Lagutskottets betänkande 5/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Lagutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 5/2005-2006

 

Datum

 

Lagutskottet

2006-02-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Lagutskottets betänkande

Förändrat förflyttningsförfarande inom landskapsförvaltningen

·      Landskapsregeringens framställning nr 2/2005-2006

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Landskapsregeringens förslag. 1

Utskottets förslag. 2

Utskottets synpunkter 2

Allmän motivering. 2

Detaljmotivering. 2

1. Landskapslag om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland. 2

2. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om Ålands polismyndighet 2

3. Landskapslag om ändring av 11 § landskapslagen om hälso- och sjukvården. 2

4. Landskapslag om ändring av 37 och 40 §§ landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå  2

5. Landskapslag om ändring av 27 och 30 §§ landskapslagen om Ålands folkhögskola  3

6. Landskapslag om ändring av 15 och 15c §§ landskapslagen om Ålands musikinstitut 3

7. Landskapslag om ändring av 36 och 38 §§ landskapslagen om Högskolan på Åland  3

8. Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands sjösäkerhetscentrum  3

9. Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå  3

10. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 3

11. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen  3

12. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om datainspektionen. 3

Ärendets behandling. 3

Utskottets förslag. 4

 

 

Sammanfattning

 

Landskapsregeringens förslag

 

Landskapsregeringen föreslår ändringar i tjänstemannalagen för landskapet Åland samt i speciallagstiftningen för de myndigheter och inrättningar som underlyder landskapsregeringen så att det framdeles alltid skulle vara landskapsregeringen som fattar beslut om förflyttning eller omplacering av anställda mellan olika landskapsmyndigheter och -inrättningar. Om en person föreslås förflyttad eller omplacerad från en myndighet till en annan, skall dock den mottagande myndigheten eller inrättningen ge sitt samtycke. Vid en intern förflyttning eller omplacering av anställda inom den egna myndigheten eller inrättningen skulle denna fortsättningsvis kunna fatta beslutet. Förslaget syftar till att säkerställa de landskapsanställdas anställningstrygghet på ett mera ändamålsenligt sätt. Samtidigt skapas en större flexibilitet för arbetsgivaren i de fall   förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller en arbetstagare kommer i fråga.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet tillstyrker landskapsregeringens förslag till lagändringar med några mindre ändringar av lagteknisk och språklig natur.

 

Utskottets synpunkter

 

Allmän motivering

 

Landskapsregeringens förslag innebär en precisering och komplettering av de bestämmelser som redan finns angående möjligheterna att i vissa fall och på grund av särskilda skäl omplacera tjänstemän och arbetstagare inom landskapsförvaltningen. För flertalet myndigheter och inrättningar inom landskapsförvaltningen är beslutanderätten i personalfrågor, antingen genom lagstiftning eller genom beslut av landskapsregeringen, redan delegerad till berörda myndighet eller inrättning. De förslag till lagändringar som ingår i framställningen innebär att beslut i fråga om förflyttning och omplacering av en tjänsteman från en myndighet eller inrättning som underlyder landskapsregeringen till en annan sådan myndighet eller inrättning alltid skulle fattas av landskapsregeringen. Förslaget innebär ur arbetsgivarens synvinkel ett smidigare och enhetligare förfarande vid beslutsfattandet och ur den anställdes synvinkel att möjligheterna att erbjudas en annan anställning inom landskapsförvaltningen förenklas i det fall en förflyttning eller omplacering blir aktuell. Ett beslut av landskapsregeringen om förflyttning och omplacering av en tjänsteman skall dock alltid föregås av ett samtycke av den mottagande myndigheten eller inrättningen.

     På basis av de motiveringar och utredningar som ingår i landskapsregeringens framställning anser utskottet att förslaget är motiverat och ändamålsenligt. Utskottet har noterat att beredningen av framställningen har skett i samverkan med berörda myndigheter och inrättningar samt med de olika fackorganisationer som tillvaratar de landskapsanställdas intressen. Utskottet tillstyrker därför att lagförslagen antas med några mindre ändringar av lagteknisk och språklig natur. Utskottet föreslår att det tolfte lagförslaget förkastas eftersom den landskapslag som föreslås ändrad ännu är under behandling i lagtinget.

 

Detaljmotivering

 

1. Landskapslag om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

2. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om Ålands polismyndighet

 

Hänvisningen i det nya 5 mom. som fogas till 2 § är felaktig och föreslås därför rättad.

 

3. Landskapslag om ändring av 11 § landskapslagen om hälso- och sjukvården

 

Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

4. Landskapslag om ändring av 37 och 40 §§ landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå

 

Ändringsförslagen är av språklig natur. Dessutom införs en rättelse i lagförslagets ingress.

 

5. Landskapslag om ändring av 27 och 30 §§ landskapslagen om Ålands folkhögskola

 

Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

6. Landskapslag om ändring av 15 och 15c §§ landskapslagen om Ålands musikinstitut

 

Ändringsförslagen är av språklig natur. Dessutom föreslås en precisering av lagförslagets ingress.

 

7. Landskapslag om ändring av 36 och 38 §§ landskapslagen om Högskolan på Åland

 

8. Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands sjösäkerhetscentrum

 

9. Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå

 

Ändringsförslagen är av språklig natur.

 

10. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

 

11. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen

 

Ändringsförslagen är av språklig och teknisk natur. I lagförslagens ingresser införs hänvisningar till lagändringar som publicerats efter det att framställningen avgavs.                                         

     I 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen föreslår utskottet ytterligare ett förtydligande så att också beslut om permittering skulle vara ett sådant beslut som  landskapsregeringen fattar. Detta är huvudregel enligt 43 § tjänstemannalagen för landskapet Åland (ändrad 2005/2) och gäller beträffande andra myndigheter och inrättningar som i övrigt själva handlägger sina personalärenden.

 

12. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om datainspektionen

 

Utskottet föreslår att lagförslaget förkastas eftersom någon landskapslag om datainspektionen ännu inte antagits. Framställningen med ett  lagförslag i denna sak har inte slutbehandlats av lagtinget.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 7 november 2005 inbegärt lagutskottets yttrande över framställningen.

     Utskottet har i ärendet hört lagberedaren Hans Selander, organisationschefen Maria Hagman från Akava-Åland r.f., organisationschefen Tuula Mattsson från TCÅ r.f., styrelsemedlemmen Solveig Carlson och organisationssekreteraren Jörgen Erlund från Tehy r.f., ordföranden Rolf Andersson från ÅTFC r.f. samt organisationssekreteraren Ulla-Britt Dahl från FOA-Å r.f.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Roger Eriksson, viceordföranden Ragnar Erlandsson samt ledamöterna Christian Beijar, Dennis Jansson och Gun-Mari Lindholm.

     Ledamoten Lindholm har fogat en reservation till betänkandet.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar det i framställningen ingående tolfte lagförslaget

 

att lagtinget antar de i framställningen ingående första till elfte lagförslagen i följande lydelse:

 

1.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

30 §

     (Lika som i framställningen).

 

30a §

     Vid förflyttning och omplacering av tjänsteman till och från en myndighet eller inrättning som underlyder landskapsregeringen skall även bestämmelserna i lagstiftningen för den underlydande myndigheten eller inrättningen iakttas.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

__________________

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om Ålands polismyndighet

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

2 §

Personal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid de utnämnings- och anställningsbefogenheter polismästaren utövar med stöd av 4 mom. skall det förflyttnings- eller omplaceringsbeslut av en tjänsteman eller arbetstagare som landskapsregeringen fattar iakttas, om polismästaren samtycker till förflyttningen eller omplaceringen.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

3.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 11 § landskapslagen om hälso- och sjukvården

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

11 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hälso- och sjukvårdsmyndigheten handhar de uppgifter som rör hälso- och sjukvårdsmyndighetens personal och som enligt tjänstemannalagen (1987:61) för landskapet Åland ankommer på landskapsregeringen. Landskapsregeringen beslutar dock om permittering av hälso- och sjukvårdsmyndighetens personal och om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från annan landskapsmyndighet eller -inrättning. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av hälso- och sjukvårdsmyndigheten. Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman inom hälso- och sjukvårdsmyndigheten fattas av myndigheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

4.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 37 och 40 §§ landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 37 § landskapslagen (1997:52) om utbildning på gymnasialstadienivå ett nytt 3 mom. och till lagens 40 § ett nytt 2 mom. som följer:

 

37 §

Anställningsförhållanden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av direktionen.

 

40 §

Privaträttsligt anställningsförhållande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om omplacering av en arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. En omplacering av en arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av direktionen.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

5.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 27 och 30 §§ landskapslagen om Ålands folkhögskola

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

27 §

Anställningsförhållanden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen beslutar om permittering av skolans personal och om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av direktionen. Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman inom skolan fattas av direktionen.

 

30 §

Privaträttsligt anställningsförhållande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om omplacering av en arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen, medan beslut om omplacering av en arbetstagare inom skolan fattas av direktionen. En omplacering av en arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av direktionen.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

6.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 15 och 15c §§ landskapslagen om Ålands musikinstitut

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 15 § landskapslagen (1995:80) om Ålands musikinstitut, sådan den lyder i landskapslagen 1997/53, ett nytt 3 mom. och till lagens 15c §, sådan den lyder i nämnda landskapslag, ett nytt 2 mom. som följer:

 

15 §

Anställningsförhållanden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av direktionen.

 

15c §

Privaträttsligt anställningsförhållande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om omplacering av en arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. En omplacering av en arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av direktionen.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

7.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 36 och 38 §§ landskapslagen om Högskolan på Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras (uteslutning) 36 § 3 mom. landskapslagen (2002:81) om Högskolan på Åland, sådant det lyder i landskapslagen 2005/4, samt

     fogas till lagens 38 § ett nytt 2 mom. som följer:

 

36 §

Anställningsförhållanden

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Landskapsregeringen beslutar om permittering av högskolans personal och om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av högskolan. Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman inom högskolan fattas av högskolan.

 

38 §

Privaträttsligt anställningsförhållande

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om omplacering av en arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen, medan beslut om omplacering av en arbetstagare inom högskolan fattas av högskolan. En omplacering av en arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av högskolan.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

8.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands sjösäkerhetscentrum

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

6 §

Personal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid de utnämnings- och anställningsbefogenheter styrelsen eller chefen för Ålands sjösäkerhetscentrum utövar med stöd av 1 mom. skall det förflyttnings- eller omplaceringsbeslut av en tjänsteman eller arbetstagare som landskapsregeringen fattar iakttas, om Ålands sjösäkerhetscentrum samtycker till förflyttningen eller omplaceringen.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

9.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 6 § landskapslagen om Ålands statistik- och utredningsbyrå

 

     (Ingressen lika som i framställningen).

 

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vid de utnämnings- och anställningsbefogenheter styrelsen eller chefen för byrån utövar med stöd av 1 mom. skall det förflyttnings- eller omplaceringsbeslut av en tjänsteman eller arbetstagare som landskapsregeringen fattar iakttas, om statistik- och utredningsbyrån samtycker till förflyttningen eller omplaceringen.

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

10.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 15 § 1 mom. landskapslagen (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet samt

     fogas till lagen en ny 14a § som följer:

 

14a §

     (Lika som i framställningen).

 

15 §

Förflyttning och omplacering

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare inom arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten fattas av myndigheten, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman eller arbetstagare till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

11.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 2 § landskapslagen om diskrimineringsombudsmannen

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslagen (2005:67) om diskrimineringsombudsmannen ett nytt 4 mom. som följer:

 

2 §

Organisation och personal

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman inom myndigheten fattas av diskrimineringsombudsmannen, medan beslut om förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning samt om permittering fattas av landskapsregeringen. En förflyttning eller omplacering av en tjänsteman till och från en annan landskapsmyndighet eller -inrättning kräver samtycke av diskrimineringsombudsmannen.

__________________

 

     (Ikraftträdelsebestämmelsen lika som i framställningen).

 

__________________

 

 

 

Mariehamn den 28 februari 2006

 

 

Ordförande

 

 

Roger Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Lars Ingmar Johansson


Reservation

 

Reservationen gäller lag nr 4 landskapslag om ändring av 37 och 40 §§ landskapslagen om utbildning på gymnasialstadienivå.

     Jag  reserverar mig mot utskottsmajoritetens beslut att godkänna framställningens lag nr 4 med följande motivering:

     Sedan framställningen lämnades till lagtinget har det blivit känt att ett arbete att omstrukturera utbildningen på gymnasialstadiet påbörjats, det s.k. struktur -07. Enligt den mellanrapport som lämnades i februari i år förväntas lagtinget redan i första tilläggsbudgeten fatta beslut om medel avsedda för en projektledare som skall slutföra planeringsarbetet.

     Jag anser därför att det är fel att i det här skedet ändra föreliggande lag utgående från nuvarande gymnasialstadiesystem när en ny och genomgripande organisationsreform förmodligen skall sjösättas inom en snar framtid. Som jag ser det kommer personalen att bli berörd av den nya reformen på ett för dagen okänt sätt. Eftersom föreliggande lagförslag om förflyttning och omplacering av tjänstemän kan användas på ett annat sätt i ett nytt system än vad som är tänkt nu, är jag tveksam till hur det kommer att tillämpas i framtiden.

Dessutom har fackorganisationerna inte utlåtit sig över framställningen med beaktande av den nya reformen. Den hade de inte information om vid remisstillfället.

 

 

Mariehamn den 2 mars 2006

 

 

Gun-Mari Lindholm