Lagutskottets betänkande 4/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2004-2005

 

Datum

 

Lagutskottet

2005-01-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av ändringen av artikel 12 i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar

Republikens presidents framställning nr 2/2004-2005

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att republikens presidents förordning om sättande i kraft av ändringen av artikel 12 i överenskommelsen om antagande av enhetliga villkor för periodisk besiktning av hjulförsedda fordon samt om ömsesidigt erkännande av sådana besiktningar träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Lagtinget har den 17 september 2001 lämnat sitt bifall till den i Wien den 13 november 1997 ingångna överenskommelsen som berörs i presidentens framställning. Syftet med överenskommelsen är att alla motorfordon och släpvagnar till dem skall genomgå periodiska besiktningar på enhetliga villkor. Härigenom uppnås en högre säkerhets- och miljöskyddsnivå i de fördragsslutande parterna. Frågan behandlas i lagutskottets betänkande nr 11/2000-2001.

     Den ändring av överenskommelsens artikel 12 som nu föreslås träda i kraft innebär att artikeln förtydligats men inte ändrats i sak. Artikeln möjliggör besiktning i ett land på ett annat lands vägnar under vissa särskilda förutsättningar.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 januari 2005 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, viceordföranden Ragnar Erlandsson, ledamoten Christian Beijar samt ersättaren Mats Perämaa.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen berörda överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 januari 2005

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson