Lagutskottets betänkande 5/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2003-2004

 

Datum

 

Lagutskottet

2003-12-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av avtalet om upprättandet av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och republiken Chile, å andra sidan, samt förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

 

·      Republikens presidents framställning nr 7/2003-2004

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om upprättandet av associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och republiken Chile, å andra sidan, träder i kraft i landskapet Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Det föreliggande avtalet har ingåtts i Bryssel i november 2002 och syftar till fördjupade förbindelser inom många olika områden mellan EU och Chile. Det följer samma modell som övriga associeringsavtal som EU ingått. Avtalet förutsätter en gradvis liberalisering av varuhandeln mellan parterna men genom avtalet eftersträvas också en politisk dialog och övrigt samarbete, bland annat inom den ekonomiska sektorn, vetenskap, teknik, kultur, utbildning och socialt samarbete. Avtalet är ett så kallat blandavtal, vars bestämmelser hör dels under gemenskapens behörighet, dels under medlemsstaternas behörighet. Avtalet berör flera områden där landskapet har lagstiftningsbehörighet, varför lagtingets bifall erfordras.

     Utskottet, som noterar att landskapsstyrelsen hörts i ärendets beredning, konstaterar att avtalstexten inte innehåller något som skulle vara oförenligt med självstyrelselagens bestämmelser eller med det så kallade Ålandsprotokollet i Finlands anslutningsavtal med EU. Utskottet tillstyrker att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 1 december 2003 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, vice ordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Kalle Alm, Christian Beijar och Dennis Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar det i framställningen nämnda avtalet faller inom landskapets behörighet.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 2 december 2003

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson