Lagutskottets betänkande 37/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 37/2009-2010

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-09-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av de bestämmelser om ändring av den europeiska överenskommelsen om arbetsförhållan-den för fordonsbesättningar vid internationella väg-transporter som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 18/2009-2010

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland i den form som riksdagen godkänt och till de delar ändringarna av överenskommelsen faller inom landskapets behörighet. En rättelse har anförts i plenum om att hänvisningen i framställningen avser regeringens proposition nr 31/2010.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet konstaterar att lagförslaget gäller två ändringar i överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid internationella vägtransporter. Den första ändringen gäller ibruktagande av digitala färdskrivare och den andra en ändring av färdtider. Båda ändringar är med stöd av EU-lagstiftning redan gällande i Finland.

     Utskottet konstaterar att landskapsregeringen måste utreda huruvida det till följd av överenskommelsen i landskapet föreligger behov av ändringar av vägtrafiklagen eller underliggande regelverk samt vid behov till lagtinget inkomma med förslag till lagändringar.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 september 2010 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, ledamöterna Harry Jansson, Jan Salmén och Folke Sjölund samt ersättaren Roger Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft på Åland i den form som riksdagen godkänt den och till de delar ändringarna av överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 21 september

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson