Lagutskottets betänkande 4/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2006-2007

 

Datum

 

Lagutskottet

2006-11-30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av Världspostkonventionen samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 1/2006-2007

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i Världspostkonventionen som hör till området för lagstiftningen träder i kraft i landskapet Åland.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Utskottets synpunkter

 

Världspostkonventionen, som ingicks år 2004 i Bukarest, är ett internationellt avtal som fastställer gemensamma regler för den internationella posttrafiken. Den nya konventionen ersätter en tidigare motsvarande konvention från år 1964.

     Genom 1991 års självstyrelselag överfördes lagstiftningsbehörigheten gällande postväsendet till landskapets behörighetsområde med undantag av frågor som gäller förhållandet till utländska makter. Vid självstyrelselagens ikraftträdande 1.1.1993 överfördes postverksamheten på Åland till ett affärsverk kallat Posten på Åland. Bestämmelser om Posten på Åland ingår i landskapslagen (1992:39) om Posten på Åland. Denna landskapslag reglerar i huvudsak ekonomiska och organisatoriska angelägenheter. Däremot saknas lagstiftning som närmare reglerar hur postverksamheten sköts. Behovet av en sådan kompletterande lagstiftning har uppmärksammats av affärsverket och har senast efterlysts i landskapsrevisorernas berättelse för år 2005 (RB 1/2005-2006 och finansutskottets betänkande nr 1/2006-2007).

     Ur gemenskapsrättslig synvinkel är Världspostkonventionen ett avtal med delad behörighet, vars bestämmelser dels hör till medlemsstaternas, dels till gemenskapens behörighet. Tillhandahållandet av posttjänster inom gemenskapen regleras genom ett direktiv från år 1997 om gemensamma regler för utvecklingen av gemenskapens inre marknad för posttjänster och för förbättring av kvaliteten på tjänsterna. Direktivet har ändrats år 2002.

     Utskottet har noterat att ledningen och styrelsen för Posten på Åland har vidtagit åtgärder för att få till stånd bestämmelser som på lagnivå reglerar Postens åligganden och ställning i förhållande till postkunderna och övriga operatörer på marknaden. Ett viktigt syfte med den föreslagna lagstiftningen skulle också vara att i landskapet implementera det nämnda EG-direktivet. På basis av Postens initiativ har ett lagförslag utarbetats som landskapsregeringen den 16 november 2006 beslutat sända på remiss. Avsikten torde vara att överlämna en framställning till lagtinget ännu under innevarande mandatperiod.

     Enligt vad utskottet erfarit utgår beredningen av lagförslaget från att de krav som EG-direktivet och Världspostkonventionen uppställer skall beaktas. Utskottet har också inhämtat att konventionen inte föranleder några egentliga förändringar i Postens verksamhet och uppgifter.

     I motiveringen till den proposition som det hänvisas till i presidentens framställning noteras kravet på lagtingets bifall till den aktuella lagen. Landskapsmyndigheterna har i övrigt inte medverkat i propositionens beredning.

     Med beaktande av det anförda tillstyrker utskottet att lagtinget enligt 59 § 1 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 8 november 2006 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört landskapsregeringsledamoten Runar Karlsson, VD Henrik Lundberg och affärsområdeschefen Dan Johansson från Posten på Åland samt vicehäradshövdingen Christer Jansson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, viceordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 30 november 2006

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson