Lagutskottets betänkande 4/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 4/2010-2011

 

Datum

 

Lagutskottet

2010-12-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i stadgan som hör till området för lagstiftningen

·      Republikens presidents framställning nr 3/2010-2011

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i stadgan för Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) vilka hör till området för lagstiftningen.

 

Utskottets förslag

 

I republikens presidents framställning föreslås att lagtinget ger sitt bifall till lagen och förordningen om ikraftträdande av den i Bonn i januari 2009 undertecknade stadgan för internationella byrån för förnybar energi. Genom stadgan har Internationella byrån för förnybar energi (IRENA) inrättats. Byrån har som mål att främja införande och ett hållbart utnyttjande av samtliga former av förnybar energi.

     I byråns verksamhet ska hänsyn tas till bland annat nationella prioriteringar samt till fördelar som härrör från kombinerade åtgärder i fråga om förnybar energi och energieffektivitet. Också den förnybara energins bidrag när det gäller att bevara miljön och när det gäller klimatskydd, ekonomisk tillväxt och social sammanhållning, tillgång till energi och trygg energiförsörjning samt regionalt ansvar ska beaktas.

     Landskapsregeringen har beretts tillfälle att i samband med beredningen av ärendet avge ett utlåtande till arbets- och näringsministeriet. I utlåtandet konstaterar landskapsregeringen att lagtingets bifall krävs till ikraftträdandet men i sak anförs inga synpunkter på stadgan som inte förväntas medföra några förpliktelser eller åtaganden från landskapets sida. Utskottet framhåller vikten av att landskapsregeringen följer utvecklingen av den nya byråns verksamhet mot bakgrund den förnyelsebara energins stora betydelse för en hållbar utveckling.

     Lagen avses träda i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning av republikens president samtidigt som stadgan för Internationella byrån för förnybar energi träder i kraft för Finland.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 22 november 2010 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört miljöjuristen Helena Blomqvist och energiutvecklaren Henrik Juslin.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Olof Erland, vice ordföranden Barbro Sundback samt ledamöterna Harry Jansson och Jan Salmén.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen och förordningen träder i kraft i landskapet Åland till de delar stadgan faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 2 december 2010

 

 

Ordförande

 

 

Olof Erland 

 

 

Sekreterare

 

 

Susanne Eriksson