff och andra påföljder som ådömts för brott mot trafikbrottslagen för landskapet Åland eller för detektorförseelse som avses i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om förbud mot anordningar som försvårar trafikövervakningen eller för brott mot landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare, dock så att uppgift om ordningsböter registreras endast om ordningsboten förelagts för överträdelse av hastighetsbegränsning,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

 

 

 

Mariehamn den 8 januari 2008

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson