Lagutskottets betänkande 5/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2004-2005

 

Datum

 

Lagutskottet

2005-01-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Godkännande av protokollet om strategiska miljöbedömningar till konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang

·      Republikens presidents framställning nr 3/2004-2005

 

INNEHÅLL

Republikens presidents förslag. 1

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 2

Utskottets förslag. 2

 

 

Republikens presidents förslag

 

Republikens president föreslår att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om strategiska miljöbedömningar träder i kraft i landskapet Åland till delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

 

Utskottets synpunkter

 

Syftet med protokollet är att med hjälp av strategisk miljöbedömning och allmänhetens deltagande i anslutning till den bidra till att hänsyn till miljön, inbegripet hälsan, tas under övervägande då planer, program, politiska riktlinjer och lagstiftning utarbetas. Planer och program som avses och där strategiska miljöbedömningar skall göras gäller bl.a. jord- och skogsbruk, fiske, energi, transporter, avfallshantering, turism samt fysisk planering och markanvändning.

     Protokollet om strategiska miljöbedömningar ansluter sig i fråga om målsättningar och huvudsakligt innehåll mycket nära till Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/42/EG om bedömning av vissa planers och programs miljöpåverkan. I den regeringsproposition som finns ansluten till presidentens framställning ingår förslag till rikslagstiftning för implementering av direktivet och därmed även av protokollet om strategiska miljöbedömningar. Enligt vad utskottet erfarit utreder landskapsregeringen till vilka delar landskapslagstiftningen kan behöva ändras och kompletteras så att direktivet och därmed också protokollet kan implementeras även i landskapet. På grund av att direktivet ännu inte implementerats i riket och i landskapet har kommissionen tillställt Finland en s.k. officiell anmärkning.

     Bestämmelser om strategiska miljöbedömningar finns i landskapet i landskapslagen om miljökonsekvensbedömningar (28/1995) och landskapsförordningen om miljöberättelser och miljökonsekvensbedömningar (10/2000). Enligt vad utskottet inhämtat täcker landskapslagstiftningen delvis men inte till alla delar de krav protokollet och det aktuella EG-direktivet ställer. Bland annat kravet på miljöbedömningar av myndigheters program ingår inte i gällande landskapslagstiftning. Om sådana program framdeles underkastas miljöbedömningar bör det enligt utskottets åsikt leda till en översyn av gällande  lagstiftning så att kommande miljökonsekvensbedömningar underlättas och försnabbas.

     Utskottet noterar att landskapsstyrelsen i maj 2003 i ett utlåtande till utrikesministeriet meddelade att den inte hade något att invända mot det nu aktuella protokollet.

     Landskapsregeringen har även på det sätt självstyrelselagen föreskriver medverkat i beredningen av det aktuella EG-direktivet. Ärendet bedömdes i

det skedet inte föranleda samråd med lagtinget.

     Utskottet utgår från att landskapsregeringen slutför beredningsarbetet och vidtar de åtgärder implementeringen av direktivet och därmed även av protokollet förutsätter. På den grunden tillstyrker utskottet att lagtinget ger det begärda bifallet enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 5 januari 2005 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört miljöjuristen Helena Blomqvist och lagberedaren Olle Ekström.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, viceordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar och Dennis Jansson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget ger sitt bifall till att lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet om strategiska miljöbedömningar träder i kraft i landskapet Åland till de delar protokollet faller inom landskapets behörighet.

__________________

 

 

Mariehamn den 13 januari 2005

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson