Lagutskottets betänkande 3/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2008-2009

 

Datum

 

Lagutskottet

2008-12-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Förordning om bifall till utkast till förordning om sättande i kraft av protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar

·      Republikens presidents framställning nr 2/2008-2009

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen om sättande i kraft av protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar träder i kraft i landskapet Åland till de delar det ovan nämnda protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar förutsätter att varje avtalspart upprätthåller register över utsläpp och överföringar av föroreningar. Åtgärden har som mål att göra det lättare för allmänheten att delta i beslutsprocessen i miljöfrågor och bidra till att förebygga och eliminera miljöförstöring. Protokollet motsvarar till sitt innehåll i stora drag Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföring av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG.

     Vid behandlingen av ärendet har utskottet erfarit att landskapsregeringen avser att söka samarbete med riksmyndigheterna gällande upprättandet och upprätthållandet av det i protokollet förutsatta registret. I en bilaga till protokollet anges vilken typ av verksamheter som ska upptas i registret. Enligt de uppgifter som utskottet fått ta del av finns det i landskapet för närvarande ingen verksamhet som är av en sådan omfattning att den måste anmälas till registret.

     Med beaktande av vad som anförs i propositionen tillstyrker utskottet att lagtinget enligt 59§ 1 mom. i självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 17 november 2008 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Katrin Sjögren och miljöjuristen Helena Blomqvist.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, viceordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i förordningen nämnda protokollet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 16 december 2008

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson