Lagutskottets betänkande 5/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2000-2001

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Lagutskottet

2000-12-27

LU0520002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Lagutskottets betänkande om

Godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen

·       Republikens presidents framställning nr 2/2000-2001

 

I N N E H Å L L

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen träder i kraft i landskapet Åland till de delar konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen innehåller bestämmelser som förpliktar Europeiska unionens medlemsstater att straffbelägga bedrägerier som riktas mot EG:s inkomster och utgifter. Med utgifter avses bland annat subventioner  som ges som exportstöd inom lantbruket eller som stöd för den gemensamma lantbrukspolitiken, understöd för olika slag av forskning, miljöpolitiska stöd och utbildnings- och kulturunderstöd.

     Lagtinget har lagstiftningsbehörighet i fråga om bland annat natur- och miljövård, undervisning och kultur, jord- och skogsbruk, styrning av lantbruksproduktionen, jakt och fiske, näringsverksamhet med flera områden inom vilka EG upprätthåller olika stödsystem eller erlägger subventioner. I fråga om flera av dessa stödsystem upptas inkomster från EU i landskapsbudgeten medan  olika stöd eller subventioner utbetalas från anslag i budgeten. Vidare har lagtinget enligt  18 § 25 punkten självstyrelselagen behörighet  gällande beläggande med straff och storleken av straff inom rättsområden som hör till landskapets lagstiftningsbehörighet. Utskottet konstaterar sålunda att konventionen delvis innehåller bestämmelser inom landskapets behörighet och att den i presidentens framställning ingående lagen till dessa delar därför enligt 59 § 2  mom. självstyrelselagen förutsätter lagtingets bifall.

     I vissa andra avseenden innehåller konventionen bestämmelser som inte faller under landskapets  behörighet. Det gäller bland annat bestämmelser som är att hänföra till rättegångsväsendet och utlämning för brott.

     Självstyrelselagens 71 § innehåller övergångsbestämmelser i fråga om de fall när ett rättsområde som tidigare reglerats enligt rikslagstiftning överförts till landskapets lagstiftningsbehörighet. Den rikslagstiftning som tillkommit innan självstyrelselagen trädde i kraft den 1 januari 1993 skall fortfarande tillämpas till dess den upphävts genom landskapslag.

     Utskottet konstaterar att det ligger inom landskapets behörighet att straffbelägga  bedrägerier som riktar sig mot EU:s  utgifter då fråga är om subventioner inom områden som enligt 18 § självstyrelselagen hör till landskapets behörighetsområde och som administreras av landskapets eller kommunernas myndigheter. I gällande landskapslagstiftning inom berörda sektorer är straffbestämmelserna antingen bristfälliga eller saknas helt. Till den del tidigare gällande rikslagstiftning kan åberopas enligt självstyrelselagens 71 §  motsvarar den inte den nu aktuella konventionens krav. Rikslagstiftningen har nyligen ändrats på grund av konventionen men dessa ändringar är enligt vad framgår ovan inte tillämpliga i landskapet.

     Utskottet tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger sitt bifall till konventionen och konstaterar samtidigt att bifallet förutsätter att erforderliga straffbestämmelser på lämpligt sätt inarbetas i landskapslagstiftningen. Landskapsstyrelsen bör därför enligt utskottets åsikt utan dröjsmål överväga lämpliga lagstiftningsåtgärder. Utskottet noterar i sammanhanget att den kompetensöverföring i form av rätten att lagstifta om straffbestämmelser som skedde i och med den nya självstyrelselagen hittills endast i begränsad omfattning lett till lagstiftningsåtgärder. Utskottet uppmärksamgör därför landskapsstyrelsen på behovet av att se över vilka straffbestämmelser som kan behöva utfärdas inom olika lagstiftningsområden.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 4 december 2000 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedningschefen Lars Karlsson.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Wickström-Johansson, vice ordföranden K-G Eriksson samt ledamöterna Erland, Christer Jansson och Karlström.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar den i framställningen nämnda konventionen faller inom landskapets behörighet.

 

 

 

Mariehamn den 27 december 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Lotta Wickström-Johansson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson