Lagutskottets betänkande 3/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 3/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-11-23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och det därtill hörande protokollet samt med förslag till lag om sättande ikraft av de bestämmelser i avtalet och det därtill hörande protokollet som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 2/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet med Turkiet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och det därtill hörande protokollet som hör till området för lagstiftningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets förslag

 

I presidentens framställning föreslås att lagtinget ger sitt bifall till lagen om sättande ikraft av det med Turkiet i oktober 2009 ingångna avtalet för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och det därtill hörande protokollet. Avtalet och protokollet bygger med vissa avvikelser på det modellavtal som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) har utarbetat.

     Utskottet, som konstaterar att lagtinget tidigare gett sitt bifall till ikraftträdandet av ett antal avtal som i likhet med detta bygger på OECD:s modellavtal,  tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet. 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 november 2010 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen och förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet och protokollet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 23 november 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson